MENTAL HEALTH of INFERTILE WOMEN: HOPELESSNESS, ANXİETY and DEPRESSION LEVELS [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. Ahead of Print: PHD-48030 | DOI: 10.14744/phd.2020.48030

MENTAL HEALTH of INFERTILE WOMEN: HOPELESSNESS, ANXİETY and DEPRESSION LEVELS

Songül Kamışlı1, Candan Terzioğlu2, Gurkan Bozdag3
1Çankırı Karatekin University, Health Science Faculty, Gerontology Department, Çankırı
2Yıldırım Beyazıt University, Health Science Faculty, Nursing Department, Ankara
3Hacettepe University Faculty of Medicine Department of Obstetrics and Gynecology, Ankara

INTRODUCTION: This study was performed to tedermine hopelessness, anxiety and depression levels of women who apply to infertility treatment.
METHODS: The study was conducted with 70 female patients who applied to the “IVF Unit” of a university hospital between October and November 2019, who agreed to participate in the study and were diagnosed with infertility. The data of the study were collected using the face to face interview technique with Beck Hopelessness Scale (BHS), Beck Anxiety Scale (BAS), Beck Depression Scale (BDS) and Socio-demographic Information Forms. The ethical permission of the study was taken from the clinical research unit of the university where the research was conducted. Frequency and percentages in the evaluation of descriptive data; Chi-Square and Spearman Correlation Test was used for relationships and comparisons.
RESULTS: 44.4% of the women participating in the study are high school graduates and 21.4% are university graduates. 60% of the women are unemployed and 57.2% of them have medium income. 41.4% of the women are 33 years old and above. 55.7% stated that they have no children due to them. Average marriage year is 7.4, unprotected year average is 6.1, BDI, BAI and BDI score averages are 7, 35 and 17 respectively. It was determined that there was a significant relationship between unemployment status of the women participating in the study and BHI, BAI and BDI scores, and between the years of unprotected and the BAI scores.
It was observed that there was a negative correlation between women's educational status and the BAI and BDI scores, whereas there was a positive relationship between unemployed and BHI, BAI and BDI.

DISCUSSION AND CONCLUSION: As the education levels of the women participating in the study decreased, BDI and BAI scores increased. It was observed that unemployed women had high scores on BDI, BAI and BDI, and anxiety scores increased as the years they remained unprotected increased. According to these findings, among women receiving infertility treatment; those with a low education level, those who do not work and those with many years of unprotected should be considered as a risk group and screened for anxiety and depression. Nurses working in the field of infertility should improve their psychosocial counseling skills and consultancy skills should be used actively in the services provided in this field.

Keywords: Infertility, Women, Anxiety, Depression

İNFERTİL KADINLARIN RUHSAL DURUMLARI: UMUTSUZLUK, ANKSİYETE ve DEPRESYON DÜZEYLERİ

Songül Kamışlı1, Candan Terzioğlu2, Gurkan Bozdag3
1Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Gerontoloji Bölümü, Çankırı
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma, tüp bebek tedavisine başvuran kadınların umutsuzluk, anksiyete ve depresyon düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma, bir üniversite hastanesinin “Tüp Bebek Ünitesi”ne Ekim-Kasım 2019 tarihleri arasında başvuran, araştırmaya katılmayı kabul eden ve infertil tanısı almış 70 kadın hasta ile yürütülmüştür. Çalışmanın verileri, Beck Umutsuzluk Ölçeği (BUÖ), Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ), Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) ve Sosyo-demografik Bilgi Formu ile yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak toplanmıştır. Çalışmanın etik izni, araştırmanın yapıldığı üniversitenin klinik araştırmalar biriminden alınmıştır. Tanımlayıcı verilerin değerlendirilmesinde frekans ve yüzdelikler; ilişki ve karşılaştırmalar için Ki-Kare ve Spearman Korelasyon Testi kullanılmıştır.
BULGULAR: Çalışmaya katılan kadınların % 44.4’ü lise, % 21.4’ü üniversite mezunudur. Kadınların % 60’ı gelir getiren bir işte çalışmamakta ve % 57.2’sinin gelir durumu orta düzeydedir. Kadınların % 41.4’ü 33 ve üzeri yaşta, % 55.7’si kendisinden kaynaklanan nedenlerden dolayı çocuk sahibi olamadığını bildirmiştir. Evlilik yılı ortalamaları 7.4, korunmasız yıl ortalamaları 6.1, BUÖ, BAÖ ve BDÖ puan ortalamaları sırasıyla 7, 35 ve 17’dir. Çalışmaya katılan kadınların, gelir getiren bir işte çalışma durumları ile BAÖ ve BDÖ puanları arasında ve korunmasızlık yılları ile BAÖ puanları arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Kadınların eğitim durumları ile BAÖ ve BDÖ puanları arasında ters yönde bir ilişki olduğu buna karşın işsizlik durumları ile BUÖ, BAÖ ve BDÖ puanları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırmaya katılan kadınların eğitim düzeyleri düştükçe BDÖ ve BAÖ puanlarının arttığı ve çalışmayanların BUÖ, BAÖ ve BDÖ puanlarının yüksek olduğu ayrıca korunmasız kaldıkları yıllar arttıkça anksiyete puanlarının da arttığı görülmüştür. Bu bulgulara göre infertilite tedavisi alan kadınlardan; eğitim düzeyi düşük olanlar, çalışmayanlar ve korunmasızlık yılları fazla olanların risk grubu olarak ele alınması, kaygı ve depresyon yönünden taranması gerekmektedir. İnfertilite alanında çalışan tüm hemşireler, tedavi başarısını artırmak için psikososyal danışmanlık becerilerini geliştirmeli ve danışmanlık becerileri bu alanda verilen hizmetlerde aktif kullanılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: İnfertilite, kadın, anksiyete, depresyonCorresponding Author: Songül Kamışlı, Türkiye
LookUs & Online Makale