Determination of Factors Affecting Self-care in the Elderly [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2010; 1(2): 56-62

Determination of Factors Affecting Self-care in the Elderly

Nezihe Uğurlu1, Mücahit Bolat2, Selahattin Erdem3
1Mugla University, School Of Health Sciences, Mugla
2Leading Private Hospital, Burdur
3Southeast Medical Center, Diyarbakir

OBJECTIVE: In this study, the self-care capacity of elderly people living in nursing homes or at home with their families was examined. In addition, the relation between the Self-Care Capacity Scale and the demographic features of the elderly living in a nursing home or at home with their families was investigated.

METHODS: The study sample included 58 elderly people living in an institutional setting and 58 elderly people living in their homes, for a total of 116 participants. Questionnaires utilized in this study included the “Sociodemographic Data Form” and the “Self-Care Capacity Scale”.

RESULTS: At the conclusion of the study, the self-care capacity score for individuals residing in a rest home was found to be 92.28±19.45 (41-128) and that for the individuals living in the family environment was 92.22±16.92 (51-127), and the difference between the groups was found to be statistically insignificant. The correlation between self-care and education, income level, the occurrence of life and dependency on others was found to be statistically significant (p<0.05).

CONCLUSION: When the dependency on others was examined, it was found that 75% of the elderly living in the nursing homes and 46.6% of the elderly living in a family setting were dependent on others to meet their daily self-care needs. Social support and educational programs encouraging the care of elderly people in a family environment should be organized.

Keywords: Family setting, nursing home; self-care capacity; elderly.

Yaşlılarda Özbakım Gücünü Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi

Nezihe Uğurlu1, Mücahit Bolat2, Selahattin Erdem3
1Muğla Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Muğla
2Özel Lider Hastanesi, Burdur
3Güneydoğu Tıp Merkezi, Diyarbakır

AMAÇ: Bu çalışmada, huzurevinde kalan yaşlılar ile aile ortamında yaşayan yaşlıların öz bakım gücü ve öz bakım gücünün çeşitli değişkenlerle ilişkisi incelenmiştir.

YÖNTEMLER: Çalışmanın örneklemini huzurevinde yaşayan 58 ve aile ortamında yaşayan 58 olmak üzere 116 yaşlı birey oluşturmuştur. Çalışmada sosyo-demografik özellikleri içeren “Sosyo-demografik Veri Formu” ve “Öz Bakım Gücü Ölçeği” kullanılarak, öz bakım gücü ölçeğinden alınan puanların çeşitli değişkenlere göre farkı incelenmiştir.

BULGULAR: Araştırma sonunda, kurumda kalan bireylerin öz bakım gücü düzeyi 92.28±19.45 (41-128) ile aile ortamında kalan bireylerin öz bakım gücü düzeyi 92.22±16.92 (51-127) olarak bulunmuş olup, iki grubun öz bakım gücü düzeyleri arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı saptanmıştır. Ayrıca öz bakım gücü ile tanıtıcı özelliklerden eğitim durumu, gelir durumu, yaşamının geçtiği yer ve başkalarına ihtiyaç duyma arasındaki ilişkilerin istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır (p<0.05).

SONUÇ: Öz bakım konusunda başkalarına ihtiyaç duyma kurumda kalan yaşlılarda %75’inin, aile ortamında kalan bireylerin ise %46.6’sının günlük ihtiyaçlarını karşılamada ve öz bakımında başkalarına ihtiyaç duyduğu belirlenmiştir. Yaşlıların ev ortamında bakılmasını teşvik için topluma yönelik destek ve eğitim programlarının yapılması gerekir.

Anahtar Kelimeler: Aile ortamı, huzurevi; öz bakım gücü; yaşlılık.

Nezihe Uğurlu, Mücahit Bolat, Selahattin Erdem. Determination of Factors Affecting Self-care in the Elderly. J Psy Nurs. 2010; 1(2): 56-62

Corresponding Author: Nezihe Uğurlu, Türkiye
LookUs & Online Makale