The effect of a hand massage on pain and depression in the older people living in a nursing home: pilot study [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2014; 5(2): 92-97 | DOI: 10.5505/phd.2014.29292

The effect of a hand massage on pain and depression in the older people living in a nursing home: pilot study

Saime Erol1, Merve Ertunc2, Tugba Ozturk3
1Marmara University, Health Sciences Faculty, Department Of Public Health Nursing, Istanbul, Turkey
2Siyami Ersek Hospital Tıbbiye Caddesi No: 23 34668 Haydarpasa /uskudar Istanbul
3Arnavutkoy Public Hospital, Merkez Mahallesi, Fatih Caddesi No;3 Arnavutkoy/ıstanbul /turkey

OBJECTIVE: This study was conducted to analyze the effect of a hand massage on pain and depression, blood pressure, pulse and respiration number in older people living in a nursing home.
METHODS: The research was carried out using pre-post-tests in a single-group quasi-experimental design and took place over the period February-May 2013 in Istanbul. The study conducted with 20 elderly individuals. The data for the study were collected with the “Questionnaire Form “, "McGill-Melzack Pain Questionnaire," and the "Geriatric Depression Scale."
Intervention: The hand massages were administered by the researchers according to the Kolcaba Hand Massage Protocol; the massage was given three days a week during six weeks, a total of 18 sessions, in the individual's room. The Wilcoxon and Friedman Tests were used in the evaluation.

RESULTS: The age of the elderly individuals in the study was 79.00±6.24 years. After the 18 sessions of hand massaging in the study, pain levels of the subjects (p<0.001) and their depression scores (p<0.01) displayed a significant decrease. In systolic blood pressure taken before, immediately after, and 30 minutes after, the massage exhibited a significant decrease after the first, third and sixth weeks in all of the readings (p<0.001). In diastolic blood pressure values, pulse and respiration rates taken before, immediately after, and 30 minutes after, the massage exhibited significant decreases after the third and sixth weeks (p<0.001).
CONCLUSION: It was concluded that hand massaging is effective in reducing pain and depression scores in the elderly.

Keywords: Hand massage, depression, pain, older people, nursing home

Huzurevinde yaşayan yaşlılara uygulanan el masajının ağrı ve depresyona etkisi: pilot çalışma

Saime Erol1, Merve Ertunc2, Tugba Ozturk3
1Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü İstanbul, Türkiye
2Siyami Ersek Hastenesi, Tıbbiye Caddesi No: 23 34668 Haydarpasa /üsküdar Istanbul
3Arnavutköy Devlet Hastanesi, Merkez Mahallesi, Fatih Caddesi No;3 Arnavutköy/i̇stanbul /turkey

AMAÇ: Araştırma, huzurevinde yaşayan yaşlı bireylere uygulanan el masajının ağrı ve depresyona, kan basıncı, nabız ve solunum sayısına etkisini incelemek amacıyla yapıldı.
YÖNTEMLER: Çalışma ön-son test, tek gruplu yarı deneysel araştırma tasarımı ile İstanbul’da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı bir huzurevinde Aralık 2012 – Mayıs 2013 tarihleri arasında yürütüldü. Araştırma katılmayı kabul eden toplam 20 yaşlı ile yürütüldü.
Araştırmanın verileri, “Anket Formu”, “McGill-Melzack Ağrı Formu” ve “Geriatrik Depresyon Ölçeği” kullanılarak toplandı.
Girişim: El masajı Kolcaba’nın El Masajı Protokolü’ne göre araştırmacılar tarafından haftada üç gün, altı hafta boyunca toplam 18 seans yaşlının odasında uygulandı. Verilerin değerlendirilmesinde Wilcoxon ve Friedman Testi kullanıldı.
BULGULAR: Çalışmada yaşlı bireylerin yaş ortalaması 79.00 ± 6.24 bulundu. Onsekiz seans el masajı sonunda yaşlıların ağrı düzeylerinde (Z=3.207; p=0.001) ve depresyon puanlarında (Z=2.46; p=0.01) istatistiksel olarak anlamlı bir azalma olduğu saptandı. Yaşlıların masaj uygulamasından önce, hemen sonra ve 30 dakika sonra alınan sistolik kan basıncında birinci, üçüncü ve altıncı haftalardaki tüm ölçümlerde istatistiksel olarak anlamlı azalma görüldü (p<0.001). Yaşlıların diyastolik kan basıncı (p<0.05), nabız (p<0.001) ve solum sayısı (p<0.001) değerlerinde, masaj uygulamasından önce, hemen sonra ve 30 dakika sonrasındaki ölçümlerde üçüncü ve altıncı haftalar arasında istatistiksel anlamlı azalma görüldü.
SONUÇ: El masajının yaşlıların ağrı ve depresyon puanlarını azaltmada etkili olduğu sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: El masajı, depresyon, ağrı, yaşlı birey, huzurevi

Saime Erol, Merve Ertunc, Tugba Ozturk. The effect of a hand massage on pain and depression in the older people living in a nursing home: pilot study. J Psy Nurs. 2014; 5(2): 92-97

Corresponding Author: Saime Erol, Türkiye
LookUs & Online Makale