The development of a Self-perception of Pregnants Scale and its Psychometric Features [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2017; 8(1): 23-31 | DOI: 10.14744/phd.2017.12599

The development of a Self-perception of Pregnants Scale and its Psychometric Features

Hatice Kumcağız1, Ercümend Ersanlı2, Naci Murat3
1Ondokuz Mayis University, Faculty Of Education, Department Of Guidance And Psychological Counseling.
2Ondokuz Mayis University, Health High School, Social Services Department
3Ondokuz Mayis University, Faculty Of Engineering.

Objectives: The aim of this study is to develop the scale of Self-perception of Pregnants, and to determine validity and reliability of that scale.
Methods: The sample of present study consists of 326 volunteer pregnants who applied for their routine controls at Ondokuz Mayıs University, Faculty of Medicine. The Cronbach alpha value is found by analyzing inner consistency to determine the reliability of the scale. In addition, explanatory factor analysis is used for the construct validity of the scale.
Results: Exploratory factor analysis revealed that the structure of scale is involved in 12 items and two components. The Cronbach Alpha reliability coefficient calculated for the first factor was found to be 0.86; and the Cronbach Alpha was 0.75 for the second factor. A total of 12 items are identified by factor analysis in which the 33.28% of the total variance is explained with factor 1, and the 53.83% of the total variance is explained with factor 2. It is indicated that the Kaiser-Meyer-Olkin coefficient of the scale is 0.86, and the factor loads are between 0.38 and 0.95. The Chi-square value is found to be significant in factor analysis (χ2=128.117; sd=50, p=0.00). According to confirmatory factor analysis’ results, GFI (.92), NFI (.94), RMSEA (.078), CFI (.96), AGFI (.88) as goodness fit indices were calculated and the findings indicated the model was fit to observed structure.
Conclusion: The findings of reliability studies, exploratory and confirmatory factor analysis studies revealed that the scale was reliable and valid data collection tool to identify the pregnants’ self-perception level.

Keywords: Reliability, validity, pregnancy, perception of pregnancy

Gebelerin Kendilerini Algılama Ölçeği’nin Geliştirilmesi ve Psikometrik Özellikleri

Hatice Kumcağız1, Ercümend Ersanlı2, Naci Murat3
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmetler Bölümü
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

Amaç: Bu çalışmanın amacı Gebelerin Kendilerini Algılama Ölçeği’nin geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirliğinin belirlenmesidir.
Gereç ve Yöntem: Araştırmanın örneklemini rutin gebelik kontrolü için Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne başvuran 326 gebe kadın oluşturmuştur. Araştırmada iç tutarlık katsayısı hesaplanmış, ölçeğin faktör yapısının belirlemesinde açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır.
Bulgular: Ölçeğin yapı geçerliği için yapılan açımlayıcı faktör analizi ile ölçeğin iki faktörlü bir yapı sergilendiğine ve toplam 12 maddeden oluştuğuna karar verilmiştir. Birinci faktörün Cronbach Alfa değeri.86, ikinci faktörün Cronbach Alfa değeri.75 olarak bulunmuştur. Ölçeğin birinci faktörle toplam varyansın %33.28’ini, ikinci faktörle %53.83’ünü açıklamaktadır. Ölçeğin faktör yüklerinin 0.38 ile 0.95 arasında değiştiği görülmüştür. Doğrulayı faktör analizinde elde edilen Ki kare değerinin (χ2=128.117; sd=50, p=0.00) anlamlı olduğu görüldü. Uyum İndeksi Değerleri ise RMSEA=0.078, GFI=0.92, CFI=0.96, NFI=0.940, IFI==.963, RFI= =0.921, AGFI=0.888 olarak bulunmuştur.
Sonuç: Sonuçlar geliştirilen GKA֒nün gebelerin kendilerini algılama düzeylerini belirlemede uygun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu gösterdi.

Anahtar Kelimeler: Geçerlik, güvenirlik, gebelik, gebeliğe ait algı.

Hatice Kumcağız, Ercümend Ersanlı, Naci Murat. The development of a Self-perception of Pregnants Scale and its Psychometric Features. J Psy Nurs. 2017; 8(1): 23-31

Corresponding Author: Hatice Kumcağız, Türkiye
LookUs & Online Makale