The Relationship Between Emotional Intelligence Levels of Students and Problem- Solving Skills [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2011; 2(2): 75-79

The Relationship Between Emotional Intelligence Levels of Students and Problem- Solving Skills

Elanur Yılmaz Karabulutlu1, Sevda Yılmaz2, Afife Yurttaş1
1Department Of Nursing, Ataturk University Faculty Of Health Sciences, Erzurum
2Ahievran University Faculty Of Education, Social Studies Department Of Education, Kırşehir

OBJECTIVE: This research was performed in order to determine the emotional intelligence and problem-solving skills of nursing students and the effect of students’ emotional intelligence levels on their problem-solving skills.

METHODS: This research was made descriptively. 174 students who were educated in Ataturk University Erzurum Health Institute Nursing Department and who accepted to participate in the research were considered as the study subjects. The data of the research were collected in April 2007. For collecting data, a questionnaire form created for determining the significant features of students, an emotional intelligence scale and a problem-solving inventory were used.

RESULTS: Among the sub-dimensions of the students’ emotional intelligence levels, optimism was scored as 63.13±8.53, taking advantage of emotions as 14.85±4.11, expression of emotions as 39.98±6.08, and total emotional intelligence level as 116.33±11.27. Problem-solving skill average score was determined as 92.08±18.69. A statistically significant negative relation was found between the total emotional intelligence score and the sub-dimensions and average score of problem-solving.

CONCLUSION: It was determined that the emotional intelligence average score of nursing students was slightly above the average and that their problem-solving skill levels were intermediate. It was also determined that the problem-solving skills of students increase as their emotional intelligence levels increase.

Keywords: Emotional intelligence, nursing; student; problem-solving.

Öğrencilerin Duygusal Zeka Düzeyleri ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki

Elanur Yılmaz Karabulutlu1, Sevda Yılmaz2, Afife Yurttaş1
1Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Erzurum
2Ahievran Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı, Kırşehir

AMAÇ: Bu araştırma, hemşirelik öğrencilerinin duygusal zeka düzeyleri ve problem çözme becerilerini belirlemek ve öğrencilerin duygusal zeka düzeylerinin problem çözme becerilerine etkisini incelemek amacıyla yapıldı.

YÖNTEMLER: Bu tanımlayıcı araştırmaya Atatürk Üniversitesi Erzurum Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümünde okuyan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 174 öğrenci alındı. Araştırmanın verileri Nisan 2007 tarihinde toplandı. Verilerin toplanmasında öğrencilerin tanıtıcı özelliklerini belirlemek amacıyla oluşturulan soru formu, Duygusal Zeka Ölçeği ve Problem Çözme Envanteri kullanıldı.

BULGULAR: Öğrencilerin duygusal zeka düzeyleri alt boyutlarından olan iyimserlik 63.13±8.53, duygulardan faydalanma 14.85±4.11, duyguların ifadesi 39.98±6.08 ve toplam duygusal zeka düzeyi 116.33±11.27 olarak bulundu. Problem çözme becerileri puan ortalaması 92.08±18.69 olarak belirlendi. Duygusal zeka toplam ve alt boyutları puan ortalamaları ile problem çözme puan ortalaması arasında negatif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulundu (p<0.05).

SONUÇ: Araştırma sonucunda hemşirelik öğrencilerinin toplam duygusal zeka düzeyi puan ortalamalarının ortalamanın biraz üzerinde olduğu ve problem çözme becerilerinin orta düzeyde olduğu tespit edildi. Ayrıca öğrencilerin duygusal zeka seviyesi arttıkça problem çözme becerilerinin de arttığı belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Duygusal zeka, hemşirelik; öğrenci; problem çözme.

Elanur Yılmaz Karabulutlu, Sevda Yılmaz, Afife Yurttaş. The Relationship Between Emotional Intelligence Levels of Students and Problem- Solving Skills. J Psy Nurs. 2011; 2(2): 75-79

Corresponding Author: Elanur Yılmaz Karabulutlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale