Theoretical Framework of Psychiatric Nursing-I [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2016; 7(1): 50-54 | DOI: 10.5505/phd.2016.52244

Theoretical Framework of Psychiatric Nursing-I

Perihan Güner1, Tuğba Pehlivan2
1Koc University School Of Nursing, Psychiatric Nursing Department, Istanbul
2Koç University School Of Nursing, Doctoral Student İn Nursing, Istanbul

Unless nursing practice is not based on theoretical foundations, it is not possible to consider it as a profession. Therefore, having a theoretical approach is very important for psychiatric nursing as well as in the all other areas of the profession. In addition, nursing should have a theoretical framework to provide direction and guidance for their applications. These frameworks which consist of different theoretical approaches constitute a guidance to explain and define the problems of patients. Alongside with nursing interventions in the light of theoretical framework, nursing care can gain a scientific basis. Some authors defined theoretical frameworks considering the most effective theories for psychiatric nursing practices, and some of them form theoretical frameworks considering the theories which are known as the most widely used in psychiatric nursing practices, whereas some authors have generated theoretical frameworks through the theories that are considered as the major theories for psychiatric nursing practices. In this article; the necessity of a theoretical framework for a profession, theoretical frameworks that are defined for psychiatric nursing and of the use of theories that exists within the theoretical framework at psychiatric nursing practices have been discussed in the light of existing literature.

Keywords: Psychiatry, psychiatric nursing, theory, framework

Psikiyatri Hemşireliğinin Kuramsal Çerçevesi-I

Perihan Güner1, Tuğba Pehlivan2
1Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul
2Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Hemşirelikte Doktora Öğrencisi, İstanbul

Hemşirelik uygulamaları, herhangi bir teorik temele dayanmadığı sürece hemşirelik profesyonel bir meslek olamaz. Bu nedenle, teori kullanımı hemşireliğin bütün alanlarında olduğu gibi psikiyatri hemşireliği için de çok önemlidir. Ayrıca hemşirelik, uygulamalarına yön vermesi ve rehberlik etmesi için bir kuramsal çerçeveye sahip olmalıdır. Farklı kuramsal yaklaşımlardan oluşan bu çerçeveler, hastaların sorunlarını açıklama ve tanımlamada rehber oluştururlar. Kuramsal çerçeve doğrultusunda yapılan hemşirelik girişimleri ile hemşirelik bakımı bilimsel bir temel kazanır. Bazı yazarlar psikiyatri hemşireliği uygulamaları için en etkili olarak kabul edilen teorilerden, bazı yazarlar psikiyatri hemşireliği uygulamalarında en çok kullanıldığı bilinen teorilerden ve bazı yazarlar da psikiyatri hemşireliği uygulamaları için majör teoriler olduğu kabul edilen teorilerden yola çıkarak, kuramsal çerçeveler tanımlamışlardır. Bu makalede; bir meslek için kuramsal çerçevenin gerekliliği, psikiyatri hemşireliği için tanımlanan kuramsal çerçeveler ve kuramsal çerçevede yer alan teorilerin uygulamada kullanım durumu literatür ışığında tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Psikiyatri, psikiyatri hemşireliği, kuramsal çerçeve

Perihan Güner, Tuğba Pehlivan. Theoretical Framework of Psychiatric Nursing-I. J Psy Nurs. 2016; 7(1): 50-54

Corresponding Author: Tuğba Pehlivan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale