Comparison of self-stigma and subjective recovery status of patients receiving Community Mental Health Service and outpatient psychiatry policlinic [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2021; 12(2): 103-112 | DOI: 10.14744/phd.2020.73383

Comparison of self-stigma and subjective recovery status of patients receiving Community Mental Health Service and outpatient psychiatry policlinic

Aydın Kurt1, Etem Erdal Erşan2, İpek Savaş3
1Department of Psychiatry, Niğde Training and Research Hospital, Niğde, Turkey
2Department of Psychiatry, Niğde Ömer Halisdemir University Faculty of Medicine, Niğde, Turkey
3Nurse, Gaziantep, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study is to investigate the efficacy of Community Mental Health Center (CMHC) services on self stigmatization and subjective recovery feeling of schizophrenia diagnosed individuals and to determine the factors that affecting the subjective recovery.
METHODS: The study included 145 individuals with a diagnosis of schizophrenia or schizoaffective disorder. Of them, 64 treated in the psychiatry policlinics and 81 who received service from the CMHC. Socio-demographic and disease/treatment data forms, Self Stigma İnventory for Patients (SSI-P) and Subjective Recovery Assesment Scale (SRAS) were used to collect data. Patients were divided in two groups according to followed up at CBMHC or psychiatry policlinics. To compare the mean SSI-P and SRAS scores of groups independent samples t test was used.
RESULTS: According to results, the mean SSI-P points of CMHC and policlinic groups were 45.33±16.0 and 41.23±16.35 and there were no significant difference between groups. Mean SRAS points of CMHC and policlinic groups was 54.84±17.17 ve 45.97±17.63 and the mean SRAS points were significantly higher in CMHC group (p<0.05). There was a strong negative correlation between self stigma and subjectiv erecovery points.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Due to the results of study, the feelings of subjective recovery was significantly higher in the CMHC group but there was no difference between groups self stigmatization degrees. Although it’s thought that, CMHC services alleviate the personal recovery and social functionality of schizophrenia diagnosed individuals, the need for structured and generalised psychosocial programs about self-stigma also has been shown with this study.

Keywords: Community Mental Health Center (CMHC), schizophrenia; self-stigma; subjective recovery.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi hizmeti alan ve ayaktan psikiyatri poliklinik hizmeti alan hastaların kendini damgalama ve öznel iyileşme durumlarının karşılaştırılması

Aydın Kurt1, Etem Erdal Erşan2, İpek Savaş3
1Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği, Niğde
2Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Niğde
3Serbest Hemşire, Gaziantep

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) hizmetlerinin şizofreni tanılı bireylerde kendini damgalama ve öznel iyileşme durumları üzerine olan etkisini ve öznel iyileşmeyi etkileyen faktörleri incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya şizofreni veya şizoaffektif bozukluk tanısı alan, 64’ü psikiyatri polikliniğinden, 81’i TRSM’nden izlenen 145 birey dahil edildi. Verilerin toplanmasında sosyodemografik ve hastalık/tedavi bilgi formu, hastalar için Kendini Damgalama Ölçeği (KDÖ-H) ve Öznel İyileşmeyi Değerlendirme Ölçeği (ÖzİDÖ) kullanıldı. Hastalar TRSM hizmeti alan ve psikiyatri polikliniğinde takip edilen olarak iki gruba ayrıldı. Grupların KDÖ-H ve ÖzİDÖ puan ortalamalarının karşılaştırılmasında bağımsız gruplar t testi uygulandı.
BULGULAR: TRSM ve poliklinik gruplarında hastaların ortalama KDÖ-H puanları sırasıyla 45.33±16.60 ve 41.23±16.35 idi ve aralarında anlamlı bir farklılık yoktu. İki grubun ÖzİDÖ puan ortalamaları sırasıyla 54.84±17.17 ve 45.97±17.63 idi ve ÖzİDÖ puan ortalaması TRSM grubunda daha yüksekti (p<0.05). Çalışma sonucunda hastaların kendini damgalama ve öznel iyileşme puanları arasında negatif yönlü güçlü bir ilişki tespit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: TRSM hizmeti alan grupta öznel iyileşmenin bireyler tarafından daha belirgin olarak hissedildiği ancak kendini damgalama konusunda gruplar arasında farklılık olmadığı görüldü. Bu sonuç, TRSM hizmetlerinin hastaların toplumsal işlevselliklerini arttırmaya ve öznel iyileşme sürecine olumlu katkısı olduğunu göstermekle beraber, TRSM’lerde kendini damgalamaya yönelik yapılandırılmış ve tüm TRSM’lere yaygınlaştırılmış eğitimlerin ve damgalamayla mücadeleye yönelik kamusal faaliyetlerin yapılmasının gerekliliğini de ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kendini damgalama, öznel iyileşme; şizofreni; Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM).

Aydın Kurt, Etem Erdal Erşan, İpek Savaş. Comparison of self-stigma and subjective recovery status of patients receiving Community Mental Health Service and outpatient psychiatry policlinic. J Psy Nurs. 2021; 12(2): 103-112

Corresponding Author: Etem Erdal Erşan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale