Guided self-help to manage emotional eating in non-obese woman: A case study [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. Ahead of Print: PHD-65037 | DOI: 10.14744/phd.2022.65037

Guided self-help to manage emotional eating in non-obese woman: A case study

Gülsüm Zekiye Tuncer1, Zekiye Çetinkaya Duman2
1Department of Psychiatric Nursing, Dokuz Eylül University Institute of Health Sciences, İzmir, Turkey
2Dokuz Eylül University, Faculty of Nursing, Department of Psychiatric Nursing, İzmir, Turkey

Eating behavior in women is affected by several factors such as the environment, body image and mood, and deterioration in eating behaviors can lead to overeating, stress and obesity. In this case study, the effect of the Guided Self-Help Program (GSHP) on the eating behavior of a healthy woman with emotional eating behavior was investigated. In the study, it was found that the 12-session GSHP reduced the emotional eating behavior of the woman. This case study is the first study in which GSHP was applied and helped a healthy woman to change her emotional eating behavior. The results cannot be generalized to a wider population as they are applicable to only one case; therefore, it is recommended that studies in which the GSHP will be implemented should be conducted with larger samples. It is also recommended that psychiatric nurses should consider implementing the GSHP to regulate the emotional eating behaviors of healthy women in different units.

Keywords: Guided self-help program, Emotional eating, Case study.

Duygusal Yeme Davranışı ile Başetmede Rehberli Kendine Yardım Programının Sağlıklı Kadında Uygulanması: Olgu Örneği

Gülsüm Zekiye Tuncer1, Zekiye Çetinkaya Duman2
1Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Psikiyatri Hemşireliği Doktora Programı, İzmir, Türkiye
2Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Kadınlarda yeme davranışı çevre, beden algısı, duygudurum gibi faktörlerden etkilenmekte ve yeme davranışlarında meydana gelen bozulmalar beden gereksiniminden fazla beslenmeye, strese ve obezitenin oluşumuna yol açabilmektedir. Bu vaka çalışmasında, duygusal yeme davranışı olan sağlıklı kadın bireyde, Rehberli Kendine Yardım Programının (RKYP) bireyin yeme davranışları üzerine etkisi incelenmiştir. Çalışmada, 12 oturum süren RKYP uygulamasının, bireyin duygusal yeme davranışını azalttığı bulunmuştur. Bu vaka, sağlıklı kadında duygusal yeme davranışını değiştirmede RKYP’nın uygulandığı ve etkili olduğu ilk çalışmadır. Sonuçlar sadece bir vakayı içerdiği için daha geniş bir popülasyona genellenemese de programın daha büyük örneklemlerde yapılacağı çalışmalar önerilir. Ayrıca psikiyatri hemşirelerinin, farklı birimlerdeki sağlıklı kadınların duygusal yeme davranışlarını düzenlemede RKYP uygulamasını dikkate almaları önerilmektir.

Anahtar Kelimeler: Rehberli kendine yardım programı, Duygusal yeme, Vaka sunumuCorresponding Author: Gülsüm Zekiye Tuncer, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale