Determining the levels of perceived social support and psychological well being of nursing students. [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2017; 8(1): 40-47 | DOI: 10.14744/phd.2017.95967

Determining the levels of perceived social support and psychological well being of nursing students.

Adeviye Aydın1, Nilgün Kahraman2, Duygu Hiçdurmaz1
1Hacettepe University Faculty Of Nursing, Psychiatric Nursing Department, Ankara, Turkey
2Kastamonu University, Faculty of Health Sciences, Nursing Department, Kastamonu

INTRODUCTION: The objective of this study is to determine the levels of perceived social support and psychological well being of nursing students.
METHODS: The research sample for the study which is of a descriptive nature was comprised of 300 nursing students who were continuing their education during the academic year 2015-2016. ‘Introductory Information Form’, ‘Perceived Social Support Scale’ and ‘Psychological Wellbeing Scale (Short Form)’ were applied as data collection tools. Kruskal Wallis, Mann Whitney U test, Pearson correlation analysis and regression analysis were used in the assessment of the data.
RESULTS: The highest average among perceived social support subscales of nursing students belonged to special person support (23.00) while the lowest average belonged to friend support (21.00). According to the psychological wellbeing scale, the highest average scores were generated in the subscale of positive relations with others (5.43) while the lowest average was found in the subscale of self determination (4.43). The average scores of the third year students in terms of family (KW=8.37, p=0.039), friend (KW=13.29, p=0.004) and special person (KW=20.14, p=0.000) support were higher than those of of the first year students, and the average scores of the fourth year students in terms of individual development (KW=13.30, p=0.004) and positive relations with others (KW=7.87, p=0.049) were higher than those of the first year students. It has been determined that there is a positive relation between the perceived social support levels and psychological wellbeing of nursing students (p<0.01).
DISCUSSION AND CONCLUSION: It has been determined that the perceived social support and psychological well being of the students in upper grades were at a better level. It has been determined that as the level of perceived social support of nursing students increased, their psychological wellbeing increased as well.


Keywords: perceived social support, psychological well being, nursing students

Hemşirelik Öğrencilerinin Algılanan Sosyal Destek ve Psikolojik İyi Olma Düzeylerinin Belirlenmesi

Adeviye Aydın1, Nilgün Kahraman2, Duygu Hiçdurmaz1
1Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara
2Kastamonu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Kastamonu

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırmada hemşirelik öğrencilerinin algılanan sosyal destekleri ve psikolojik iyi olma düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı nitelikte olan araştırmanın örneklemini 2015-2016 öğretim yılında öğrenimine devam etmekte olan 300 hemşirelik öğrencisi oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak “Tanıtıcı Bilgi Formu”, “Algılanan Sosyal Destek Ölçeği” ve “Psikolojik İyi Olma (Kısa Form) Ölçeği” uygulanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde Kruskal Wallis, Mann Whitney U testi, Pearson korelasyon analizi ve regresyon analizi kullanılmıştır.
BULGULAR: Hemşirelik öğrencilerinin algılanan sosyal destek alt ölçekleri arasında en yüksek ortancaya sahip olan özel insan desteği (23.00) iken, en düşük ortancaya sahip olan ise arkadaş desteği (21.00)’dir. Psikolojik iyi olma ölçeğine göre en yüksek ortanca değeri diğerleriyle olumlu ilişkiler alt ölçeğinde iken (5.43), en düşük ortanca değeri özerklik alt ölçeğinde (4.43) bulunmuştur. Üçüncü sınıf öğrencilerinin aile (KW=8.37, p=0.039), arkadaş (KW=13.29, p=0.004) ve özel insan (KW=20.14, p=0.000) desteği, birinci sınıf öğrencilerinden daha yüksek, dördüncü sınıf öğrencilerinin ise bireysel gelişim (KW=13.30, p=0.004) ve diğerleriyle olumlu ilişkiler (KW=7.87, p=0.049) ortancaları birinci sınıf öğrencilerinden daha yüksektir. Hemşirelik öğrencilerinin algılanan sosyal destek düzeyleri ile psikolojik iyi olmaları arasında pozitif yönde ilişki olduğu belirlenmiştir (p<0.01).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Üst sınıflardaki öğrencilerin algıladıkları sosyal desteğin ve psikolojik iyi olmalarının daha iyi olduğu belirlenmiştir. Hemşirelik öğrencilerinin algılanan sosyal destek düzeyi arttıkça psikolojik iyilik durumlarının arttığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: algılanan sosyal destek, psikolojik iyi olma, hemşirelik öğrencileri

Adeviye Aydın, Nilgün Kahraman, Duygu Hiçdurmaz. Determining the levels of perceived social support and psychological well being of nursing students.. J Psy Nurs. 2017; 8(1): 40-47

Corresponding Author: Adeviye Aydın, Türkiye
LookUs & Online Makale