Managers Blind: Humor [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2016; 7(3): 152-156 | DOI: 10.5505/phd.2016.55265

Managers Blind: Humor

Handan Alan1, Hanife Tiryaki Şen2
1Canakkale Onsekiz Mart University Medical Faculty Hospital, Çanakkale/turkey
2Department Of Education,ıstanbul Provincial Health Directorate

Humor is a common element of human interaction and therefore has an impact on work groups and organizations. Despite the belief that business is serious, humor can lighten the mood within organizational environments and make work life more enjoyable. Humor has been described as an important component of organizational culture by creating a positive environment in which knowledge and ideas are shared freely and interpersonal relationships can flourish. Despite this, managers often fail to take humor seriously or realize its numerous benefits. Indeed, the proper use of organizational humor can provide valuable benefits to organizations—and even more valuable tools to management for motivating staff, communicating effectively, and mitigating discord. Humor is more than just funny concepts; it represents a multifunctional management tool that can be used to achieve many objectives. Managers can select the appropriate humor style suitable for the desired organizational outcome, adjust for individual differences, and achieve positive organizational outcomes. This article describes how nurse managers can use humor to reduce stress and enhance leadership, group cohesiveness, communication, creativity, and organizational culture.

Keywords: Humour, manager, nurse.

Yöneticilerin Kördüğümü: Mizah

Handan Alan1, Hanife Tiryaki Şen2
1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
2İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Birimi

Mizah insan etkileşiminde ortak bir unsurdur ve bu nedenle çalışanlar ve kuruluşlar üzerinde önemli etkisi vardır. Çalışma ortamının ciddi olduğu inancına rağmen, mizah örgütsel ortamlarda stresi hafifletmek ve iş yaşamını daha zevkli hale getirmek için kullanılabilir. Mizah bilgi ve fikirlerin serbestçe paylaşılabildiği ve kişilerarası ilişkilerin yeşerebileceği olumlu bir ortam yaratarak örgüt kültürünün önemli bir bileşeni olarak tarif edilmiştir. Buna rağmen, genellikle yöneticiler, mizahı ciddiye almak ya da onun faydalarını fark etmekte başarısızdırlar. Nitekim örgütsel mizahın doğru kullanımı personeli motive etme, etkin iletişim, uyumsuzlukları azaltma gibi örgütlere değerli faydalar sağlayabilir. Mizah sadece komik kavramlardan daha fazlasıdır; hedeflere ulaşmak için kullanılabilecek birçok yönetim aracını ifade eder. Yöneticiler, istenen örgütsel sonuç için, bireysel farklılıklara uyumlu ve olumlu örgütsel sonuçlar elde edebileceği uygun ideal mizah stili seçebilirler. Bu makalede yönetici hemşirelerin stresi azaltarak liderliği, grup bütünlüğünü, iletişimi, yaratıcılık ve örgüt kültürünü geliştirebilmek için mizahı kullanmalarının önemini açıklamak amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mizah, yönetici, hemşire.

Handan Alan, Hanife Tiryaki Şen. Managers Blind: Humor. J Psy Nurs. 2016; 7(3): 152-156

Corresponding Author: Handan Alan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale