Identifying the schizophrenia patients attending the rehabilitation program conducted in Community Mental Health Centers in terms of some demographic variables, characteristics related to the ailment, adaptation to the treatment and self-efficacies [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2018; 9(2): 69-79 | DOI: 10.14744/phd.2018.87699

Identifying the schizophrenia patients attending the rehabilitation program conducted in Community Mental Health Centers in terms of some demographic variables, characteristics related to the ailment, adaptation to the treatment and self-efficacies

Gonca Üstün1, Leyla Küçük2, Sevim Buzlu2
1Department of Nursing, Amasya University Faculty of Health Sciences, Amasya, Turkey
2Department of Mental Health and Psychiatric Nursing, İstanbul University Florence Nightingale Faculty of Nursing, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study is to identify the schizophrenia patients attending the rehabilitation programs conducted in community mental health centers, in terms of demographic variables, characteristics related to the ailment, adaptation to the treatment and self-efficacies.
METHODS: The present study, which was planned as a comparative-descriptive study, was conducted at the Community Mental Health Center in Amasya from January through March 2016. The group of this study was comprised of 64 patients, diagnosed with schizophrenia, half of whom would regularly participate in the rehabilitation program. The characteristics of both groups of schizophrenia patients were similar in terms of age, gender, age at the onset of the disease and duration of disease. Data obtained by personal information form, Morisky Adherence Scale, and Self-Efficacy Scale, was analyzed using the SPSS 20.0 software package.
RESULTS: 71.9% of patients having attended the rehabilitation programs had been participating in the programs for longer than 6 months. 50% of the patients who had attended the programs and 25% of the patients who had not attended any program were consistent with the treatment. Although there were no significant differences between groups in terms of the level of medication adherence, schizophrenia patients participating in the rehabilitation program displayed higher levels of medication adherence. Female and single patients were more adaptable than male and married patients to treatment, respectively. The scale of self-efficacy mean score was found as 61.28±12.09 for the group having attended the programs, and 62.82±11.16 for those not having attended. There was no significant difference in self-efficacy scores between the two groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, schizophrenia patients having attended rehabilitation programs display a higher adaptation to treatment than those not having attended. In this regard, it was recommended that patients should be encouraged to participate to rehabilitation programs.

Keywords: Rehabilitation, schizophrenia; self-efficiency; treatment adherence.

Bir Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde uygulanan rehabilitasyon programlarına katılan ve katılmayan şizofreni hastalarının bazı sosyodemografik ve hastalıkla ilişkili özellikleri ile tedaviye uyumları ve öz-yeterlilikleri açısından tanımlanması

Gonca Üstün1, Leyla Küçük2, Sevim Buzlu2
1Amasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Amasya
2İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, bir Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM)’nde uygulanan rehabilitasyon programlarına katılan ve katılmayan şizofreni hastalarının bazı sosyodemografik ve hastalıkla ilişkili özellikleri ile tedaviye uyumları ve öz yeterliliklerini tanımlamaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Karşılaştırmalı-tanımlayıcı nitelikte planlanan bu çalışma Ocak-Mart 2016 tarihleri arasında Amasya’da bulunan Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde yapıldı. Araştırmanın örneklemini, şizofreni tanısı ile takip edilen, rehabilitasyon programlarına düzenli olarak katılan 32 ve rehabilitasyon programlarına katılmayan 32 olmak üzere toplam 64 hasta oluşturdu. Her iki grubun özellikleri de yaş, cinsiyet, hastalığın başlama yaşı ve hastalığın süresi bakımından benzerdi. Kişisel bilgi formu, Morisky Uyum Ölçeği ve Öz Etkililik-Yeterlilik Ölçeği kullanılarak elde edilen veriler SPSS 20.0 paket programı kullanılarak analiz edildi.
BULGULAR: Rehabilitasyon programlarına katılan hastaların %71.9’u 6 aydan uzun süredir programlara katılmaktadır. Programlara katılan hastaların %50’si, katılmayan hastaların %25’i tedaviye uyumludur. Gruplar arasında ilaç uyum düzeyleri açısından anlamlı bir fark olmamakla birlikte rehabilitasyon programlarına katılan şizofreni hastalarının ilaç uyumlarının daha yüksek olduğu belirlendi. Kadın hastaların erkek hastalara göre, bekar olanların da evli olanlara göre tedaviye daha uyumlu oldukları saptandı. Programlara katılan hasta grubunun öz yeterlilik ölçek puan ortalaması 61.28±12.09, katılmayan grubunun ise 62.82±11.16 olarak bulundu. İki grup arasında öz yeterlilik ölçek puanları açısından anlamlı bir fark bulunmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırmada rehabilitasyon programına katılan şizofreni hastalarının tedaviye uyumları, rehabilitasyon programlarına katılmayanlara göre daha yüksek bulundu. Bu bağlamda hastaların rehabilitasyon programlarına katılması için desteklenmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Öz-yeterlilik, rehabilitasyon; şizofreni; tedaviye uyum.

Gonca Üstün, Leyla Küçük, Sevim Buzlu. Identifying the schizophrenia patients attending the rehabilitation program conducted in Community Mental Health Centers in terms of some demographic variables, characteristics related to the ailment, adaptation to the treatment and self-efficacies. J Psy Nurs. 2018; 9(2): 69-79

Corresponding Author: Gonca Üstün, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale