The Roles and Responsibility of Forensic Psychiatric Nurses: A Systematic Review [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2017; 8(3): 157-164 | DOI: 10.14744/phd.2017.86094

The Roles and Responsibility of Forensic Psychiatric Nurses: A Systematic Review

Gül Dikeç1, Leyla Baysan Arabacı2, Gülsenay Taş2
1Department of Nursing, İstinye University, Faculty of Heath Sciences, İstanbul, Turkey
2Department of Nursing, Department of Mental Health and Psychiatric Nursing, İzmir Katip Çelebi University, Faculty of Heath Sciences, İzmir, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this review is to scrutinize studies related to the role and responsibilities of forensic psychiatric nurses (FPNs).
METHODS: The study examined 16 qualitative, quantitative and review studies published between 2006 and 2016. They were obtained by searching the EBSCOHOST (42), Turkish Psychiatry Index (2), Cochrane Library (1), Pubmed (8) and Wiley Library (11) databases in January 2017. This study used a check list for systematic reviews that was developed by the York Institute for Health Research.
RESULTS: The results of this systematic review of 16 articles are presented as a table at the end of this review. These studies determined that forensic psychiatric nursing roles were not clear, and nurses in this field had skills in areas of mental assessment, preventing aggression, violence management, medication administration and balancing legal and medical issues. Also, it was determined in conducted studies that roles of FPNs were examined under themes of trust in therapy, confidence vs. fear, transference vs. countertransference, win vs. lose, use vs. abuse and success vs. failure.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The studies determined that FPNs had conflicts about their roles in units they work and that their roles were not clear. Definition of role and responsibilities of nurses working in these units will contribute to the quality of care for patients.

Keywords: Forensic psychiatric nursing, forensic psychiatric nursing and role dimensions, role and responsibilities of forensic psychiatric nurses.

Adli Psikiyatri Hemşirelerinin Rol ve Sorumlulukları: Sistematik Derleme

Gül Dikeç1, Leyla Baysan Arabacı2, Gülsenay Taş2
1İstinye Universitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Anabilim Dalı, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu derlemenin amacı, adli psikiyatri hemşirelerinin rol ve sorumlulukları ile ilgili çalışmaları gözden geçirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma, Ocak-Şubat 2017 tarihleri arasında EBSCOHOST (42), Türk Psikiyatri Dizini (2), Cochrane Library (1), Pubmed (8) ve Wiley Library (11) veri tabanları taranarak 2006-2016 yılları arasında yayınlanan 16 nitel, nicel ve derleme çalışmaları ele alınarak yapıldı. Makaleler incelenirken, York Üniversitesi Ulusal Sağlık Araştırmaları Enstitüsü tarafından geliştirilen sistematik derlemeler için tercih edilen kontrol listesi kullanıldı.
BULGULAR: Sistematik tarama sonucunda yazılan bu derlemede 16 makaleye ait bulgular/sonuçlar tablo olarak sunuldu. Yayınlanan çalışmalarda, adli psikiyatri hemşireliği rollerinin net olmadığı, bu alanda çalışan hemşirelerin ruhsal değerlendirme yapma, agresyonu önleme, şiddet yönetimi, ilaç tedavisini uygulama, yasal ve tıbbi dengeyi sağlama alanlarında beceri sahibi oldukları saptandı. Ayrıca yapılan çalışmalarda, APH’nin rolleri terapiye karşı güven, korkuya karşı güven, aktarım-karşıt aktarım, kaybetmeye karşı kazanma, istismar edilmeye karşı faydalı olma/yarar sağlama ve başarıya karşı başarısızlık temaları altında incelendiği belirlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yapılan çalışmalarda adli psikiyatri hemşirelerinin çalıştıkları birimlerde rolleri konusunda ikilemler yaşadıkları ve rollerinin net olmadığı belirlenmiştir. Bu birimlerde çalışan hemşirelerin rol ve sorumluluklarının tanımlanması, hastalara yönelik bakımın kalitesine katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Adli psikiyatri hemşireliği ve roller, adli psikiyatri hemşireliği ve rol boyutları, adli psikiyatri hemşirelerinin sorumlulukları.

Gül Dikeç, Leyla Baysan Arabacı, Gülsenay Taş. The Roles and Responsibility of Forensic Psychiatric Nurses: A Systematic Review. J Psy Nurs. 2017; 8(3): 157-164

Corresponding Author: Gül Dikeç, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale