Ethic Issues, Codes and Standards In Mental Health and Psychiatry Nursing [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2015; 6(1): 47-56 | DOI: 10.5505/phd.2015.18209

Ethic Issues, Codes and Standards In Mental Health and Psychiatry Nursing

Hülya Arslantaş
Adnan Menderes University, College Of Nursing İn Aydin, Mental Health And Diseases Nursing Department, Aydin,turkey

Health is a service that offers a basic human right and property. Protection of right to health and providing an available, equal, sufficient and qualified health service are Professional and ethic responsibilities of health professionals. Recently, progresses on medicine, science and technology fields in our country and in the world causing occurrence of some problems on “values”, increase importance of ethics in health field gradually. The concept of ethics in health services; which includes principles like beneficence, fidelity, utility, autonomy, non-maleficence is a field where problems of “values” appearing during medical applications are approached and adopted, conflicts are discussed and clarified, solutions are tried to be found. Apart from medical ethics, it is more important in psychiatry and psychiatric nursing to determine ethical principles and putting them into practice because of the difference between patient groups worked with. While presenting psychiatric nursing services, patient is sometimes in a situation rejecting treatment, and sometimes he/she is in a situation meeting some situations with obeying even if it can effect him/her negatively and accepting without judgment. Because of these characteristics of psychiatric patients, they may be exposed to abuse and neglect. And that brings a new dimension to determining and performing ethical principles in psychiatric nursing. But it does not seem to be possible only with creating ethical principles. Because ethic codes and rules are a part of field-specific nursing standards. Therefore, it is more suitable to create ethic codes and rules together with ethical standards. Due to these reasons, in this article, the concept of ethics, its historical process, ethical dilemmas experienced in decision-making part, ethical principles coming into play in decision-making process for patient and his/her family, theories and codes, and specific psychiatric nursing codes and standards will be discussed.

Keywords: Psychiatric ethics, psychiatry nurses.

Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğinde Etik Konular, Kodlar ve Standartlar

Hülya Arslantaş
Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksekokulu, Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye

Sağlık, temel bir insan hakkı ve özellik arz eden bir hizmettir. Sağlık hakkının korunması ve herkes için ulaşılabilir, eşit, yeterli ve nitelikli sağlık hizmeti sunulması sağlık mesleği üyelerinin profesyonel ve etik yükümlülüğüdür. Son yıllarda ülkemizde ve dünyada tıp, bilim ve teknolojideki ilerlemelerin birtakım değer sorunlarının ortaya çıkışına neden olması sağlık alanında etiğin önemini giderek artırmaktadır. İyilik, doğruluk, yararlılık, özerklik, bilerek zarar vermeme gibi ilkeleri içerisinde barındıran sağlık hizmetlerinde etik kavramı, tıbbi uygulamalar sırasında ortaya çıkan değer sorunlarının ele alındığı, benimsetildiği, çatışmalarının tartışıldığı, açıklığa kavuşturulduğu, çözüm yollarının bulunmaya çalışıldığı bir alandır. Çalışılan hasta grubundaki farklılık nedeniyle tıp etiğinden farklı olarak psikiyatri ve psikiyatri hemşireliğinde etik ilkelerin saptanması ve bunların uygulamaya geçirilmesi daha da önemlidir. Psikiyatri hemşireliği hizmetlerinin sunumu sırasında hasta bazen tedaviyi reddeden, bazen de kendisini olumsuz olarak etkileyecek durumları bile otomatik bir boyun eğmeyle karşılayan ve yargılamadan kabul eden konumdadır. Bu özellikleri nedeniyle psikiyatri hastaları istismara ve ihmale maruz kalabilirler. Bu da psikiyatri hemşireliğindeki etik ilkelerin saptanmasına ve uygulanmasına farklı bir boyut getirmektedir. Ancak bu tek başına etik ilkelerin oluşturulmasıyla mümkün olabilecek gibi görünmemektedir. Çünkü etik kodlar ve kurallar alana özgü hemşirelik standartlarının bir parçasıdır. Bunun için etik kodlar ve kuralların etik standartlarla birlikte oluşturulması daha uygundur. Bu nedenlerden dolayı bu makalede; etik kavramı ve tarihsel sürecinden, karar verme aşamasında yaşanacak olan etik ikilemlerden, hasta ve ailesi ile ilgili kararlar alma sürecinde devreye girecek olan etik ilkeler, teoriler ve kodlardan ve psikiyatri hemşireliğine özel etik kodlardan ve standartlardan söz edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Psikiyatrik etik, psikiyatri hemşireliği.

Hülya Arslantaş. Ethic Issues, Codes and Standards In Mental Health and Psychiatry Nursing. J Psy Nurs. 2015; 6(1): 47-56

Corresponding Author: Hülya Arslantaş, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale