The relationship between perceived family support and happiness level of patients with schizophrenia [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2020; 11(3): 181-187 | DOI: 10.14744/phd.2020.09821

The relationship between perceived family support and happiness level of patients with schizophrenia

Fatih Şahin1, Özlem Şahin Altun2
1Department of Psychiatric Nursing, Muş Alparslan University Faculty of Health Sciences, Muş, Turkey
2Department of Psychiatric Nursing, Erzurum Atatürk University Faculty of Nursing, Erzurum, Turkey

INTRODUCTION: This study was conducted to determine the relationship between perceived family support and the happiness level of patients with schizophrenia.
METHODS: The study population included all the patients at the relevant polyclinic who were diagnosed with schizophrenia according to DSM-V diagnosis criteria and those who met the inclusion criteria. This study was completed with 137 patients; no sampling method was applied. Data were collected using a Sociodemographic Information Form, a Perceived Family Support Scale (PFSS) and a Subjective Happiness Scale (SHS).
RESULTS: The patients’ mean total Perceived Family Support Scale score was 25.84±12.94. The mean total Subjective Happiness Scale score was 20.01±4.18. There was no statistically significant relationship, positive or negative, between the patients’ mean PFSS and SHS scores (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was determined that family support had a significant effect on happiness, that there was a parallel relationship between family support and the patients’ happiness level, and that the happiness levels increased as the family support increased.

Keywords: Happiness, nursing; perceived family support; schizophrenia.

Şizofreni hastalarında algılanan aile desteği ile mutluluk düzeyi arasındaki ilişki

Fatih Şahin1, Özlem Şahin Altun2
1Muş Alparslan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Muş
2Erzurum Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakultesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Erzurum

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma, algılanan aile desteği ile şizofreni hastalarının mutluluk düzeyi arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma verileri, Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi polikliniklerinde Ocak 2018–Nisan 2018 tarihleri arasında toplandı. Araştırmanın evrenini belirtilen tarihte polikliniğe başvuran, DSM-V tanı kriterlerine göre şizofreni tanısı almış ve araştırma kriterlerine uyan 137 hasta ile tamamlandı. Verilerin toplanmasında ‘’Sosyodemografik Bilgi Formu’’, Algılanan Aile Destek Ölçeği ‘’AAD֒’ ve Öznel Mutluluk Ölçeği ‘’ÖM֒’ kullanıldı.
BULGULAR: Hastaların ortalama AADÖ puanı 25.84±12.94 idi. Ortalama toplam ÖMÖ puanı 20.01±4.18 olarak bulundu. Hastaların ortalama AADÖ ve ÖMÖ skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmadı (p>0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Şizofreni hastalarının algıladıkları aile desteğinin yüksek olduğu, mutluluk düzeyinin orta seviyede olduğu ve aile desteği ile mutluluk düzeyi arasında anlamlı bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir. Psikiyatri hemşireleri şizofreni hastalarının da mutlu olabileceklerinin farkında olmalı ve hastaların aile desteği ve mutluluk düzeylerini artırmaya yönelik danışmanlık hizmetleri sunmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Algılanan aile desteği, hemşirelik; mutluluk; şizofreni.

Fatih Şahin, Özlem Şahin Altun. The relationship between perceived family support and happiness level of patients with schizophrenia. J Psy Nurs. 2020; 11(3): 181-187

Corresponding Author: Fatih Şahin, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale