Effect of guided imagery on the functionality of individuals diagnosed with schizophrenia in a community mental health center [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2020; 11(3): 165-172 | DOI: 10.14744/phd.2020.70707

Effect of guided imagery on the functionality of individuals diagnosed with schizophrenia in a community mental health center

Özge Elgit1, Ayşegül Bilge2, Adem Bayrakçı3
1Department of Cardiovascular Surgery, Ege University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey
2Department of Psychiatric Nursing, Ege University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey
3Departmen of Psychiatry, İzmir Katip Çelebi University Atatürk Training and Research Hospital, İzmir, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study is to determine the effect that guided imagery has on the functionality of individuals diagnosed with schizophrenia in a community mental health center.
METHODS: This is a pretest-posttest-controlled group study including 631 individuals registered in the Community Mental Health Center (CMHC) of Ege University Medical Faculty Hospital, of which 55 individuals were diagnosed with schizophrenia, as well as 300 individuals registered in the CMHC of Katip Çelebi University Atatürk Training and Research Hospital, of which 30 individuals were diagnosed with schizophrenia, and who were receiving continuous daytime service. The study sample included 48 individuals that fit the inclusion criteria among the 85 individuals who benefitted from daytime CMHC. The study was completed with 24 individuals in the experimental group and 24 individuals in control group. The value of power analysis is 98.8%. As data collection tools, an Introductory Information Form, Functional Remission of General Schizophrenia Scale (FROGS), and Subjective Recovery Assessment Scale (SubRAS) were used. For the numerical measurements, Mann-Whitney U test, Wilcoxon t test, one-way ANOVA test, and Chi-squared test were used.
RESULTS: As a result of guided imagery applied to the study group 10 minutes daily for two weeks, a statistically significant difference was detected between the mean score of daily living skills subscale of FROGS (z=-2.69, p≤0.01); mean score of treatment subscale (z=-2.37, p=0.01); overall mean score of FROGS (z=-2.41, p=0.01); mean score of SubRAS (z=-3.70, p≤0.01). However, no significant difference could be found between the mean scores of social functioning subscale of FROGS (z=-1.80, p=0.07) and the mean scores of professional functioning in FROGS (z=-0.46, p=0.64).
DISCUSSION AND CONCLUSION: According to the results of the study, it can be said that the guided imagery application for two weeks has created a significant difference in functional remission of the cases diagnosed with schizophrenia.

Keywords: Community mental health nursing, functional recovery; guided imagery; schizophrenia.

Toplum ruh sağlığı merkezindeki şizofreni tanısı almış bireylerde uygulanan yönlendirilmiş imgeleme yönteminin bireylerin işlevselliğine etkisi

Özge Elgit1, Ayşegül Bilge2, Adem Bayrakçı3
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir
3İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Toplum ruh sağlığı merkezindeki şizofreni tanısı almış bireylerde uygulanan yönlendirilmiş imgeleme yönteminin bireylerin işlevselliğine etkisini belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma öntest sontest kontrol gruplu olup, araştırmanın evrenini Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM)’ne kayıtlı n=631 birey ve sürekli gündüz hizmeti alan n=55 şizofreni tanılı birey ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi TRSM’ne kayıtlı n=300 birey ve sürekli gündüz hizmeti alan n=30 şizofreni tanılı birey oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini gündüz TRSM’nden faydalanan 85 bireyden araştırmaya dahil edilme kriterlerine uyan 48 kişi oluşturmuştur. Çalışma deney grubunda 24 birey, kontrol grubunda 24 birey ile tamamlanmıştır. Güç analizi değeri %98.8’dir. Veri toplama aracı olarak Tanıtıcı bilgi formu, Şizofrenide İşlevsel İyileşme Ölçeği (ŞİLÖ) ve Öznel İyileşmeyi Değerlendirme Ölçeği (ÖİDÖ) kullanılmıştır. Sayısal ölçümler için Mann-Whitney U testi, Wilcoxon testi, tek yönlü ANOVA testi, Ki-Kare testi kullanılmıştır.
BULGULAR: Uygulama grubuna iki hafta boyunca her gün 10 dakika yapılan yönlendirilmiş imgeleme uygulaması sonucunda, uygulama grubunun Şizofrenide İşlevsel İyileşme Günlük Yaşam Becerileri Alt Ölçeği puan ortalamaları (z=-2.69, p≤0.01), Şizofrenide İşlevsel İyileşme Sağlık ve Tedavi Alt Ölçeği puan ortalamaları (z=-2.37, p=0.01), Şizofrenide İşlevsel İyileşme Ölçeği genel toplam puan ortalamaları (z=-2.41, p=0.01), ÖİDÖ puan ortalamaları (z=-3.70, p≤0.01) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. ŞİLÖ Sosyal İşlevsellik Alt Ölçeği puan ortalamaları (z=-1.80 p=0.07), ŞİLÖ Mesleki İşlevsellik Alt Ölçeği puan ortalamaları (z=-0.46 p=0.64) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırma sonuçlarına göre şizofreni tanısı almış bireylerde iki haftalık senaryolu yönlendirilmiş imgeleme uygulamasının bireylerin işlevselliğini arttırdığı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: İşlevsel iyileşme, şizofreni; toplum ruh sağlığı hemşireliği; yönlendirilmiş imgeleme.

Özge Elgit, Ayşegül Bilge, Adem Bayrakçı. Effect of guided imagery on the functionality of individuals diagnosed with schizophrenia in a community mental health center. J Psy Nurs. 2020; 11(3): 165-172

Corresponding Author: Özge Elgit, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale