Ethical Problems Experienced By Nurses Who Work in Psychiatry Clinics in Turkey [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2017; 8(2): 77-85 | DOI: 10.14744/phd.2017.97720

Ethical Problems Experienced By Nurses Who Work in Psychiatry Clinics in Turkey

Rahime Aydın Er, Nermin Ersoy
Department of History of Medicine and Ethics, Kocaeli University Faculty of Medicine, Kocaeli, Turkey

INTRODUCTION: This study was conducted to determine the ethical problems from the perspectives of nurses who work in psychiatry clinics, who spend more time with their patients than other healthcare professionals, and who act as advocates for patients’ rights.
METHODS: This descriptive study was carried out in Samsun, Turkey. A self-administered questionnaire was prepared, piloted, and then distributed in 2010 at a national psychiatric nursing congress. Percentages of characteristics and preferences of the participants were calculated, and the results were analyzed using chi-square and Mann-Whitney U tests.
RESULTS: 109 nurses participated in this study. The ethical problems most frequently observed by the nurses concerned respect for patients’ autonomy. However, other ethical problems were encountered in the areas of privacy, beneficence, non-maleficence, and justice.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Based on study results, serious ethical problems were observed in psychiatric treatment and care, but these problems were not identified as being ethical problems or even taken into consideration sufficiently by nurses. Therefore, beginning ethical discussion with nurses who work in psychiatry clinics about ethical problems in psychiatry, establishing ethical codes and guidelines for practice, and sharing these codes and guidelines with psychiatric team members will help to prevent ethical dilemmas.

Keywords: Ethical issues, ethical problem, nursing ethics, psychiatric nursing.

Türkiye’de Psikiyatri Kliniklerinde Çalışan Hemşireler Tarafından Deneyimlenen Etik Problemler

Rahime Aydın Er, Nermin Ersoy
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, Kocaeli

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmada psikiyatri kliniklerinde çalışan, hastalarıyla daha fazla zaman geçirmekte olan ve hasta hakları savunuculuğu rolü daha özel anlamlar içeren hemşirelerin perspektifinden psikiyatri hastalarının tedavi ve bakımlarına ilişkin olası etik sorunların belirlenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı tipte olan çalışma Samsun’da yürütülmüştür. Araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formu 2010 yılında düzenlenen Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi katılımcılarına uygulanmıştır. Katılımcıların bireysel özellikleri ve tercihlerine ilişkin elde edilen verilerin yüzdelik dağılımları hesaplanmış, ilişkili değişkenler ki kare ve Mann-Whitney U testleri kullanılarak analiz edilmiştir.
BULGULAR: Çalışmaya 109 hemşire katılmıştır. Hemşireler tarafından en sık gözlemlenen etik problemler hastanın özerkliğine saygıya ilişkindir. Bununla birlikte gizlilik, yararlılık, kötü davranmama ve adalet psikiyatri hemşireleri tarafından karşılaşılan diğer etik sorunlardır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışma sonuçlarına göre, psikiyatrik tedavi ve bakım hizmetlerinde ciddi etik sorunlar yaşandığı, söz konusu sorunların hemşireler tarafından yeterince fark edilemediği gözlenmiştir. Bu nedenle psikiyatri kliniklerinde çalışan hemşireler ile psikiyatride etik sorunlar hakkında tartışmalara başlanması, uygulamaya yönelik etik kod ve rehberlerin hazırlanması ve bunların psikiyatri ekip üyeleriyle paylaşılması, etik ikilemlerin önlenmesine yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Etik konular, etik sorun, hemşirelikte etik, psikiyatri hemşireliği.

Rahime Aydın Er, Nermin Ersoy. Ethical Problems Experienced By Nurses Who Work in Psychiatry Clinics in Turkey. J Psy Nurs. 2017; 8(2): 77-85

Corresponding Author: Rahime Aydın Er, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale