Evaluation of Perceived Social Support Levels in Pregnancy and Postpartum Periods [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2010; 1(2): 71-76

Evaluation of Perceived Social Support Levels in Pregnancy and Postpartum Periods

Gülengül Mermer, Ayşegül Bilge, Ummahan Yücel, Esin Çeber
Ege University, Izmir Ataturk High School Of Health, Izmir

OBJECTIVE: The aim of this study was to compare the social support levels as perceived by women in the pregnancy and postpartum periods and to examine the factors influencing their perception of social support level.

METHODS: This is a cross-sectional and casual study that included all women in 32-36 weeks of pregnancy between April-August 2005 who could be reached both in pregnancy and the postpartum periods, who accepted to participate in the research, and who were registered in one of 18 health centers in the Bornova district. No sampling was performed in the study. The same women were interviewed again in the postpartum period (in 4-6 weeks). The Sociodemographic Information Form and the Multidimensional Scale of Perceived Social Support were used in the study as data collection forms. Research data were collected by visiting the homes of pregnant women registered in one of the health centers.
RESULTS: The perceived social support score of pregnant women at 32-36 weeks of pregnant women was determined as 66.70±15.54, whereas it was 65.75±14.06 in the postpartum period. A statistically significant difference was not detected between the two periods (t=1.476, p=0.141). In addition, there was a statistically significant difference between the mean total score of social support for women in the pregnancy (t=2.207, p<0.028) and postpartum (t=2.244, p<0.026) periods with respect to the family type. A significant difference in scores was detected with respect to factors like age and family type in pregnancy period and regarding factors like family type and education in postpartum period.

CONCLUSION: It was determined that perceptions of social support among women were lower in the postpartum period, which could indicate their need for more social support during this period. At the conclusion of the study, it was determined that providing social support is essential in the pregnancy and postpartum periods in order to maintain the health of both the mother and baby.

Keywords: Midwifery, pregnancy; nursing; postpartum; social support.

Gebelik ve Doğum Sonrası Dönemde Sosyal Destek Algısı Düzeylerinin İncelenmesi

Gülengül Mermer, Ayşegül Bilge, Ummahan Yücel, Esin Çeber
Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksek Okulu, İzmir

AMAÇ: Bu araştırmanın amacı, kadınların gebelik ve doğum sonrası dönemde algıladıkları sosyal destek düzeyini karşılaştırmak ve algılanan sosyal destek düzeyini etkileyen faktörleri incelemektir.

YÖNTEMLER: Kesitsel ve nedensel tipte planlanan araştırmaya Bornova ilçesinde bulunan toplam 18 sağlık ocağında kayıtlı olan ve çalışmanın yapıldığı Nisan-Ağustos 2005 tarihleri arasında gebeliklerinin 32.-36. haftaları arasında olan, hem gebelik hem de doğum sonrası dönemde ulaşılabilen ve çalışmayı kabul eden kadınlar dahil edildi, örnekleme gidilmedi. Aynı kadınlarla doğum sonrası dönemde (4-6 haftalarda) tekrar görüşüldü. Araştırmada veri toplama formu olarak kadınlara ait sosyo-demografik bilgilerin yer aldığı veri toplama formu ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği kullanıldı. Araştırma verileri sağlık ocağına kayıtlı gebelere ev ziyaretleri yapılarak toplandı.

BULGULAR: Kadınların algılanan sosyal destek puan ortalaması gebelikte 66.70±15.54 iken, doğum sonrası dönemde 65.75±14.06 olarak belirlendi. İki dönem arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamsız olduğu saptandı (t=1.476, p=0.141). Kadınların hem gebelik (t=2.207, p<0.028), hem de doğum sonrası dönemde (t=2.244, p<0.026), sosyal destek toplam puan ortalamasının aile tipine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark olduğu saptandı. Gebelikte yaş, aile tipi gibi faktörler, doğum sonrası dönemde ise sosyal güvence, aile tipi ve eğitim durumu gibi faktörlerde anlamlı fark saptandı.

SONUÇ: Kadınların doğum sonrası dönemde sosyal destek algılarının gebelik dönemine göre daha düşük olduğu saptanmış olup, bu dönemde daha çok sosyal desteğe gereksinim duydukları söylenebilir. Çalışma sonucunda; anne, bebek ve dolaylı olarak aile sağlığının sürdürülebilmesi için gebelik ve özellikle doğum sonrası dönemde sosyal desteğin verilmesinin gerekli olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ebelik, gebelik; hemşirelik; postpartum; sosyal destek.

Gülengül Mermer, Ayşegül Bilge, Ummahan Yücel, Esin Çeber. Evaluation of Perceived Social Support Levels in Pregnancy and Postpartum Periods. J Psy Nurs. 2010; 1(2): 71-76

Corresponding Author: Gülengül Mermer, Türkiye
LookUs & Online Makale