Investigation of the relationship between orthorexia nervosa tendencies of healthcare professionals and obsessive-compulsive symptoms [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. Ahead of Print: PHD-87369 | DOI: 10.14744/phd.2021.87369

Investigation of the relationship between orthorexia nervosa tendencies of healthcare professionals and obsessive-compulsive symptoms

Güllü Yazkan, Nezihe Uğurlu
Department Of Nursing, Muğla Sıtkı Koçman University, Muğla, Turkey

INTRODUCTION: Recently, the spread of movements like “organic nutrition”, “natural life”, and “detoxication” has brought about increasing numbers of orthorectic masses. Orthorexia nervosa is a condition that can be frequently observed among performance artists, athletes, and flight attendants, who pay attention to a good physical appearance, and doctors, nurses and dieticians, who possess medical knowledge about nutrition.Orthorectic trends are increasing, especially in occupational groups trained in the field of Health, and obsessive-compulsive symptoms accompany orthorexia neurosis. The aim of this study was to determine the association between orthorexia nervosa tendencies and obsessive compulsive symptoms among healthcare personnel.
METHODS: The sample consisted of 183 people who voluntarily participated in the study from male and female healthcare personnel between the ages of 20-65.A questionnaire form was used to find the socio-demographic characteristics of the participants. The ORTO-15 scale was used to measure the orthorexia tendency and Maudsley Obsessive Compulsive Inventory (MOCI) was used to determine the obsessive compulsive symptoms.
RESULTS: There was a statistically significant relation with orthorexia nervosa tendency and age, sex, the chronic disease diagnosed, regular drug use, and the continuously implemented diet among socio-demographic factors (p<0.05).ORTO-15 was found to be 37.56±4.42, 37.18±4.36 among females and 38.48±4.45 among males. And, in the analysis of the scale subscales and the general scale, it was determined that subgroups were statistically significantly related with both each other and the general scale.


DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, a statistically significant difference was detected between age, sex, and orthorexic tendency. No statistically significant relationship was detected between the ORTO-15 and BMI. A statistically highly significant difference was detected between MOCI and marital status, sex, and duration of education (p<0.01). A statistically significant difference was detected between the ORTO-15 scale and MOCI. Based on the study results, it can be predicted that orthorexic tendencies may be associated with obsessive compulsive symptoms.

Keywords: Orthorexia nervosa, healthcare personnel, obsessive, compulsive

Sağlık Çalışanlarının Ortoreksiya Nervoza Eğilimleri ile Obsesif-Kompulsif Belirtiler Arasındaki Ilişkinin İncelenmesi

Güllü Yazkan, Nezihe Uğurlu
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Hemşirelik Anabilim Dalı, Muğla

GİRİŞ ve AMAÇ: Son zamanlarda, “organik beslenme”, “doğal yaşam” ve “detoksikasyon” gibi hareketlerin yayılması, artan sayıda ortorektik kitleye yol açmıştır. Ortoreksiya nervoza, iyi bir fiziksel görünüme dikkat eden performans sanatçıları, sporcular ve uçuş görevlileri ile beslenme hakkında tıbbi bilgiye sahip olan doktorlar, hemşireler ve diyetisyenler arasında sıklıkla görülebilen bir durumdur. Özellikle sağlık alanında eğitim almış meslek gruplarında ortorektik eğilimler artmakta ve obsesif kompulsif semptomlar ortoreksiya nevrozaya eşlik etmektedir. Bu çalışmanın amacı, sağlık personeli arasında ortoreksiya nervoza eğilimleri ile obsesif kompulsif semptomlar arasındaki ilişkiyi belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Örneklem, 20-65 yaş arası kadın ve erkek sağlık personelinden araştırmaya gönüllü olarak katılan 183 kişiden oluşmuştur. Katılımcıların sosyo-demografik özelliklerini bulmak için bir anket formu kullanılmıştır. Ortoksiya eğilimini ölçmek için ORTO-15 ölçeği ve obsesif kompulsif semptomları belirlemek için Maudsley Obsesif Kompulsif Envanter (MOCI) kullanılmıştır.
BULGULAR: Ortoksiya nervoza eğilimi ve yaş, cinsiyet, tanı konulan kronik hastalık, düzenli ilaç kullanımı ve sosyo-demografik faktörler arasında sürekli uygulanan diyet ile istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardı (p <0.05). ORTO-15 ölçek puanı 37.56±4.42, kadınlarda 37.18±4.36
ve erkeklerde ise 38.48±4.45 olarak bulunmuştur. Ölçeğin alt ölçeklerinin ve genel ölçeğin analizinde alt grupların hem birbirleriyle hem de genel ölçekle istatistiksel olarak anlamlı düzeyde ilişkili olduğu belirlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmadaki yaş, cinsiyet ile ortorektik eğilim arasında istatistiksel açıdan önemli bir fark gözlemlenmiştir. ORTO-15 ile BKİ arasında istatistiksel açıdan önemli bir ilişki saptanmamıştır. MOKSL ile medeni durum, cinsiyet ve eğitim süresi arasında ise istatistiksel olarak oldukça anlamlı fark bulunmuştur(p<0.01).ORTO-15 Ölçeği ile MOKSL arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır. Çalışma sonuçlarına bakılarak ortorektik eğilimlerin obsesif kompulsif belirtilerle ilişkili olabileceği yönünde yordanabilir.

Anahtar Kelimeler: ortoreksiya nevroza, sağlık personeli, obsesif, kompulsifCorresponding Author: Güllü Yazkan, Türkiye
LookUs & Online Makale