The Socio-Cultural Factors That Affect Violence To Health Care Personnel [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2013; 4(1): 46-53 | DOI: 10.5505/phd.2013.14622

The Socio-Cultural Factors That Affect Violence To Health Care Personnel

Ayşe Büyükbayram1, Hale Okçay2
11ızmir Katip Celebi University, Faculty Of Health Sciences,department Of Mental Health And Psychiatric Nursing, Izmir
2İzmir Ege Faculty Of Letters, Faculty Of General Sociology And Methodology, İzmir

The violence to health care workers has increased recently. This adversely affects the relation between health care workers and patients and their care givers and results in decline in motivation of the health care personnel and the quality of the service that they offer. Psychological problems may appear and it even leads to the resignation. This study aims to display the socio cultural reasons that influence violence to health care personnel and factors that contribute to the “development of precautions” which help the elimination/minimizing of the violent acts and its nature, development and emergence in accordance with the literature.

Keywords: Violence, Health Care Workers, Violence’ Reasons, Of violence

Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddeti Etkileyen Sosyo - Kültürel Etmenler

Ayşe Büyükbayram1, Hale Okçay2
1İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Abd. İzmir
2Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Genel Sosyoloji Ve Metodoloji A. B. D., İzmir

Sağlık kurumlarında yaşanılan saldırı ve şiddet olayları son yıllarda giderek artmaktadır. Bu durum hastalar, hasta yakınları ve çalışanlar arasındaki ilişkiyi bozmakta ve sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonunu azalmakta, çalışanların hastalara sunduğu hizmet kalitesi dolaylı olarak düşmekte, çalışanlarda psikolojik sorunlar ortaya çıkabilmekte ve hatta çalışanların işten ayrılmalarına neden olabilmektedir. Bu derlemede sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti etkileyen sosyo kültürel nedenleri ortaya koymak ve şiddet olaylarının giderilmesini/en aza indirilmesini sağlayacak “koruyucu önlemlerin geliştirilmesinde”, doğası, oluşumu, ortaya çıkışına katkıda bulunan faktörler hakkında literatür doğrultusunda bilgi vermek amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Şiddet, Sağlık Çalışanları, Şiddetin Nedenleri, Şiddet Uygulayanlar

Ayşe Büyükbayram, Hale Okçay. The Socio-Cultural Factors That Affect Violence To Health Care Personnel. J Psy Nurs. 2013; 4(1): 46-53

Corresponding Author: Ayşe Büyükbayram, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale