The Relationship Between Mothers' Birth Memories and Attachment Styles [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. Ahead of Print: PHD-65982

The Relationship Between Mothers' Birth Memories and Attachment Styles

Hediye Karakoç1, Ebru Bekmezci2, Halime Esra Meram2
1KTO Karatay University, College of Health Science, Department of Midwifery, Konya
2Selcuk University, Faculty of Nursing, Obstetrics and Gynecology Nursing Department, Konya

INTRODUCTION: This study was conducted to examine the relationship between mothers' birth memories and secure and insecure attachment styles was investigated.
METHODS: This descriptive and correlational study was conducted, 241 women who between October 2020 and December 2020 and meet the criteria for inclusion. The research data were collected using the Introductory Information Form, The Birth Memories and Recall Questionnaire and Adult Attachment Style Scale.
RESULTS: It was determined that 47.3% of the mothers were between the ages of 25-29, 56.4% of them had a university or higher education level. It was determined that there was a positive, moderate correlation between insecure attachment with the mean score of memory centrality (p≤0.001), consistency and reliving (p≤0.001), sensory memory (p≤0.001) and involuntary recall (p≤0.001). It was determined that the independent variables that had an effect on total score of The Birth Memories and Recall Questionnaire were abortion history (p≤0.05), planned pregnancy (p≤0.05), and experiencing a distressing event at birth (p≤0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In the study, it was determined that there was a difference between positive and negative birth memories and attachment styles. In this context, emotional needs of mothers as well as their physical needs should be taken into account and supportive care should be provided.

Keywords: Attachment styles, birth, birth memories.

Annelerin Doğum Anıları ile Bağlanma Stilleri Arasındaki İlişki

Hediye Karakoç1, Ebru Bekmezci2, Halime Esra Meram2
1KTO Karatay Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Ebelik Bölümü, Konya
2Selçuk Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Konya

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırma, annelerin doğum anıları ile güvenli ve güvensiz bağlanma stilleri arasındaki ilişkiyi incelenmek amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma, tanımlayıcı ve ilişki arayıcı özellikte olup, Ekim 2020-Aralık 2020 tarihleri arasında, araştırmaya dahil etme kriterlerine uygun 241 kadın ile tamamlanmıştır. Araştırma verileri Tanıtıcı Bilgi Formu, Doğum Hafızası ve Hatırlama Ölçeği ve Erişkin Bağlanma Biçimi Ölçeği ile toplanmıştır.
BULGULAR: Araştırmaya alınan annelerin %47.3’ünün 25-29 yaş aralığında olduğu, %56.4’ünün üniversite ve üzeri eğitim düzeyine sahip olduğu belirlendi. Hafızanın merkezliliği (p≤0.001), tutarlılık ve tekrar yaşama (p≤0.001), duyusal hafıza (p≤0.001) ve istemsiz hatırlama (p≤0.001) puan ortalamaları ile güvensiz bağlanma arasında pozitif yönlü orta güçte korelasyon olduğu bulundu. Doğum hafızası ve hatırlama ölçeği toplam puanı üzerine etkisi olan bağımsız değişkenlerin abortus öyküsü (p≤0.05), gebeliğin planlı olması (p≤0.05) ve doğumda can sıkan sorunlar yaşama durumu (p≤0.05) olduğu tespit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırmada olumlu ve olumsuz doğum anıları ile bağlanma stilleri arasında fark olduğu saptanmıştır. Bu kapsamda annelerin fiziksel ihtiyaçları kadar, duygusal ihtiyaçlarının da dikkate alınması ve destekleyici bakımın sunulması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bağlanma stilleri, doğum, doğum anıları.Corresponding Author: Ebru Bekmezci, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale