Examination of Stigmatization Levels Related to Tuberculosis in Patients and Healthy Individuals [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2017; 8(3): 129-136 | DOI: 10.14744/phd.2017.30085

Examination of Stigmatization Levels Related to Tuberculosis in Patients and Healthy Individuals

Duygu Bayraktar, Leyla Khorshtd
Department of Nursing, Ege University Faculty of Nursing, İzmir, Turkey

INTRODUCTION: This study aimed to determine the level of stigmatization of healthy individuals toward the patients with tuberculosis and the level of stigmatization of patients as an individual with tuberculosis.
METHODS: This descriptive study comprised patients and healthy individuals who applied to the outpatient clinic between July 1, 2013, and July 7, 2014. The sample of the study consisted of 421 individuals including 312 healthy individuals and 109 individuals with tuberculosis. The data were collected using a questionnaire formed by the researchers and consisting of a question about the definitive characteristics of individuals and the Tuberculosis-Related Stigma Scale (TRS). The Kruskal–Wallis and Mann–Whitney U tests and reliability test were used for data analysis. Written permission was obtained from the institutions, the ethics committee, and the individuals to conduct the study.
RESULTS: This study found that 36.9% of healthy individuals were aged between 36 and 53 years, and 33.7% of them were university graduates. It was also found that 42.2% of individuals with tuberculosis were aged between 36 and 53 years, and 40.4% of them were primary school graduates. The mean score on the TRS of healthy individuals was found to be 13.87±6.26, and that of individuals with tuberculosis was 11.08±5.50.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Both the level of stigmatization performed by the healthy individuals toward the patients with tuberculosis and the level of stigmatization of patients with tuberculosis were found to be low. However, more stigmatization was found in patients who had a feeling of pessimism because they were diagnosed with tuberculosis and who knew that tuberculosis was contagious. The result suggested that the public should be educated about tuberculosis disease.

Keywords: Healthy individual/patient, stigmatization, tuberculosis.

Sağlıklı ve Hasta Bireylerde Tüberküloza İlişkin Damgalanma Düzeylerinin İncelenmesi

Duygu Bayraktar, Leyla Khorshtd
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma, sağlıklı bireylerin tüberkülozlu hastaları damgalama düzeyini ve tüberkülozlu hastaların tüberkülozlu birey olarak damgalanma düzeyini belirlemek amacı ile yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: anımlayıcı araştırmanın evrenini, 1 Temmuz 2013-7 Temmuz 2014 tarihleri arasında polikliniğe başvuran hasta ve sağlıklı bireyler, örneklemini ise 312 sağlıklı, 109 hasta birey olmak üzere toplam 421 birey oluşturmuştur. Veriler, araştırmacılar tarafından oluşturulan ve bireylerin tanıtıcı özelliklerinin yer aldığı sorudan oluşan anket formu ve “Tüberküloz İle İlgili Stigma Ölçeği” ile toplanmıştır. Verilerin analizinde Kruskall Wallis testi, Mann Whitney U testi ve güvenirlik testi kullanılmıştır. Çalışmanın yapılabilmesi için kurumlardan, etik kuruldan ve bireylerden yazılı izin alınmıştır.
BULGULAR: Sağlıklı bireylerin %36.9’u 36-53 yaş grubunda, %33.7’si üniversite mezunudur. Tüberkülozlu bireylerin ise %42.2’si 36-53 yaş grubunda, %40.4’ü ilkokul mezunudur. Tüberküloz ile ilgili stigma ölçeğinin puan ortalaması sağlıklı bireylerde 13.87±6.26, tüberkülozlu bireylerde 11.08±5.50 olarak bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hem sağlıklı bireylerin tüberkülozlu hastaları damgalama düzeyi hem de tüberkülozlu bireylerin tüberküloz hastalığına ilişkin damgalanma düzeyi düşük bulunmuştur. Ancak, tüberküloz tanısı aldığı için karamsarlık duyguları yaşayan ve tüberküloz hastalığının bulaşıcı olduğunu bilen hastalarda daha fazla damgalanma görüldüğü saptanmıştır. Bu sonuca göre tüberküloz hastalığına ilişkin topluma eğitim verilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sağlıklı/hasta birey, damgalanma, tüberküloz.

Duygu Bayraktar, Leyla Khorshtd. Examination of Stigmatization Levels Related to Tuberculosis in Patients and Healthy Individuals. J Psy Nurs. 2017; 8(3): 129-136

Corresponding Author: Duygu Bayraktar, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale