The coping methods for stress of multiple sclerosis patients and the related psychiatric symptoms [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2019; 10(4): 251-261 | DOI: 10.14744/phd.2019.19970

The coping methods for stress of multiple sclerosis patients and the related psychiatric symptoms

Hilal Seki Öz1, Fatma Öz2
1Department of Nursing, Kırşehir Ahi Evran University School of Health, Kırşehir, Turkey
2Department of Nursing, Lokman Hekim University Faculty of Health Sciences, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: This study aims to describe the ways that multiple sclerosis (MS) patients cope with stress in their lives and to evaluate symptoms of psychiatric problems.
METHODS: The sample was chosen from 245 MS patients who are registered with the Multiple Sclerosis Association Turkey, Ankara Office and agreed to participate in the study. Data were collected by administering an introductory information form, Ways of Coping Inventory (WCI) and the Brief Symptom Inventory (BSI).
RESULTS: Patients with MS were more likely to use problem-oriented approaches in coping and most experienced depression and hostility as psychiatric disorders. There was a positive correlation between the helpless approach in the emotional-oriented approach and psychiatric symptoms.
DISCUSSION AND CONCLUSION: MS patients should be considered to be at risk for psychiatric disorders. Effective coping strategies that reduce the use of the helpless approach for coping with stress should be supported in terms of preventive mental health.

Keywords: Coping with stress, multiple sclerosis; nursing; psychiatric symptoms.

Multiple Skleroz’lu hastaların stresle baş etme tarzları ve psikiyatrik belirtileri

Hilal Seki Öz1, Fatma Öz2
1Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Kırşehir
2Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Araştırma Multiple Skleroz (MS) hastalarının stresle başetme tarzlarının belirlenmesi ve hastalarda görülen psikiyatrik belirtilerin değerlendirilmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmanın evrenini Türkiye MS Derneği Ankara Şubesi’ne kayıtlı olan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 245 MS’li hasta oluşturmuştur. Veriler; tanıtıcı bilgi formu, Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği (SBTÖ) ve Kısa Semptom Envanteri (KSE) uygulanarak toplanmıştır.
BULGULAR: Multiple Skleroz tanılı hastaların baş etmede probleme yönelik yaklaşımları daha çok kullandıkları ve psikiyatrik semptomlardan en çok depresyon ve hostiliteyi yaşadıkları saptanmıştır. Duyguya yönelik baş etme tarzlarından çaresiz yaklaşım ile psikiyatrik belirtiler arasında pozitif yönde ilişki olduğu saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Multiple Skleroz tanılı hastaların psikiyatrik belirtiler açısından risk taşıdığı bilinerek dikkatle ele alınmaları, stresle baş etme tarzlarından çaresiz yaklaşımın kullanımını azaltacak etkili baş etme stratejilerinin öğretilmesi ve koruyucu ruh sağlığı açısından desteklenmeleri önem kazanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Multiple Skleroz; psikiyatrik belirtiler; stresle başa çıkma.

Hilal Seki Öz, Fatma Öz. The coping methods for stress of multiple sclerosis patients and the related psychiatric symptoms. J Psy Nurs. 2019; 10(4): 251-261

Corresponding Author: Hilal Seki Öz, Türkiye
LookUs & Online Makale