The determination of mental status of pregnants by home visiting in Kars [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2015; 6(2): 71-78 | DOI: 10.5505/phd.2015.91885

The determination of mental status of pregnants by home visiting in Kars

Nihal Bostancı Daştan1, Nihal Deniz2, Buket Şahin3
1Kafkas University Kars Health High School Nursing Department
2Kars State Hospital ( Kafkas University Kars Health High School At 2011- 2012 Academic Years 3rd Year Student )
3Gaziosmanpasa University ( Kafkas University Kars Health High School At 2011- 2012 Academic Years 3rd Year Student )

OBJECTIVE: The aim of the study is to determine the mental problems and their related factors in women during pregnancy, in Kars.
METHODS: This is a cross sectional type study which has been made in Kars within 6 health centre, between October 2011 to February 2012, had applied to pregnants which are recorded to these centers. In the study; survey sheet, Beck Depression Scale and State-Trait Anxiety Scale were used. In analysing the data statistically; percentage calculation, average, t test, ANOVA and Pearson correlation analysis were used.
RESULTS: When we looked to the average point of the women, it is seen that; their depression points are 11.91 ± 8.64, state anxiety points are 42.81 ± 14.47 and trait anxiety points are 38.98 ± 14.02. It has been seen that the anxiety levels are more higher in the housewives, the ones which don’t have social guarantee, the ones which has depression in their history, in women who had relationship with their husband, in ones which has cronic diseases, in ones who has more birth rates, in ones who has a higher education level and wanted a pregnancy without willingness, in ones whose marriage is long lasted. 16.0% of the women were found risky in means of depression, 73.4% of them were found risky in means of state anxiety and 63.8% of them were found risky in means of trait anxiety.
CONCLUSION: The results of the study shows that the mental problems of the pregnants must be defined in early stage.

Keywords: Home visit, pregnant, Kars, mental status

Kars’ta gebelerin ev ziyareti ile ruhsal durumlarının belirlenmesi

Nihal Bostancı Daştan1, Nihal Deniz2, Buket Şahin3
1Kafkas Üniversitesi Kars Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü
2Kars Devlet Hastanesi ( Kafkas Üniversitesi Kars Sağlık Yüksekokulu 2011-2012 Akademik Yılı 3. Sınıf Öğrencisi )
3Gaziosmanpaşa Üniversitesi ( Kafkas Üniversitesi Kars Sağlık Yüksekokulu 2011-2012 Akademik Yılı 3. Sınıf Öğrencisi )

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı Kars’ta, kadınlarda gebelik döneminde görülen ruhsal sorunları ve bunlarla ilişkili faktörleri belirlemektir.
YÖNTEMLER: Çalışma, Ekim 2011-Şubat 2012 tarihleri arasında Kars il merkezine bağlı toplam 6 aile sağlığı merkezine kayıtlı gebelerde ev ziyaretiyle yapılmış kesitsel tipte bir çalışmadır. Çalışmada anket formu, Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ), Sürekli (SKÖ) ve Durumluk Kaygı Ölçeği (DKÖ) kullanılmıştır. Verilerin istatistiksel değerlendirilmesinde, yüzdelik hesaplaması, ortalama, t testi, ANOVA, Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır.
BULGULAR: Gebelerin ortalama puanlarına bakıldığında; depresyon puanlarının 11.91 ± 8.64, süreklik kaygı puanlarının 42.81 ± 14.47 ve durumluk kaygı puanlarının 38.98 ± 14.02 olduğu görülmektedir. Ev hanımlarının, sosyal güvencesi olmayanların, doğum sayısı fazla olanların, eşiyle ilişkisi kötü olanların, kronik hastalığı olanların, özgeçmişinde depresyonu olanların, isteyerek gebe kalmayanların depresyon düzeylerinin daha yüksek ve eğitim düzeyi yüksek olanların, evlilik süresi daha uzun olanların, kronik hastalığı olanların, özgeçmişinde depresyonu olanların kaygı düzeyleri daha yüksek görülmüştür. Gebelerin % 16.0’sı depresyon, % 73.4’ü süreklik kaygı ve % 63.8’i durumluk kaygı açısından riskli bulunmuştur.
SONUÇ: Çalışmanın bulguları; gebelerin ruhsal sorunlarının erken tanılanması gerektiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Ev ziyareti, gebe, Kars, ruhsal durum

Nihal Bostancı Daştan, Nihal Deniz, Buket Şahin. The determination of mental status of pregnants by home visiting in Kars. J Psy Nurs. 2015; 6(2): 71-78

Corresponding Author: Nihal Bostancı Daştan, Türkiye
LookUs & Online Makale