The Relationship Between Social Intelligence, Self-Esteem With Psychological Resilience For Healthcare Professionals And Affecting Factors [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. Ahead of Print: PHD-96658 | DOI: 10.14744/phd.2020.96658

The Relationship Between Social Intelligence, Self-Esteem With Psychological Resilience For Healthcare Professionals And Affecting Factors

NURGÜL OZDEMIR1, Vesile Adıgüzel2
1Gaziantep University, Faculty of Health Sciences, Department of Psychiatric Nursing, Gaziantep.
2Istanbul Health and Technology University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Istanbul.

INTRODUCTION: Purpose: The present study was carried out for determining the relationship between social intelligence, self-esteem and psychological resilience of healthcare professionals and the affecting factors.
METHODS: Materials and Method: This is a cross-sectional-descriptive study. It was carried out during the dates of June 03 – September 15, 2017 with 241 healthcare professionals at Siirt State Hospital who accepted to participate in the study. Study data were acquired via Sociodemographic Questionnaire, Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES), Tromso Social Intelligence Scale (TSIS)and Brief Psychological Resilience Scale (BSRS). SPSS Windows version 22.0 was used for data analysis.
RESULTS: Results: Total score averages of the healthcare professionals acquired from the scales were determined as;TSIS, 74.2 ± 11.4, RSES,21.2 ± 4.18, BSRS, 19.5 ± 5.0.A positive and statistically significant relationship was determined between the brief psychological resilience scale and Tromso social intelligence scales and the sub-scales of social intelligence and it was also determined that social intelligence is a predicting factor for self-esteem and psychological resilience (p<0.001).It was put forth that self-esteem, social intelligence and psychological resilience levels were high for healthcare professionals with a high ability to express themselves (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Conclusion: It was determined that the self-esteem levels of healthcare professionals are at a sufficient level, while the social intelligence and psychological resilience levels were good and it was also put forth that self-esteem, psychological resilience and social intelligence are related. It can be indicated that healthcare professionals will find it easier to cope with stress and burnout with increasing levels of self-esteem, social intelligence and psychological resilience.

Keywords: Healthcare Professionals, Social Intelligence, Self-Esteem, Psychological Resilience, Psychiatric Nursing

Sağlık Çalışanlarında Sosyal Zekâ, Benlik Saygısı ile Psikolojik Sağlamlık Arasındaki İlişki ve Etkileyen Faktörler

NURGÜL OZDEMIR1, Vesile Adıgüzel2
1Gaziantep Üniversitesi,Sağlık Bilimleri Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı,Gaziantep
2İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Ana Bilim Dalı, İstanbul.

GİRİŞ ve AMAÇ: Amaç: Bu çalışma, sağlık çalışanlarında sosyal zekâ, benlik saygısı ile psikolojik sağlamlık arasındaki ilişki ve etkileyen faktörleri belirlemek amacı ile yapıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Gereç ve Yöntem: Bu araştırma 03 Haziran - 15 Eylül 2017 tarihleri arasında kesitsel ve tanımlayıcı olarak Siirt Devlet Hastanesinde araştırmaya katılmayı kabul eden 241 sağlık çalışanı ile yapıldı. Araştırma verileri; Bireysel Bilgi Formu, Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği (RBSÖ), Tromso Sosyal Zekâ Ölçeği (TSZÖ)ve Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği (KPSÖ) kullanılarak toplandı. Veriler SPSS Windows 22.0 versionu kullanılarak analiz edildi.
BULGULAR: Bulgular: Sağlık çalışanlarının ölçeklerden aldıkları toplam puan ortalamaları; TSZÖ, 74.2 ± 11.4, RBSÖ, 21.2 ± 4.18, KPSÖ, 19.5 ± 5.0 olduğu saptandı. Rosenberg benlik saygısı ölçeği, kısa psikolojik sağlamlık ölçeği ve Tromso sosyal zekâ ölçekleri ve sosyal zekâ alt ölçekleri arasında pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu ve sosyal zekânın, benlik saygısı ve psikolojik sağlamlığı yordayan bir faktör olduğu belirlendi (p<0.001). Kendini ifade etme yeteneği iyi olan sağlık çalışanların benlik saygısı, sosyal zekâ ve psikolojik sağlamlıklarının istatistiksel olarak anlamlı ve yüksek olduğu saptandı (p<0.05).

TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç: Sağlık çalışanlarının, benlik saygılarının yeterli, sosyal zekâ ve psikolojik sağlamlıklarının iyi düzeyde olduğu ve benlik saygısı, psikolojik sağlamlık ve sosyal zekânın birbiri ile ilişkili olduğu belirlendi. Sağlık çalışanlarının, benlik saygısı, sosyal zekâ ve psikolojik dayanıklılık düzeylerinin artması ile stres ve tükenmişlikle baş etmelerinin kolaylaşacağı ifade edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Sağlık Çalışanları, Sosyal Zekâ, Benlik Saygısı, Psikolojik Sağlamlık, Psikiyatri Hemşireliği.Corresponding Author: NURGÜL OZDEMIR, Türkiye
LookUs & Online Makale