Marital violence against infertile women and their coping strategies [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2021; 12(4): 297-306 | DOI: 10.14744/phd.2021.46503

Marital violence against infertile women and their coping strategies

Arife Çalışkan1, Filiz Süzer Özkan2
1Department of Obstetrics and Gynecology, Düzce University Health Application and Research Center, Düzce, Turkey
2Department of Nursing, Düzce University Faculty of Health Sciences, Düzce, Turkey

INTRODUCTION: This study was designed to determine factors that contribute to marital violence against infertile women and to analyze the women’s coping strategies.
METHODS: A total of 175 women who visited the infertility polyclinic of a university hospital in the Western Black Sea region of Turkey were included in this descriptive, correlational study. The data were collected using a personal information form, the Scale for Marital Violence Against Women (SDVW) and the Coping Scale for Infertile Women (CSIW). The data were analyzed using descriptive statistics, the Student t-test, one-way analysis of variance and Spearman’s correlation analysis.
RESULTS: Infertile women were exposed to emotional, verbal, economic, and sexual violence. A statistically significant relationship was found between the participants’ level of education, family type, place of residence, type of marriage, reason for infertility, age of the spouse, and SDVW score. The most frequently used coping strategies were hope, spousal relations, investment in personal wellness, seeking social support, acceptance, and spirituality. A statistically significant difference was found between the participants’ age and duration of infertility and their scores on the CSIW. Participants’ coping levels decreased as marital violence increased.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Given that women diagnosed with infertility may be exposed to violence and may use a number of coping strategies, healthcare professionals should take marital violence into consideration when providing infertile couples with care. They should support women and help to increase the use of positive coping methods using proven, effective methods.

Keywords: Coping, infertility; violence.

İnfertil kadınların yaşadıkları aile içi şiddet ve baş etme yöntemleri

Arife Çalışkan1, Filiz Süzer Özkan2
1Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Doğum ve Kadın Hastalıkları Bölümü, Düzce
2Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Düzce

GİRİŞ ve AMAÇ: Araştırma infertil kadınların yaşadıkları aile içi şiddet ve baş etme yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı ve ilişkisel olarak yapılan araştırmada, Batı Karadeniz bölgesindeki bir üniversite hastanesinde İnfertilite polikliniğine başvuran 175 kadın araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırmanın verileri Kişisel bilgi formu, Aile İçi Kadına Yönelik Şiddet Ölçeği ve İnfertil Kadınlar İçin Baş Etme Ölçeği ile toplanmıştır. Elde edilen veriler bilgisayar ortamında tanımlayıcı istatistikler, student-t testi, tek yönlü varyans analizi (anova), spearman korelasyon analizi kullanılarak değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Araştırmada infertil kadınların en çok duygusal, sözel, ekonomik ve cinsel şiddete maruz kaldıkları, eğitim düzeyi, aile tipi, yaşanılan yer, evlenme şekli, infertilite nedeni, eş yaşı ile Aile içi Kadına Yönelik Şiddet Ölçeği arasında istatistiksek olarak anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Kadınların baş etme yöntemi olarak en çok; umut, eş ilişkileri, kendine yatırım yapma, sosyal destek arama, kabul ve spirituel baş etmeyi kullandıkları, yaş ve infertilite süresi ile İnfertil Kadınlar İçin Baş Etme Ölçeği arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Kadına yönelik aile içi şiddet arttıkça baş etmenin azaldığı saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İnfertilite tanısı alan kadınların şiddete maruz kaldıkları ve çeşitli baş etme yöntemleri kullandıkları göz önüne alındığında; sağlık profesyonelleri bu çiftlere bakım verirken aile içi şiddeti göz önünde bulundurmalı, kadınları güçlendirmeyi ve etkili yöntemlerle baş etme gücünü arttırmayı hedeflemelidir.

Anahtar Kelimeler: Baş etme, infertilite; şiddet.

Arife Çalışkan, Filiz Süzer Özkan. Marital violence against infertile women and their coping strategies. J Psy Nurs. 2021; 12(4): 297-306

Corresponding Author: Filiz Süzer Özkan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale