The Effect Of Conflict Resolution Traınıng On The Conflict Resolution Skills Of Nursing Students [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2015; 6(3): 105-113 | DOI: 10.5505/phd.2015.63856

The Effect Of Conflict Resolution Traınıng On The Conflict Resolution Skills Of Nursing Students

Özlem Şahin Altun, Mine Ekinci
Ataturk University, Faculty Of Health Science

INTRODUCTION: OBJECTIVE: The aim of this study is to determine the effect of conflict resolution training, on the nursing student’s conflict resolution skills. The quasi-experimental study comprised of pretest and posttest with a compansion group.
METHODS: At the and the sample group of the study comprised of 105 students: n: 62 for experimental group with a low score mean (110 and below) and n: 43 for control group with the same total score. Conflict Resolution Training was given to the experimental group between October, 4, 2010 and December, 17, 2010. Posttests (an introduction form and the conflict resolution scale) were conducted on December, 24, 2010, a week after training ended. No intervention was conducted on the control group, and posttests (an introduction form and the conflict resolution scale) were conducted on December, 23, 2010.
RESULTS: Results: According to the pretest score means of experimental and control group students obtained from the conflict resolution scale, there was no statistically significant difference between the overall total score and the sub-scales (p>0.05).
According to the posttest score means of experimental and control group students obtained from the conflict resolution scale, there was no statistically significant difference between the total score of “resting skills” and “anger management” sub-scale (p>0.05); the difference between the groups in terms of total mean score and mean scores of the subscales "skill of students to understand the person in conflict with them", " skill to focus on needs of both parties ", and "social adaptation skill" in the posttest is statistically significant (p<0.05).
The overall score mean of conflict resolution scale for students in the experimental group before conflict resolution training was 85.03±10.57, while after conflict resolution training this average increased to 101.48±14.24. There was a statistically significant difference between the pretest score mean and posttest score mean for students in the experimental group (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: CONCLUSION: : Study result, concluded that conflict resolution training, increased conflict resolution skills of nursing students that participated in the training program.

Keywords: Conflict, Conflict Resolution, Nursing student.

Çatışma Çözümü Eğitiminin Hemşirelik Öğrencilerinin Çatışma Çözüm Becerisine Etkisi

Özlem Şahin Altun, Mine Ekinci
Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi

GİRİŞ ve AMAÇ: AMAÇ: Araştırma hemşirelik öğrencilerine verilen çatışma çözümü eğitiminin; çatışma çözüm becerisine etkisinin belirlenmesi amacıyla yapıldı. Araştırma ön test ve son test kontrol gruplu yarı deneme modeli olarak yürütüldü.
YÖNTEM ve GEREÇLER: YÖNTEMLER: Araştırmanın örneklemini 62 deney, 43 kontrol olmak üzere 105 öğrenci oluşturdu. Deney grubuna 04 Ekim-17 Aralık 2010 tarihleri arasında Çatışma Çözüm Eğitimi verildi. Eğitimden bir hafta sonra 24 Aralık 2010 tarihinde son-testler (öğrenci tanıtım formu ve çatışma çözme ölçeği) uygulandı. Kontrol grubuna ise herhangi bir girişim uygulanmadan 23 Aralık 2010 tarihinde son-testler (öğrenci tanıtım formu ve çatışma çözme ölçeği) uygulandı.
BULGULAR: Bulgular: Deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin çatışma çözme ölçeğine göre ön test puan ortalamaları karşılaştırıldığında, ölçek toplam puan ortalaması ve alt boyutlar arasında istatistiksel olarak önemli fark olmadığı belirlendi (p>0.05).
Deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin çatışma çözme ölçeğine göre son test puan ortalamaları karşılaştırıldığında, ölçeğin alt boyutlarından dinleme becerileri ve öfke kontrolü becerisi puan ortalamalarında istatistiksel olarak önemli fark olmadığı (p>0.05),öğrencilerin çatışma yaşadığı kişiyi anlamaya çalışma becerisi puanı, her iki tarafında gereksinimlerine odaklaşma becerisi puanı, sosyal uyum becerisi puanı ve toplam puan ortalaması arasındaki farkın istatistiksel olarak önemli olduğu belirlendi (p<0.05).
Deney grubundaki öğrencilerin çatışma çözüm eğitimi öncesi çatışma çözme ölçeği toplam puan ortalaması 85.03±10.57, çatışma çözüm eğitimi sonrası ise toplam puan ortalaması 101.48±14.24 olarak belirlendi. Deney grubunun ön test-son test toplam puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak önemli bulundu (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: SONUÇ: Araştırma sonucunda, çatışma çözümü eğitim programına katılan hemşirelik öğrencilerinin çatışma çözüm becerilerinde artış olduğu bulundu.

Anahtar Kelimeler: Çatışma, Çatışma Çözümü, Hemşirelik Öğrencisi

Özlem Şahin Altun, Mine Ekinci. The Effect Of Conflict Resolution Traınıng On The Conflict Resolution Skills Of Nursing Students. J Psy Nurs. 2015; 6(3): 105-113

Corresponding Author: Özlem Şahin Altun, Türkiye
LookUs & Online Makale