Factors Affecting Stigmatization About Mental Disorders Among Adolescents [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2011; 2(1): 31-39

Factors Affecting Stigmatization About Mental Disorders Among Adolescents

Gül Oban1, Leyla Küçük2
1Istanbul University Cerrahpasa Medical Faculty Hospital, Istanbul, Turkey
2Psychiatric Nursing Department, Istanbul University Florence Nightingale School Of Nursing, Istanbul

OBJECTIVE: The purpose of this study was to investigate factors that affect stigmatization about mental disorders among adolescents.

METHODS: The study was carried out in April-May 2010 with 60 randomly selected high school students (age range: 14-19 years) from Nişantası Nuri Akın Anatolian High School in İstanbul who accepted to participate in the study. Data were collected with a questionnaire form, Social Distance Scale, and the Attitude and Belief Scale Toward Mental Illness prepared by the researcher using the literature. For the data analysis, statistical descriptive (percentage, arithmetic mean, standard deviation) and comparative (Kruskal-Wallis, Mann-Whitney U) methods were used.

RESULTS: Our results showed that there was no significant correlation between the students’ social distance and attitude toward mental disorders and their gender, economic status, presence of psychiatric family history, or the presence of a mental disorder that they frequently hear of and know about. However, a statistically significant correlation was determined between the students’ social distance and attitude toward mental disorders and a personal psychiatric history, previously acquired knowledge about mental disorders, their thoughts about the patients’ legal rights, the presence of a mental disorder that they consider to be dangerous, their belief that a mental disorder can develop as a result of living with someone with a mental disorder, and their feeling of uncomfortableness about living in a city or town in which a mental hospital is located.

CONCLUSION: It was seen that adolescents have a negative attitude toward and a desire to maintain a social distance from individuals with mental disorders. We recommend that mental health nurses utilize school programs in order to increase the awareness of adolescents toward mental disorders and to reduce the associated stigmatization.

Keywords: Stigmatization, adolescent; mental illness; social distance; attitude.

Ergenlerde Ruhsal Hastalıklara Yönelik Damgalamayı Etkileyen Etmenler

Gül Oban1, Leyla Küçük2
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksek Okulu, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Bu çalışmada, lise öğrencilerinde ruhsal hastalıklara yönelik damgalamayı etkileyen etmenlerin belirlenmesi amaçlandı.

YÖNTEMLER: Çalışma İstanbul ili Şişli ilçesi bir Anadolu lisesinde 2009-2010 eğitim öğretim yılında öğrenim gören rastgele örnekleme yöntemi ile seçilen ve araştırmayı kabul eden 60 onuncu sınıf öğrencileri ile Nisan-Mayıs 2010 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Veriler araştırmacı tarafından literatür bilgisi doğrultusunda oluşturulan Anket Formu, Sosyal Mesafe Ölçeği ve Ruhsal Hastalığa Yönelik Tutum ve İnanç Ölçeği kullanılarak toplandı. Verilerin analizinde tanımlayıcı (yüzdelik, aritmetik ortalama, standart sapma) ve karşılaştırma istatistik (Kruskan Wallis ve Mann-Whitney U test) yöntemleri kullanıldı.

BULGULAR: Öğrencilerin ruhsal hastalıklara yönelik sosyal mesafe ve tutumları ile cinsiyet, ekonomik durum, ailelerinde psikiyatrik öykü olma, sık duydukları ve bildikleri ruhsal hastalık varlığı arasında anlamlı bir fark bulunmazken; sosyal mesafe ve tutumları ile kendilerinde psikiyatrik hastalık öyküsü olma, ruhsal hastalıklar hakkında daha önceden bilgi alma, hastaların hukuki hakları hakkındaki düşünceleri, tehlikeli olduğunu düşündükleri ruhsal hastalık varlığı, ruhsal hastalığı olan bireylerle yaşama sonucu ruhsal hastalık oluşumu konusundaki inançları ve ruh ve sinir hastalıkları hastanesinin bulunduğu il/ilçelerde yaşamaktan rahatsız olma durumları arasında anlamlı fark olduğu belirlendi.

SONUÇ: Ergenlerin ruhsal hastalıklara yönelik olumsuz tutum ve sosyal mesafe koyma isteklerinin var olduğu görüldü. Toplum ruh sağlığı hemşirelerinin ergenlere ruhsal hastalıklara yönelik farkındalığı artırmak ve damgalamayı azaltmak için okul programlarından yararlanmaları önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Damgalama, ergen; ruhsal hastalık; sosyal mesafe; tutum.

Gül Oban, Leyla Küçük. Factors Affecting Stigmatization About Mental Disorders Among Adolescents. J Psy Nurs. 2011; 2(1): 31-39

Corresponding Author: Gül Oban, Türkiye
LookUs & Online Makale