Violence Responsibility, Attitudes towards Violence, and Factors Affecting Violence: Examining the Intimate Relationships of University Students [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. Ahead of Print: PHD-11129

Violence Responsibility, Attitudes towards Violence, and Factors Affecting Violence: Examining the Intimate Relationships of University Students

Nilgün Avcı1, Zehra Gürsoy2, Merve Murat3
1Department of Midwifery, Faculty of Health Sciences, Biruni University, Istanbul, Turkey
2Department of Nursing, Faculty of Health Sciences, Arel University, Istanbul, Turkey
3Department of Nursing, Hamidiye Faculty of Nursing, University of Health Sciences, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The research was carried out to evaluate the university students' violence responsibility and attitudes toward intimate relationship.
METHODS: The research was conducted in a descriptive, and cross-sectional design with students at the Health Sciences Faculty of a private university in Istanbul. The research universe consisted of 2057 students in the 2017-2018 academic year. On the other hand, the sampling was calculated using the formula with a known universe, and it was found that at least 384 students should be reached. 424 of the students who volunteered to participate in the study between February-July 2018. The data were collected via e-mail using a Personal Information Form, Attitudes towards Dating Violence Scales, and The Intimate Violence Responsibility Scale.
RESULTS: It was determined that 89.6% of the students were female, 98.3% were single, 40.6% were studying in the nursing department, and 29.7% were first grade students. It was found that 20.0% of the students used violence before, 57.1% witnessed, 5.7% were exposed to violence in the relationship, and 2.6% used violence in the relationship. A statistically significant relationship was found between the attitudes towards dating violence and gender (p <0.05). It was observed that as the students’ grades increased, the level of intimate violence acceptance decreased. It was determined that the mean scores of the sub-dimension of accepting violence in the intimate violence responsibility scale were higher and significant (p <0.05) for those who used violence and those who were exposed to violence.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was determined that one fifth of university students exposed to violence, and more than half of them witnessed. It was found that age, gender, family type and the use of violence affect the level of violence acceptance. The students’ responsibility in intimate violence was found to be associated with gender, class, and family type, duration of relationship.

Keywords: intimate relationship, intimate violence, university student, violence responsibility

Şiddete Karşı Sorumluluk, Tutum ve Etkileyen Faktörler: Üniversite Öğrencilerinin Yakın İlişkilerinin İncelenmesi

Nilgün Avcı1, Zehra Gürsoy2, Merve Murat3
1Biruni Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Istanbul
2Arel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Istanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Istanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Araştırma, bir vakıf üniversite öğrencilerinin yakın ilişkilerinde şiddete karşı sorumluluğunu ve tutumunu değerlendirmek amacıyla gerçekleştirildi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma, İstanbul’da bulunan bir vakıf üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde okumakta olan öğrenciler ile tanımlayıcı ve kesitsel tasarımda yapıldı. Araştırmanın evrenini, 2017-2018 akademik yılında araştırmanın yürütüleceği fakültede okuyan 2057 öğrenci oluşturdu. Örneklem ise, evreni bilinen örneklem formülü kullanılarak hesaplandı ve en az 384 öğrenciye ulaşılması gerektiği bulundu. Şubat-Temmuz 2018 tarihleri arasında araştırmaya katılmaya gönüllü olan öğrencilerden 424’ü araştırmanın örneklemini oluşturdu. Veriler, kişisel bilgi formu, Flörtte Şiddete Yönelik Tutum Ölçekleri ve Yakın İlişkilerde Şiddet Sorumluluğu Ölçeği ile mail aracılığıyla toplandı.
BULGULAR: Öğrencilerin %89,6’sının kadın, %98,3’ünün bekar, %40,6’sının hemşirelik bölümünde okumakta olduğu, %29,7’sinin 1. sınıf öğrencisi olduğu belirlendi. Öğrencilerin %20,0’sinin daha önceden şiddet uyguladığı, %57,1’inin şiddete tanıklık ettiği, %5,7’sinin ilişkide şiddete maruz kaldığı ve %2,6’sının ilişkide şiddete başvurduğu belirlendi. Flört şiddetine yönelik tutum ölçekleri ile cinsiyet arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edildi (p<0,05). Öğrencilerin sınıfları arttıkça flört şiddetinin kabul düzeyinin azaldığı görüldü. Şiddete başvuranların ve şiddete maruz kalanların yakın ilişkilerde şiddet sorumluluğu ölçeğinin şiddeti kabul etme alt boyutu puan ortalamalarının daha yüksek ve anlamlı (p<0,05) olduğu belirlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Üniversite öğrencilerinin beşte birinin şiddete başvurduğu, yarıdan fazlasının şiddete tanıklık ettiği belirlendi. Yaş, cinsiyet, aile tipi ve şiddete başvurma durumunun şiddeti kabul düzeyini etkilediği görüldü. Flört şiddetindeki sorumluluğunu ise; cinsiyet, sınıf, aile tipi, ilişki süresi ile ilişkili olduğu bulundu.

Anahtar Kelimeler: yakın ilişki, flört şiddeti, üniversite öğrencisi, şiddet sorumluluğuCorresponding Author: Nilgün Avcı, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale