Negative emotions and coping experiences of nursing students during clinical practices: A focus group interview [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2021; 12(3): 205-215 | DOI: 10.14744/phd.2021.59480

Negative emotions and coping experiences of nursing students during clinical practices: A focus group interview

Hatice Öner1, Seher Sarıkaya Karabudak1
1Department of Mental Health and Diseases Nursing, Aydın Adnan Menderes University Faculty of Nursing, Aydın, Turkey
2Department of Child Health and Diseases Nursing, Aydın Adnan Menderes University Faculty of Nursing, Aydın, Turkey

INTRODUCTION: This study aimed to reveal negative emotions experienced by nursing students during clinical training and their coping experiences.
METHODS: A total of 10 students studying at Aydın Adnan Menderes University Faculty of Nursing during the 2018–2019 academic year at 2nd, 3rd, and 4th grades constituted the study group. The study group was determined according to maximum diversity sampling. The study was conducted in a qualitative, phenomenological design. The data were collected through a focus group interview. The MAXQDA 2018 program was utilized in the data analysis and the creation of models. The data were arranged according to common/similar themes with descriptive analysis.
RESULTS: According to the results obtained from the study, three themes, including “emotions experienced in the clinic,” “the effects of emotions experienced in the clinic,” and “the way of coping with negative emotions,” and related sub-themes were identified.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was determined that nursing students experienced anger, sadness, helplessness, and despair at most among negative emotions, and they experienced happiness, conscience, and empathy at most among positive emotions. Although negative emotions experienced by students had different effects on psychological, academic, physical, and social fields, the coping ways were observed to be acceptance, indoctrination, and communication at most. Recommendations were made on strengthening the clinical environment and clinical training.

Keywords: Clinical practice, coping behavior; emotion; nursing student.

Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Uygulamalar Sırasında Yaşadıkları Olumsuz Duygular Ve Baş Etme Deneyimleri: Odak Grup Görüşmesi

Hatice Öner1, Seher Sarıkaya Karabudak1
1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Aydın, Türkiye
2Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Aydın, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırmada, hemşirelik öğrencilerinin klinik eğitimler sırasında yaşadıkları olumsuz duygular ile baş etme deneyimlerinin ortaya konması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 2018-2019 eğitim öğretim yılı, Hemşirelik Fakültesinde 2, 3 ve 4. sınıfta okuyan toplam 10 öğrenci araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Çalışma grubu maksimum çeşitlilik örneklemesine göre belirlenmiştir. Araştırma, niteliksel, olgu bilim (fenomenolojik) desende yapılmıştır. Veriler, odak grup görüşmesi ile toplanmıştır. Verilerin analizinde ve modellerin oluşturulmasında MAXQDA 2018 programından yararlanılmıştır. Veriler betimsel analiz ile ortak/benzer temalara göre düzenlenmiştir.
BULGULAR: Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin “klinikte yaşanan duygular”, “klinikte yaşanan duyguların etkileri” ve “olumsuz duygularla başa çıkma şekli” olmak üzere üç tema ve bunlarla ilişkili alt temalar belirlenmiştir. Olumsuz duygulardan en fazla öfke, üzüntü, çaresizlik umutsuzluk, olumlu duygular olarak en fazla mutluluk, vicdan ve empatiyi yaşadıkları belirlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Öğrencilerin yaşadığı olumsuz duyguların psikolojik, akademik, fiziksel ve sosyal alanda farklı etkileri olmakla birlikte, baş etme şekillerinin en fazla kabullenme, telkin ve iletişim olduğu görülmüştür. Klinik ortamın ve klinik eğitiminin güçlendirilmesine ilişkin önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik öğrencisi, Klinik uygulama, Duygu, Baş etme davranışı

Hatice Öner, Seher Sarıkaya Karabudak. Negative emotions and coping experiences of nursing students during clinical practices: A focus group interview. J Psy Nurs. 2021; 12(3): 205-215

Corresponding Author: Hatice Öner, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale