Investigation of the Relationship Between Internalized Stigmatization and Loneliness in Psychiatric Inpatients [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. Ahead of Print: PHD-09226 | DOI: 10.14744/phd.2020.09226

Investigation of the Relationship Between Internalized Stigmatization and Loneliness in Psychiatric Inpatients

Meryem FIRAT1, Burcu Demir Gökmen2, Mine Cengiz3
1Erzincan Binali Yıldırım University. Health Sciences Fake. Faculty Of Nursing Psychiatric Nursing. Erzincan
2Agri Ibrahim Cecen University School Of Health, Department Of Nursing
3Atatürk Unv. Faculty Of Nursing Psychiatric Nursing Plenty.

INTRODUCTION: The aim of this study was to investigation of the relationship between internalized stigmatization and social loneliness in psychiatric inpatients.
METHODS: The population of the study consisted of all inpatients treated in the psychiatric ward of a research hospital in a province in the east. There was no sample selection from the universe and 77 patients who received inpatient treatment at the psychiatry clinic between March 2017 and February 2018 and complied with the inclusion criteria. Personal Information Form, Internalized Stigmatization Scale in Mental Disorders and Loneliness Scale were used for data collection. The data were collected by face to face interview technique and evaluated with SPSS package program. Percentage, mean, standard deviation, t test, Mann Whitney U, Kruskall Wallis and correlation analysis were used for statistical analysis.
RESULTS: In the correlation analysis between the scales, it was determined that there was a statistically negative relationship between the Stigma Resistance sub-dimension and loneliness. It was found that there was a statistically significant positive correlation between loneliness score, mean scores of Alienation, Approving of Judgment, Perceived Discrimination, Social Retraction and Stamping.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Psychiatric patients may have a more isolated life because of internalized stigmatization. In the study, it was concluded that the level of loneliness increased as the internalized stigmatization levels of the patients increased, but the loneliness decreased as it resisted internalized stigmatization. By decreasing the stigma and increasing the resistance to internalized stigma it can be said that patients can increase the adaptation of the life.

Keywords: Internalized, stigma, Loneliness, Inpatient, Individual with psychiatric illness

Psikiyatri Servisinde Yatan Hastalarda İçselleştirilmiş Damgalanma Ve Yalnızlık İlişkisinin İncelenmesi

Meryem FIRAT1, Burcu Demir Gökmen2, Mine Cengiz3
1Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi. Sağlık Bil. Fak. Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği. Erzincan
2Ağrı İbrahim Çeçen Ünv. Sağlık YO, Hemşirelik Böl.
3Atatürk Ünv. Hemşirelik Fak. Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemş. Böl.

GİRİŞ ve AMAÇ: Araştırma psikiyatri servisinde yatarak tedavi gören hastaların içselleştirilmiş damgalanma ve yalnızlık düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacı ile yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Yöntem: Araştırmanın evrenini doğuda bulunan bir ildeki araştırma hastanesinin psikiyatri servisinde yatarak tedavi gören hastaların tamamı oluşturmuştur. Evrenden örneklem seçimine gidilmemiş ve Mart 2017-Şubat 2018 tarihleri arasında psikiyatri kliniğinde yatarak tedavi gören, araştırmaya dahil olma kriterlerine uygun olan 77 hasta oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında “Kişisel Bilgi Formu”, “Ruhsal Hastalıklarda İçselleştirilmiş Damgalanma Ölçeği (RHİDÖ)” ve “UCLA Yalnızlık Ölçeği” kullanılmıştır. Veriler yüz yüze görüşme tekniği ile toplanmış ve SPSS paket programı ile değerlendirilmiştir. İstatistiki analizler için yüzde, ortalama, standart sapma, t testi, Mann Whitney U, Kruskall Wallis ve korelasyon analizi kullanılmıştır.
BULGULAR: Ölçekler arasında yapılan korelasyon analizinde Damgalanmaya Karşı Direnç alt boyutu ile yalnızlık arasında istatistiksel olarak negatif yönde bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Yabancılaşma, Kalıp Yargıların Onaylanması, Algılanan Ayrımcılık, Sosyal Geri Çekilme ve içselleştirilmiş damgalanma toplam puan ortalamaları ile yalnızlık puan ortalaması arasında istatistiksel olarak pozitif yönde güçlü bir ilişki olduğu saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Psikiyatri hastaları içselleştirilmiş damgalanma nedeni ile toplumdan daha izole bir yaşam sürebilmektedir. Araştırmada da hastaların içselleştirilmiş damgalanma düzeyleri yükseldikçe yalnızlık düzeylerinin arttığı, aksine içselleştirilmiş damgalanmaya direnç gösterdikçe yalnızlığın azaldığı sonucuna varılmıştır. İçselleştirilmiş damgalamayı azaltarak, direnci arttırarak hastaların hayata uyumlarının arttırılabileceği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: İçselleştirilmiş, damgalanma, Yalnızlık, Yatan hasta, Psikiyatrik hastalık tanılı bireyCorresponding Author: Meryem FIRAT, Türkiye
LookUs & Online Makale