The relationship between self-esteem and perceived parenting styles of adolescents with cancer [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. Ahead of Print: PHD-90377 | DOI: 10.14744/phd.2020.90377

The relationship between self-esteem and perceived parenting styles of adolescents with cancer

Naime Altay, Tuba Arpaci, Ebru Kilicarslan Toruner
Gazi University Health Sciences Faculty Nursing Department, Ankara

INTRODUCTION: Development of self-esteem of adolescents who receive cancer treatment may be negatively affected and perceived parenting style may also effect their self-esteem. This study aimed to determine the relation between adolescents’ self-esteem and perceived parenting style.
METHODS: The quantitative-descriptive study was performed with 55 adolescent with cancer aged 12-18. The study was conducted in the Paediatric Hematology and Oncology Service at Gazi University Hospital between 01.11.2012-01.06.2014. A descriptive characteristics form related to the adolescents and their families, a data form related to the disease and treatment, the “Rosenberg Self-Esteem Scale” and the “Parenting Style Scale” were used for data collection.
RESULTS: Most of adolescents had high self-esteem score (85.5%). When adolescents’ perceptions of parenting style was assessed, it was determined that 58.2% of the parents displayed democratic behaviour, and 41.8% of them displayed permissive behaviour. There was no significant correlation between the parenting style sub-scale scores and the self-esteem scores of the adolescents (p > 0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Adolescents’ self-esteem and perceived parenting styles may have a significant impact on their adaptation to the illness period. Therefore, assessment of factors effective on adolescents’ physical and psychological well-being is an important part of nursing interventions.

Keywords: Adolescent, Cancer, Self-esteem, Parenting Style, Nursing

Kanser Tanısıyla İzlenen Adölesanların Algıladıkları Ebeveyn Tutumları ve Benlik Saygıları Arasındaki İlişki

Naime Altay, Tuba Arpaci, Ebru Kilicarslan Toruner
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Anabilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Kanser tedavisi gören adölesanların benlik saygısı gelişimi olumsuz etkilenebilir ve algıladıkları ebeveyn tutumları da benlik saygılarını etkileyebilir. Bu çalışma kanser tanısıyla izlenen adölesanların belik saygısı ve algıladıkları ebeveyn tutumları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla planlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kantitatif-tanımlayıcı türdeki araştırmanın örneklemini kanser tansıyla izlenen 12-18 yaş arasındaki 55 adölesan oluşturmuştur. Araştırma Gazi Üniversitesi Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Servisinde 01.11.2012 - 01.06.2014 tarihleri arasında yürütülmüştür. Verilerin toplanlasında adölesan ve ebeveynlere yönelik tanımlayıcı özellikler formu, hastalık ve tedaviye ilişkin veri toplama formu, Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği ve Anne Baba Tutum Ölçeği kullanılmıştır.
BULGULAR: Adölesanların çoğunun benlik saygısı puanlarının yüksek olduğu saptandı (%85.5). Adölesanların algıladıkları ebeveyn tutumları incelendiğinde ebeveynlerin %58.2'sinin demokratik tutum gösterdiği, %41.8'inin müsamahakâr tutum gösterdiği belirlendi. Adölesanların anne baba tutum ölçeği alt boyutlarından aldıkları puanlar ile benlik saygısı puanları arasında anlamlı ilişki olmadığı saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Adölesanların benlik saygısı düzeyleri ve algıladıkları ebeveyn tutumları hastalık ve tedavi sürecine uyumlarını etkileyebilir. Bu nedenle adölesanların fiziksel ve psikolojik iyilik hallerini etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi hemşirelik girişimlerinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Adölesan, Kanser, Benlik Saygısı, Ebeveyn Tutumu, HemşirelikCorresponding Author: Tuba Arpaci, Türkiye
LookUs & Online Makale