Testing the Psychometric Properties of the Turkish Version of the Stigma of Suicide Scale (SOSS) with a Sample of University Students [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2017; 8(2): 102-109 | DOI: 10.14744/phd.2017.38981

Testing the Psychometric Properties of the Turkish Version of the Stigma of Suicide Scale (SOSS) with a Sample of University Students

Ayfer Öztürk1, Semiha Akin2, Zehra Durna2
1Department of Nursing, Kahramanmaraş Sütçü İmam University, Afşin School of Health, Kahramanmaraş, Turkey
2Department of Nursing, İstanbul Bilim University, Florence Nightingale Hospital School of Nursing, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Since stigmatizing people who attempt suicide can have very serious consequences, learning about this form of stigmatization is important. The aim of this study is to examine the reliability and validity of the Turkish version of the Stigma of Suicide Scale (SOSS) with a sample of university students.
METHODS: The study used a methodological design. Its sample included 1,100 university students. Validity and reliability analyses were done after verifying the scale’s linguistic equivalence. The scale’s applicability and understandability was pilot tested. Test-retest reliability was tested with 100 students. After the linguistic equivalence of the scale was assured, its relevance and reliability analyses were conducted.
RESULTS: The intra-class correlation coefficient of the Turkish version of the SOSS was 0.93 (F=15.426, p<0.01), indicating good test-retest reliability (r=0.76-0.87, p<0.001). Exploratory factor analysis found that the SOSS has three factors (stigma, isolation/depression and glorification/normalization). Its three-factor structure was confirmed by confirmatory factor analysis. Of the 58 items assessed for inclusion on the scale, 3 items (a burden, punishing others and weak) did not load above 0.33 on any factor and were excluded from its final version, leaving 55 items. Its Cronbach’s alpha coefficient was 0.90, and factor loading was between 0.36 and 0.69. Analyses showed that each factor structure of the Turkish version of the SOSS had high internal consistency.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The current study found that the Turkish version of the SOSS is a relevant and reliable scale for assessing the stigmatizing attitudes towards people who committed suicide. The SOSS is the first attitudes scale designed to directly measure the stigma of suicide in the community.

Keywords: Psychometric properties, Stigma of Suicide Scale, university students.

Üniversite Öğrencilerinde İntihara Yönelik Damgalama Ölçeği (İYDÖ)’nin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Ayfer Öztürk1, Semiha Akin2, Zehra Durna2
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Afşin Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü
2İstanbul Bilim Üniversitesi, Florance Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada İntihara Yönelik Damgalama Ölçeği’nin (İYDÖ) Türkçe’ye uyarlanması, geçerlik ve güvenirlik çalışmasının yapılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma metadolojik olarak planlanmış ve üniversite öğrencileri (n=1100) üzerinde gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada ölçeğin dil ve kapsam geçerliği çalışması yapıldı. Tüm örneklem grubuna uygulanmadan önce, ölçeğin uygulanabilirlik ve anlaşılabilirliğini pilot çalışmayla (n=30) sınanmıştır. Test-tekrar test güvenirliği 100 kişi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin dilsel eşdeğerliği ve kapsam geçerliği sağlandıktan sonra geçerlik ve güvenirlik analizleri gerçekleştirilmiştir.
BULGULAR: İntihara Yönelik Damgalama Ölçeği (İYDÖ) Türkçe formu İntraclass korelasyon katsayısı değeri 0,93 bulundu (F=15.426, p<0.01). Test-tekrar test güvenirliği iyi düzeyde (r=0.76–0.87, p<0.001) (n=100) bulunmuştur. Açımlayıcı faktör analizinde İYD֒nün üç faktörden oluştuğu (Damgalama, İzolasyon/Depresyon ve Yüceleştirme/Normalleştirme alt boyutları) sahip olduğu (n=1100) belirlendi. Doğrulayıcı Faktör Analizi ile bu üç faktörlü yapı doğrulanmıştır. Ölçeğin Cronbach alfa katsayısı 0.90; faktör yükleri 0.38–0.77 saptanmıştır. 58 maddeli ölçekteki 3 maddenin (bir yüktür, başkalarını cezalandırıyordur, zayıftır) faktör yükleri 0.332’nin altında olduğundan dolayo ölçekten çıkarılmıştır. Analizler sonucunda İYD֒nün Türkçe formunun yüksek iç tutarlılığa sahip olduğu gösterilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İYD֒nün Türkçe formu toplumun intihar olgusuna yönelik damgalama tutumlarının değerlendirilmesi ve intihara yönelik damgalama tutumlarını azaltmaya yönelik mesajlar içeren psiko-eğitim çalışmaları öncesi ve sonrası kullanılabileceği düşünülen geçerli ve güvenilir bir araçtır.

Anahtar Kelimeler: Psikometrik özellikler, İntihara Yönelik Damgalama Ölçeği, üniversite öğrencileri.

Ayfer Öztürk, Semiha Akin, Zehra Durna. Testing the Psychometric Properties of the Turkish Version of the Stigma of Suicide Scale (SOSS) with a Sample of University Students. J Psy Nurs. 2017; 8(2): 102-109

Corresponding Author: Ayfer Öztürk, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale