Factors Affecting Mental Status and Effects of Shift Working System in Healthcare Workers [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. Ahead of Print: PHD-60590 | DOI: 10.14744/phd.2020.60590

Factors Affecting Mental Status and Effects of Shift Working System in Healthcare Workers

Bahadır Geniş1, Behcet Cosar2, Mustafa Ender Taner2
1Çaycuma State Hospital, Department of Psychiatry, Zonguldak
2Gazi University Hospital, Department of Psychiatry, Ankara

INTRODUCTION: Shift work system causes many physical and mental health problems. In this study, it is planned to investigate the effects of shift work system on sleep quality, mental status and quality of life of health workers. In addition, it aimed to determine the population at risk for depression and anxiety disorders and differences among the occupational groups.
METHODS: This study was carried out in 219 health workers working in Gazi University Hospital. Employees were classified according to the latest working systems (shift, shift) and occupational groups (doctor, nurse and other). Beck Depression Inventory (BDI), Beck Anxiety Inventory (BAI), Pittsburg Sleep Quality Index (PSQI), Morning-Evening Questionnaire (MEQ), Perceived Stress Scale (PSS) and Professional Quality of Life Scale (ProQOL) were applied to the employees.
RESULTS: BDI (p <0.000), BAI (p <0.000), PSS stress perception subscale (p = 0.032), PSQI (p <0.000) and ProQOL burnout subscale (p <0.000) scores were significantly higher in shift workers compared to non-shift workers. When the participants were analyzed according to occupational groups, BAI scale scores were significantly higher in nurses (p = 0.001). Stress perception and burnout were significantly higher in physicians (p = 0.003; p = 0.005, respectively). There was no significant difference between the professions in terms of BDI and occupational satisfaction (respectively p = 0.101; p = 0.778). In the regression analysis, the most important predictor of the BDI and BAI score was to work 41 hours or more. The most important predictor of PSQI score was the shift work system.
DISCUSSION AND CONCLUSION: According to these results, especially nurses and doctors working in shifts are in serious risk of depression, anxiety and sleep disorders. Employees' awareness should be increased in terms of smoking which is a changeable risk factor. Health care workers should be trained in stress management and sleep hygiene to prevent the occurrence of mental illnesses.

Keywords: depression, shift-work sleep disorder, anxiety disorders, burnout, health personnel

Sağlık Çalışanlarında Ruhsal Durumu Etkileyen Faktörler ve Vardiyalı Çalışma Sisteminin Etkileri

Bahadır Geniş1, Behcet Cosar2, Mustafa Ender Taner2
1Çaycuma Devlet Hastanesi, Psikiyatri Bölümü, Zonguldak
2Gazi Üniversitesi Hastanesi, Psikiyatri Bölümü, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Vardiyalı iş sistemi birçok fiziksel ve zihinsel sağlık sorununa neden olmaktadır. Bu çalışmada, vardiyalı çalışma sisteminin sağlık çalışanlarının uyku kalitesi, ruhsal durumu ve yaşam kalitesi üzerine etkilerinin araştırılması planlanmaktadır. Ayrıca, depresyon ve anksiyete bozuklukları açısından risk altındaki nüfusu ve meslek grupları arasındaki farklılıkları belirlemeyi de amaçlamaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma Gazi Üniversitesi Hastanesinde çalışan 219 sağlık çalışanında yapıldı. Çalışanlar en son çalışma sistemlerine (vardiyalı, vardiyasız) ve meslek gruplarına (doktor, hemşire ve diğer) göre sınıflandırıldı. Çalışanlara Beck Depresyon Envanteri (BDÖ), Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ), Pittsburg Uyku kalitesi İndeksi (PUKİ), Sabahçıl-Akşamcıl Anketi (SAA), Algılanan Stres Ölçeği (ASÖ) ve Çalışanları için Yaşam Kalitesi Ölçeği (ÇYKÖ) uygulandı.
BULGULAR: Vardiyalı çalışanlarda vardiyasız çalışanlara göre BDÖ (p<0.000), BAÖ (p<0.000), ASÖ stres algısı alt boyutu (p=0.032), PUKİ (p<0.000) ve ÇYKÖ tükenmişlik alt boyutu (p<0.000) puanları anlamlı derecede yüksekti. Katılımcılar meslek gruplarına göre analiz edildiğinde, BAÖ puanları hemşirelerde anlamlı olarak daha yüksekti (p = 0.001). Stres algısı ve tükenmişlik hekimlerde anlamlı olarak yüksek bulundu (sırasıyla, p = 0.003; p = 0.005). Meslekler arasında BDÖ ve mesleki memnuniyet açısından anlamlı fark yoktu (sırasıyla p = 0.101; p = 0.778). Regresyon analizinde, BDÖ ve BAÖ puanlarının en önemli yordayıcısı 41 saat veya daha fazla çalışmaktı. PUKİ skorunun en önemli belirleyicisi vardiyalı çalışma sistemi idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu sonuçlara göre, özellikle vardiya halinde çalışan hemşireler ve doktorlar, depresyon, anksiyete ve uyku bozuklukları açısından ciddi risk altındadır. Değişken bir risk faktörü olan sigara içme konusunda çalışanların farkındalığı artırılmalıdır. Sağlık çalışanları, ruhsal hastalıkların oluşmasını önlemek için stres yönetimi ve uyku hijyeni konusunda eğitilmelidir.

Anahtar Kelimeler: depresyon, vardiyalı-çalışma uyku bozukluğu, anksiyete bozuklukları, tükenmişlik, sağlık personeliCorresponding Author: Bahadır Geniş, Türkiye
LookUs & Online Makale