Evaluation Of Psychological Training’s Influence On Psychosocial Adaptation Of Patients Who Had Myocardial Infarktus [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2012; 3(3): 105-115 | DOI: 10.5505/phd.2012.32032

Evaluation Of Psychological Training’s Influence On Psychosocial Adaptation Of Patients Who Had Myocardial Infarktus

Sevgi Nehir Türkmen1, Mahire Olcay Çam2
1Celal Bayar University, School Of Health Sciences, Department Of Mental Health Nursing, Manisa
2Ege University, Faculty Of Nursing, Department Of Psychiatric Nursing, İzmir

OBJECTIVE: This research has been conducted for the purpose of analyzing psychological adjustment effect on therapy and on psychological training provided to those who had myocardial infarktus.
METHODS: The research had been conducted on patients, who applied to Ege University Cardiology Department and Manisa Private Sekiz Eylül Hospital Cardiology Polyclinic between the dates of June 2010-March 2011, and on those who experienced myocardial infarktus on the basis of a semi-experimental experiment-control research.The sample group of the research is composed of 60 patients who has been in accordance with the sample choice criteria (30 individuals for th experimental group and 30 individuals for the control group). Each person in the experimental group has been included in an interview on psychological training individually for six times. The data of the research has been gathered in two steps by applying pretests and posttests on patients after getting written permits from the hospitals’ management. In collection of the data, Tanıtıcı Bilgi Formu (Introductory Information Form) and Psychological Adjustment to Illness Scale (PAIS-SR) were used. The data has been evaluated by using, number, percentage distribution and matched sample test.
RESULTS: After the application of psychological training, average point of experimental group’s patients pretest PAIS-SR (in total) has been as 40.67 ± 12.28; post test average has been found as 32.71 ± 11.01. Control group’s pretest PAIS-SR (in total) average has been found as 41.67 ± 11.31, post test average has been found as 40.28 ± 8.33. Adaptation level of the experimental group’s patients after psychological education has been higher compared to those who are in the control group ( Z = -4.733, p<0, 01).
CONCLUSION: In the light of the findings obtained, it has been concluded that applications of psychological training attempts to patients who experienced myocardial infarktus are effective in increasing psychological adaptation of patients to physical illness.

Keywords: Myocardial Infarktus, Psychological Training, Psychological Training, Nurse.

Miyokard İnfarktüsü Geçirmiş Hastalarda Psikoeğitimin Psikososyal Uyum Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi

Sevgi Nehir Türkmen1, Mahire Olcay Çam2
1Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Manisa
2Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir

AMAÇ: Bu araştırma Miyokard İnfarktüsü geçirmiş bireylere verilen psikoeğitimin tedavideki etkinliğini ve psikososyal uyuma etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır.

YÖNTEMLER: Araştırma, Ege Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı ve Manisa Özel Sekiz Eylül Hastanesi Kardiyoloji Polikliniğine başvuran Miyokard İnfarktüsü geçirmiş hastalarla Haziran 2010-Mart 2011 tarihleri arasında yürütülmüştür. Araştırma, deney-kontrol deseninde yarı deneysel bir araştırma olarak yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini, örneklem seçim kriterlerini karşılayan (30 deney ve 30 kontrol grubu) 60 hasta oluşturmuştur. Deney grubu 30 hastanın her biriyle 6 kez olmak üzere psikoeğitim ve bireysel görüşme yapılmıştır. Araştırmanın verileri hastalara ön test ve son test uygulanarak iki aşamada toplanmıştır. Verilerin toplanmasında Tanıtıcı Bilgi Formu ve Psikososyal Uyum Ölçeği kullanılmıştır. Veriler sayı, yüzde dağılımı ve eşleştirilmiş örnek t test kullanılarak değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Psikoeğitim uygulamaları sonrasında deney grubu hastalarının PAIS-SR ön test toplam puan ortalaması 40.67±12.28, son test puan ortalaması 32.71±11.01 olarak bulunmuştur. Kontrol grubu hastaların PAIS-SR ön test toplam puan ortalaması 41.67±11.31, son test puan ortalaması 40.28±8.93 olarak bulunmuştur. Psikoeğitim sonrası deney grubu hastaların, kontrol grubu hastalara göre hastalığa psikososyal uyum düzeyleri daha fazla olmuştur (Z=-4.733, p<0,01).

SONUÇ: Elde edilen bu bulgular doğrultusunda, uygulanan psikoeğitim girişimlerinin Miyokard İnfartüsü geçirmiş hastaların fiziksel hastalığa psikososyal uyumlarını artırmada etkili olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Miyokard İnfarktüsü, psikoeğitim, psikososyal uyum, hemşirelik.

Sevgi Nehir Türkmen, Mahire Olcay Çam. Evaluation Of Psychological Training’s Influence On Psychosocial Adaptation Of Patients Who Had Myocardial Infarktus. J Psy Nurs. 2012; 3(3): 105-115

Corresponding Author: Sevgi Nehir Türkmen, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale