Mental Health and Psychiatric Clinical Practice Experiences of Nursing Students: A Qualitative Study [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. Ahead of Print: PHD-44342

Mental Health and Psychiatric Clinical Practice Experiences of Nursing Students: A Qualitative Study

Özgür Sema Acı1, Ebru Çoban2, Nur Sena Kayacan2, Muhammet Sait Demir2, Fatma Yasemin Kutlu1
1Department Of Mental Health And Psychiatric Nursing, Istanbul University- Cerrahpasa, Florence Nightingale Nursing Faculty, Istanbul
2Istanbul University- Cerrahpasa, Florence Nightingale Nursing Faculty, Istanbul

INTRODUCTION: Psychiatric and mental health nursing clinical practice is different from that in other areas of nursing because of the patients’ cognitive, emotional and behavioural problems. This can increase nursing students` stress during clinical practice and result in negative experiences. This study aimed to examine experiences of nursing students regarding mental health and psychiatric clinical practice.
METHODS: The phenomenological method was used in this study. The data were collected through focus group interviews. Four focus group interviews were conducted. Students who had completed their clinical practice in mental health and psychiatric nursing were selected through purposeful sampling (N = 25).
RESULTS: Four themes emerged from the focus group interviews: challenges, satisfaction, maturation and requirements.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The use of images and warnings that may create prejudice about patients should be avoided in In the pre-clinical period, and activities such as clinical practice simulations, structured psychoeducation programs and watching movies should be included. In the post-clinical period, satisfaction and positive attitude changes may occur despite the negative conditions of clinical practice. In addition, increasing the time students spend in the clinic, improving their internship preparations by including activities that will reduce their prejudices, reducing homework pressures, increasing in-clinic activities, giving psychiatry and mental health nursing courses in the first years of nursing education, meeting the training needs of health personnel, meeting the quality and number of educators, psychiatry increasing the number of hospitals and arranging their physical environments therapeutically can enable students to have positive internship experiences.

Keywords: Mental health, psychiatric nursing, psychiatry, nursing students, qualitative research

Hemşirelik Öğrencilerinin Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Dersi Klinik Uygulama Deneyimleri: Nitel Bir Çalışma

Özgür Sema Acı1, Ebru Çoban2, Nur Sena Kayacan2, Muhammet Sait Demir2, Fatma Yasemin Kutlu1
1Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Psikiyatri ve ruh sağlığı hemşireliği klinik uygulaması, hastaların bilişsel, duygusal ve davranışsal sorunları nedeniyle hemşireliğin diğer alanlarından farklıdır. Bu durum hemşirelik öğrencilerinin klinik uygulama sırasında stresini artırabilir veya olumsuz deneyimler yaşamalarına neden olabilir. Bu çalışmada, hemşirelik öğrencilerinin ruh sağlığı ve psikiyatri klinik uygulamalarına ilişkin deneyimlerini incelemek amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada fenomenolojik yöntem kullanıldı. Veriler odak grup görüşmeleri yoluyla toplandı. Toplam dört defa odak grup görüşmesi yapıldı. Ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği klinik uygulamalarını tamamlamış öğrenciler amaçlı örnekleme yoluyla seçildi (N = 25).
BULGULAR: Odak grup görüşmelerinden zorluklar, memnuniyet, olgunlaşma ve gereksinimler olmak üzere dört tema ortaya çıktı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Klinik öncesi derslerde hastalarla ilgili önyargı oluşturabilecek görüntü ve uyarıların kullanılmasından kaçınılmalı, klinik uygulama simülasyonları, yapılandırılmış psikoeğitim programları ve film izleme gibi etkinliklere yer verilmelidir. Klinik sonrası dönemde ise memnuniyet ve olumlu tutum değişiklikleri, klinik uygulamaların olumsuz koşullarına rağmen ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca öğrencilerin klinikte geçirdikleri sürenin arttırılması, önyargılarını azaltacak etkinliklere yer verilerek staj hazırlıklarının geliştirilmesi, ödev baskılarının azaltılması, klinik içi aktivitelerinin arttırılması, hemşirelik eğitiminin ilk yıllarında psikiyatri ve ruh sağlığı hemşireliği derslerinin verilmesi, sağlık personelinin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması, eğitimci nitelik ve sayısını karşılanması, psikiyatri hastanelerinin sayısının arttırılması ve fiziki ortamlarının terapötik olarak düzenlenmesi öğrencilerin olumlu staj deneyimleri yaşamaları olanak sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Ruh sağlığı, psikiyatri hemşireliği, psikiyatri, hemşirelik öğrencileri, niteleyici araştırmaCorresponding Author: Özgür Sema Acı, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale