An Evaluation of the Effectiveness of Anger Management Education Enriched by Psychodrama [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2017; 8(2): 59-65 | DOI: 10.14744/phd.2017.08760

An Evaluation of the Effectiveness of Anger Management Education Enriched by Psychodrama

Ayşegül Bilge1, Gülseren Keskin2
1Department of Nursing, Ege University Nursing Faculty, İzmir, Turkey
2Department of Nursing, Ege University Atatürk Medical Technology Vocational Training School, İzmir, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study is to assess anger management education enriched by psychodrama.
METHODS: The research sample consisted of 28 voluntarily participating students at Ege University. This study was done between March 19 and May 22, 2012. It was planned as a semi-experimental design. An introductory identification form and the Novaco Anger Scale’s short form were used to collect data. The Mann-Whitney U test, the Wilcoxon test, the chi-square test and Spearman’s rho correlation analysis were used to analyze the data.
RESULTS: It was determined that there was a statistical difference between the before and after anger education scores, and that mean anger scores decreased after the education (p=0.00, Z=-3.772).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Anger management education enriched with psychodrama positively influences anger management.

Keywords: Anger, anger management education, psychodrama.

Psikodrama İle Zenginleştirilmiş Öfke Yönetimi Eğitiminin Değerlendirilmesi

Ayşegül Bilge1, Gülseren Keskin2
1Ege Üiversitesi Hemşirelik Fakültesi, İzmir
2Ege Üniversitesi Atatürk SHMYO

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, psikodrama ile zenginleştirilmiş öfke yönetimi eğitimini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmanın örneklemini, 19 Mart–22 Mayıs 2012 tarihleri arasında Ege Üniversitesi’nde okuyan 28 gönüllü öğrenci oluşturdu. Araştırma, yarı deneysel bir tasarım olarak gerçekleştirildi. Sosyodemografik veri formu ve Nova Öfke Ölçeği kullanıldı. Verilerin analizinde Mann-Whitney U Testi, Wilcoxon Testi, Ki-kare testi ve Spearman’s rho correlation analizi kullanıldı.
BULGULAR: Öfke puanı öncesi ve sonrası arasında istatistiksel olarak bir farklılık olduğu ve eğitim sonrası öfke puanlarının azaldığı saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Psikodrama ile zenginleştirilmiş öfke yönetimi eğitimi öfke yönetimini pozitif yönde etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: Öfke, öfke yönetimi eğitimi, psikodrama.

Ayşegül Bilge, Gülseren Keskin. An Evaluation of the Effectiveness of Anger Management Education Enriched by Psychodrama. J Psy Nurs. 2017; 8(2): 59-65

Corresponding Author: Ayşegül Bilge, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale