A validity and reliability study of the Turkish version of the Assessment of Survivor Concerns Scale [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2020; 11(3): 220-227 | DOI: 10.14744/phd.2020.63308

A validity and reliability study of the Turkish version of the Assessment of Survivor Concerns Scale

Pınar Serçekuş Ak1, Okan Vardar1, Hatice Başkale2
1Department of Nursing, Obstetrics and Gynecology Nursing, Pamukkale University Faculty of Health Sciences, Denizli, Turkey
2Department of Nursing, Child Health and Diseases Nursing, Pamukkale University Faculty of Health Sciences, Denizli, Turkey

INTRODUCTION: This study aims to test the validity and reliability of the Assessment of Survivor Concerns Scale (ASC) adapted to Turkish.
METHODS: This research is a methodological study of 200 people. Data were collected from November to December 2018, through a social media account of a cancer-oriented association and those who had been diagnosed and treated for cancer for at least a year, at least primary school graduates and individuals over the age of 18 years. For validity analysis, language equivalence, scope validity, exploratory and confirmatory factor analysis were used. For reliability, internal consistency, item-area and test-retest were used. Data were analyzed with SPSS V22.0 and LISREL 8.8 programs.
RESULTS: According to the exploratory factor analysis; the factor loads of the scale items and the total variance explained were sufficient, according to the confirmatory factor analysis the fit indexes were found to be at a desired level. For the reliability analysis; Cronbach’s alpha internal consistency coefficient was highly reliable, each item represented the scale, according to item total score correlations each item was strongly or very strongly related to the scale and four weeks later the re-test given to the 50 survivors was found to be highly reliable.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The Assessment of Survivor Concerns Scale has been determined to be a suitable and valid-reliable measurement tool for use in Turkish society.

Keywords: Cancer survivor, concern; Turkish culture; validity-reliability.

Kanseri Yenen Bireylerin Kaygılarını Değerlendirme Ölçeği'nin Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirlik çalışması

Pınar Serçekuş Ak1, Okan Vardar1, Hatice Başkale2
1Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Denizli
2Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Denizli

GİRİŞ ve AMAÇ: Kanseri Yenen Bireylerin Kaygılarını Değerlendirme Ölçeğini Türkçeye uyarlamak, geçerlik ve güvenirliğini sağlamaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma, örneklemi 200 kişiden oluşan metodolojik bir çalışmadır. Veriler, Kasım-Aralık 2018 tarihleri arasında, kansere yönelik bir derneğin sosyal medya hesabını takip eden, en az bir yıl önce kanser tanısı almış ve tedavi görmüş olan, en az ilköğretim mezunu ve 18 yaş üstü bireylerden toplanmıştır. Veri toplamada kişisel bilgileri sorgulamaya yönelik soruları ve ölçek sorularını içeren online form kullanılmıştır. Geçerlik analizi için; dil eş değerliği, kapsam geçerliği, açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi, güvenirlik için; iç tutarlılık, madde-alan ve tekrar test yapılmıştır. Veriler SPSS 22.0 ve LISREL 8.8 programları ile analiz edilmiştir.
BULGULAR: Açımlayıcı faktör analizine göre; ölçek maddelerinin faktör yüklerinin ve açıklanan toplam varyansın yeterli, doğrulayıcı faktör analizine göre uyum indekslerinin istendik düzeyde olduğu bulunmuştur. Güvenirlik analizlerinde; cronbach alfa iç tutarlılık katsayısının yüksek derecede güvenilir aralıkta olduğu, her bir maddenin ölçeği temsil ettiği, madde toplam puan korelasyonlarına göre her maddenin ölçekle kuvvetli ya da oldukça kuvvetli ilişki gösterdiği ve dört hafta sonra 50 kanseri yenen bireye uygulanan tekrar testin oldukça yüksek güvenilirliğe sahip olduğu bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kanseri Yenen Bireylerin Kaygılarını Değerlendirme Ölçeğinin Türk toplumunda kullanımının uygun ve geçerli-güvenilir bir ölçüm aracı olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Geçerlik-güvenirlik, kanser; kanseri yenen; kaygı.

Pınar Serçekuş Ak, Okan Vardar, Hatice Başkale. A validity and reliability study of the Turkish version of the Assessment of Survivor Concerns Scale. J Psy Nurs. 2020; 11(3): 220-227

Corresponding Author: Okan Vardar, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale