Developing Utkan Epidemic Anxiety Scale and analysing its psychometric properties [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2021; 12(2): 140-145 | DOI: 10.14744/phd.2021.31932

Developing Utkan Epidemic Anxiety Scale and analysing its psychometric properties

Meryem Fırat1, Yalçın Kanbay2, Ayşe Okanlı3, Aysun Akçam4, Mehmet Utkan5
1Department of Psychiatric Nursing, Erzincan Binali Yıldırım University Faculty of Health Sciences, Erzincan, Turkey
2Department of Psychiatric Nursing, Artvin Çoruh University Faculty of Health Sciences, Artvin, Turkey
3Department of Psychiatric Nursing, İstanbul Medeniyet University, Faculty of Health Sciences, İstanbul, Turkey
4Department of Turkish Language Teaching, Necmettin Erbakan University Faculty of Education, Konya, Turkey
5Department of Nursing, Kafkas University Faculty of Health Sciences, Kars, Turkey

INTRODUCTION: To develop the “Utkan epidemic anxiety scale” for measuring the anxiety levels regarding an epidemic in the general population.
METHODS: Trial survey forms comprising 20 linguistically and psychometrically verified statements were distributed to 1037 people; the mean age of the participants was 28.6±9.9 years (age range, 15–68 years), and 72% of the participants were women. Structural and internal validity of the scale was assessed to determine overall validity of the scale. Factor analysis was performed to check the structural validity, and subgroup-super group comparisons were performed to determine internal validity. The reliability of the scale was measuring by calculating the Cronbach’s alpha (α) reliability coefficient and parallel form consistency.
RESULTS: The Utkan epidemic anxiety scale was one-dimensional, consisted of 9 items, and provided explanation regarding 70.8% of the variance related to epidemic anxiety. The scale consists of points ranging from 0–36, and higher points indicate a higher level of epidemic anxiety. The Cronbach α reliability coefficient was 0.94, which indicated a high reliability of the scale.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Results of this study showed that the “Utkan epidemic anxiety scale” provided valid and reliable measurements of epidemic anxiety among the general population.

Keywords: Anxiety, epidemic; validity and reliability.

Utkan Salgın Hastalık Kaygısı Ölçeği'nin geliştirilmesi ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi

Meryem Fırat1, Yalçın Kanbay2, Ayşe Okanlı3, Aysun Akçam4, Mehmet Utkan5
1Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Erzincan
2Artvin Çoruh Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Artvin
3İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul
4Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı, Konya
5Kafkas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Kars

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada genel popülasyonda salgın hastalık kaygısını ölçmeye yönelik olarak “Utkan Salgın Hastalık Kaygısı Ölçeği” geliştirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Dil ve psikometrik geçerliliği yapılmış olan 20 ifadelik deneme formu; %72’si kadın, yaş aralığı 15–68 ve yaş ortalaması ise 28.6±9.9 olan 1037 kişilik bir örnekleme uygulanmıştır. Ölçeğin geçerliliğine yapı geçerliliği ve iç geçerliliği incelenerek karar verilmiştir. Yapı geçerliliğini belirlemek amacıyla faktör analizi, iç geçerliliği belirlemek için ise alt- üst grup karşılaştırılması yapılmıştır. Ölçeğin güvenilirliğini test etmek amacı ile Cronbach α güvenilirrlik katsayısı ve eşdeğer form tutarlılığı hesaplanmıştır.
BULGULAR: Geliştirilmiş olan “Utkan Salgın Hastalık Kaygısı Ölçeği” tek boyuttan ve 9 maddeden oluşmakta olup, salgın hastalık kaygısına ilişkin varyansın 70.8’ini açıklayabilmektedir. Ölçekten alınabilecek toplam puan 0 ile 36 arasında değişmekte olup, puanın artışı salgın hastalık kaygısının artışını ifade etmektedir. Ölçeğin Cronbach α güvenilirlik katsayısı.94 olarak hesaplanmış olup bu değer yüksek güvenilirliği ifade etmektedir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bulgulara göre genel popülasyonda salgın hastalık kaygısını belirlemeye yönelik olarak geçerlilik ve güvenilirliği yapılan “Utkan Salgın Hastalık Kaygısı Ölçeği”nin geçerli ve güvenilir bir şekilde ölçüm yapabildiği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Geçerlilik ve güvenilirlik, kaygı; salgın.

Meryem Fırat, Yalçın Kanbay, Ayşe Okanlı, Aysun Akçam, Mehmet Utkan. Developing Utkan Epidemic Anxiety Scale and analysing its psychometric properties. J Psy Nurs. 2021; 12(2): 140-145

Corresponding Author: Yalçın Kanbay, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale