The Relationship Between Suicide and Hopefulness of Young Adults Age 18-30: A Systematic Review [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. Ahead of Print: PHD-76993 | DOI: 10.14744/phd.2022.76993

The Relationship Between Suicide and Hopefulness of Young Adults Age 18-30: A Systematic Review

Merve Bat Tonkuş1, BEHICE BELKIS ÇALISKAN2, ECE ALAGOZ3
1Istanbul Yeni Yuzyil University Faculty Of Health Sciences, Nursing Department, Istanbul, Turkey
2Sağlık Bilimleri Fakültesi
3Maltepe University School Of Nursing, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this systematic review is to review the studies about the concept of hopefulness in the individuals aged 18-30 who have a suicide attempt story and suicidal ideation.
METHODS: The study was conducted through reviewing the databases of Turkish Citation Index, TR Index, Turkish Psychiatry Index, Wiley Online Library, PubMed, Science Direct databases between the dates of January and February 2021 by elaborating on 18 qualitative and quantitative studies published between 2016 and 2020. In examining the articles, the 27-item PRISMA Statement was used to evaluate the reporting characteristics.
RESULTS: In this compilation written as a result of the systematic review, the findings/results of 18 articles were presented as a table. In the published studies, it was found that there is no research on the relationship between suicide and hopefulness in the Turkish database. Among the studies, it was specified that there are 12 descriptive studies, 2 randomized controlled studies, 2 retrospective studies, 1 cohort study, 1 experimental study and 1 cross-sectional observation study.
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result of the study; it can be said that hopefulness at the cognitive level is an important predictor of suicide, and that by determining the risk factors of suicide and providing the necessary psychosocial support, suicide cases will decrease, and suicidal thought will disappear. It can also be said that there is need for studies that examine hopefulness, which is an important risk factor for suicide in Turkey.

Keywords: suicide, hopefulness, young adult

18-30 Yaş Arası Bireylerde İntihar ve Umutsuzluk İlişkisi: Sistematik Derleme

Merve Bat Tonkuş1, BEHICE BELKIS ÇALISKAN2, ECE ALAGOZ3
1İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Fakültesi
3Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu derlemenin amacı, intihar girişimi öyküsü ve intihar düşüncesi olan 18-30 yaş arası bireylerde umutsuzluk kavramı ile ilgili çalışmaları gözden geçirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma Ocak-Şubat 2021 tarihleri arasında Türk Atıf Dizini, Tr Dizini, Türkiye Psikiyatri Dizini, Wiley Online Library, Pubmed, Science Direct, veri tabanları taranarak 2016-2020 yılları arasında yayınlanan 18 tane nitel, nicel çalışmalar ele alınarak yapıldı. Makaleler incelenirken, raporlama özelliklerinin değerlendirilmesinde 27 maddeli PRISMA Bildirimi kullanıldı.
BULGULAR: Sistematik tarama soncunda yazılan bu derlemede 18 makaleye ait bulgular/sonuçlar tablo olarak sunulmuştur. Yayınlanan çalışmalarda, Türkiye’de intihar ve umutsuzluk kavramının incelendiği çalışmalara rastlanmadığı belirlendi. Çalışmaların 12’si tanımlayıcı, 2’si randomize kontrollü çalışma, 2 retrospektif çalışma, 1 kohort çalışma, 1 deneysel çalışma ve 1 kesitsel-gözlem çalışma olduğu belirlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yapılan çalışmalar sonucunda bilişsel düzeyde umutsuzluğun intihar olgusunda önemli bir yordayıcı olduğu, intiharın risk faktörleri belirlenerek, gereken desteğin sağlanmasıyla intihar vakalarının azalacağı ve intihar düşüncelerinin ortadan kalkacağı söylenebilir. Ülkemizde intihar için önemli bir risk faktörü olan umutsuzluğun incelendiği çalışmalara ihtiyaç olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: intihar, umutsuzluk, genç erişkinCorresponding Author: Merve Bat Tonkuş, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale