Examination of the psychosocial effects of the coronavirus 2019 (COVID-19) pandemic [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. Ahead of Print: PHD-45712 | DOI: 10.14744/phd.2022.45712

Examination of the psychosocial effects of the coronavirus 2019 (COVID-19) pandemic

Nurhayat Kılıç Bayageldi
Artvin Coruh University Faculty Of Health Sciences/Department of Psychiatric Nursing

INTRODUCTION: Pandemics can have multiple psychosocial effects on society. This study, conducted to determine the psychosocial effects of the COVID-19 pandemic on society, is a web-based cross-sectional study.
METHODS: The research data were collected electronically via an online questionnaire platform using a personal information form, an information form about the individuals' experiences during the COVID-19 pandemic process, and the Depression, Anxiety Stress Scale-42 (DASS-42). 1420 individuals participated in the study. Descriptive statistical methods (number, percentage, mean, standard deviation) were used while evaluating the data. The Mann Whitney-U test was used to compare the quantitative data between two groups and the Kruskal Wallis test was used to compare the quantitative data between more than two groups. In order to determine the difference in different results, a multiple comparison test was conducted
RESULTS: It was determined that 44.8% of the individuals experienced mild depression, 36.1% of them have moderate anxiety, and 40.8% of them have moderate stress who participate in the study. It was determined that demographic characteristics such as gender, age, marital status, educational status and occupational status cause differences in depression, anxiety and stress values (p<0.05). In addition, it was determined that the situations individuals experienced during the COVID-19 epidemic process differ in terms of depression, stress and anxiety values (p <0.01).
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result, the COVID-19 pandemic caused psychological, economic, social and behavioral problems in the society.

Keywords: Coronavirus, Pandemic, Psychosocial effects, Depression, Stress, Anxiety

Koronavirüs (Covid-19) Pandemisinin Psikososyal Etkilerinin Belirlenmesi

Nurhayat Kılıç Bayageldi
Artvin Çoruh Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi/ Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ:
Amaç: Pandemilerin toplum üzerinde çoklu psikososyal etkileri olabilmektedir. Koronavirüs (COVID-19) salgının toplum üzerindeki psikososyal etkilerinin belirlenmesi amacı ile yapılan bu çalışma web tabanlı kesitsel bir çalışmadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma verileri online anket platformu oluşturularak elektronik ortamda kişisel bilgi formu, bireylerin COVID-19 salgın sürecinde yaşadıkları ile ilgili bilgi formu ve Depresyon, Anksiyete, Stres Ölçeği-42 (DASS-42) ile toplanmıştır. Araştırmaya 1420 birey katılmıştır. Verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotları (sayı, yüzde, ortalama, standart sapma) kullanılmıştır. Niceliksel verilerde iki ölçüm karşılaştırılması için Mann Whitney U testi, ikiden fazla grup ortalamasının karşılaştırılmasında Kruskal Wallis H testi ve Farklılık olan sonuçlarda farklılığı belirleyebilmek için ise çoklu karşılaştırma testi yapılmıştır.
BULGULAR: Araştırmaya katılan bireylerin %44.8’inin hafif düzeyde depresyon, %36.1’inin orta düzeyde anksiyete, %40.8’inin ise orta düzeyde stres yaşadığı belirlenmiştir. Cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim durumu, mesleki durum gibi demografik özelliklerin depresyon, anksiyete ve stres düzeyleri acısından farklılık gösterdiği belirlenmiştir (p<0.05). Ayrıca katılımcıların COVID-19 salgını sürecinde yaşadıkları durumların depresyon, anksiyete ve stres değerleri açısından farklılık gösterdiği belirlenmiştir (p<0.01).

TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak Covid-19 pandemisinin toplumda psikolojik, ekonomik ve sosyal problemlere yol açtığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Koronavirüs, Pandemi, Psikososyal etkiler, Depresyon, Stres, AnksiyeteCorresponding Author: Nurhayat Kılıç Bayageldi, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale