Developing An Ethical Approach Assessment Scale For Psychiatric Patients [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. Ahead of Print: PHD-35582 | DOI: 10.14744/phd.2022.35582

Developing An Ethical Approach Assessment Scale For Psychiatric Patients

Gizem ÖZALP1, Leyla BAYSAN ARABACI2
1Gendarmerie and Coast Guard Academy
2Izmir Katip Celebi University Faculty Of Health Science Division Of Nursing Department Of Mental Health And Psychiatric Nursing

INTRODUCTION: The research was planned to develop a scale to evaluate the ethical approaches of health professionals working in psychiatry units towards psychiatric patients and to study the validity and reliability of the scale.
METHODS: The planned research data of methodological type were collected from 316 nurses working in four different regional psychiatric hospitals between February 2020 and February 2021. The "Descriptive Information Form" and the "Ethical Approach Evaluation Scale for Psychiatric Patients" developed by the researchers were used to collect the research data. The draft scale, consisting of 48 items, took its final form consisting of 27 items as a result of necessary validity and reliability studies. In the development process of the scale; Lawshe technique, Explanatory Factor Analysis, Confirmatory Factor Analysis, Test-retest reliability, Cronbach Alpha reliability coefficient and item-total correlation analyzes were performed.
RESULTS: As a result of the explanatory factor analysis, the scale has reached its structure consisting of four separate sub-dimensions called authoritarian, protective-altruistic, normative and social distance, based on the relevant literature. As a result of Confirmatory Factor Analysis, it was found that the model-data fit of the tested data was quite high (GFI = 0.96, AGFI = 0.95, RMSEA = 0.068, SRMR = 0.071 and Chi-square / df = 775.06 / 316 = 2.452). The Cronbach's Alpha reliability coefficients of the Ethical Approach Evaluation Scale for Psychiatric Patients were found to be αauthoritarian= 0.84, α rprotective-altruist =0.74, αnormative=0.76, α social distance =0.70 and αPHEYDÖ=0.88. The estimated test-retest reliability coefficients for the whole scale and its sub-dimensions were found to be rPHEYDÖ= 0.93 rauthoritarian = 0.94, rprotective-altruist = 0.79, rnormative = 0.83 and rsocial distance = 0.72, respectively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result of these data, it was determined that the "Ethical Approach Evaluation Scale for Psychiatric Patients" is a valid and reliable scale.

Keywords: Psychiatric nursing, ethics, validity and reliability, scale.

Psikiyatri Hastalarına Yönelik Etik Yaklaşım Değerlendirme Ölçeği Geliştirme

Gizem ÖZALP1, Leyla BAYSAN ARABACI2
1Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi
2İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Ruh Sağlığı Ve Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Araştırmanın amacı, psikiyatri birimlerinde çalışan sağlık profesyonellerinin psikiyatri hastalarına yönelik etik yaklaşımlarını değerlendirmeye yönelik bir ölçek geliştirmek ve ölçeğin geçerlik-güvenirlik çalışmasını yapmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Metodolojik tipte planlanan araştırma verileri Şubat 2020-Şubat 2021 tarihleri arasında dört farklı bölge psikiyatri hastanesinde çalışan 316 hemşireden toplanmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında “Tanıtıcı Bilgi Formu” ve araştırmacılar tarafından geliştirilen “Psikiyatri Hastalarına Yönelik Etik Yaklaşım Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır. 48 maddeden oluşan taslak ölçek, gerekli geçerlik ve güvenirlik çalışmaları sonucunda 27 maddeden oluşan son halini almıştır. Ölçeğin geliştirilme sürecinde; Lawshe tekniği, Açıklayıcı Faktör Analizi, Doğrulayıcı Faktör Analizi, Test-tekrar test güvenirliği, Cronbach Alpha Güvenirlik katsayısı ve madde toplam korelasyonu analizleri yapılmıştır.
BULGULAR: Açıklayıcı faktör analizi sonucu araştırmacılar tarafından, ilgili literatüre dayalı olarak ölçek otoriter, koruyucu-özgeci, normatif ve sosyal mesafe olarak adlandırılan dört ayrı alt boyuttan oluşan yapısına ulaşmıştır. Doğrulayıcı Faktör Analizi sonucu test edilen verinin model veri uyumunun oldukça yüksek olduğu bulunmuştur (GFI=0.96, AGFI=0,95, RMSEA=0.068, SRMR=0,071 ve Chi-square/df=775,06/316=2,452). Psikiyatri Hastalarına Yönelik Etik Yaklaşım Değerlendirme Ölçeği’nin Cronbach Alfa güvenirlik katsayıları sırasıyla αotoriter= 0.84, αkoruyucu-özgeci=0.74, αnormatif=0.76, αsosyal mesafe=0.70 ve αPHEYDÖ=0.88 olarak bulunmuştur. Ölçeğin tümü ve alt boyutları için tahminlenen test-tekrar test güvenirlik katsayıları sırasıyla rPHEYDÖ=0.93 rotoriter= 0.94, rkoruyucu-özgeci=0.79, rnormatif= 0.83 ve rsosyal mesafe= 0.72 olarak bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu veriler sonucunda, “Psikiyatri Hastalarına Yönelik Etik Yaklaşım Değerlendirme Ölçeği”nin geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Psikiyatri hemşireliği, etik, geçerlilik ve güvenirlik, ölçek.Corresponding Author: Leyla BAYSAN ARABACI, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale