Intensive Care Nurses’ Perceptions of Their Work Environment, Psychological Distress and the Factors That Affect Them [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2017; 8(2): 95-101 | DOI: 10.14744/phd.2017.03016

Intensive Care Nurses’ Perceptions of Their Work Environment, Psychological Distress and the Factors That Affect Them

Ümran Altınöz1, Satı Demir2
1Department of Nursing, Gazi University Institute of Health Sciences, Ankara, Turkey
2Department of Nursing, Gazi University Faculty of Health Sciences, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: The purpose of this study is to analyze intensive care nurses’ perceptions of work environment, psychological distress and the factors that affect them.
METHODS: This is a descriptive study. Its sample included 320 nurses working in the adult patient intensive care units of six hospitals (three university and three state hospitals) in the provincial center of Ankara. Data were collected using the Nurse Introductory Information Form, the Work Environment Scale and the General Health Questionnaire-12.
RESULTS: The mean score of nurses who did not personally prefer to work in intensive care unit, did not feel adequate to work in intensive care unit, received inadequate support in the work environment, worked more than 40 hours a week was lower on the Work Environment Scale and higher on the General Health Questionnaire-12. As scores on the Work Environment Scale fall, scores on the General Health Questionnaire rise.
DISCUSSION AND CONCLUSION: While doing planning regarding intensive care nurses, it is necessary to consider their preference for working in intensive care units, desire to continue, competence, adequate support, and weekly work hours have effects on their work environment satisfaction and risk of mental disorder. The risk of mental problems among nurses can be reduced by increasing their work environment satisfaction.

Keywords: Intensive care units, nursing, psychological distress, work environment perception.

Yoğun Bakımda Çalışan Hemşirelerde Çalışma Ortamı Algısı, Psikolojik Distres ve Etkileyen Faktörler

Ümran Altınöz1, Satı Demir2
1Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Ankara
2Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırmanın amacı yoğun bakımda çalışan hemşirelerde çalışma ortamı algısı, psikolojik distres ve etkileyen faktörlerin incelenmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı bir çalışmadır. Araştırmanın örneklemini Ankara il merkezinde bulunan üç üniversite ve üç devlet hastanesi olmak üzere toplam 6 hastanenin hasta yoğun bakım kliniklerinde çalışan 320 hemşire oluşturmuştur. Veriler Hemşire Bilgi Formu, Çalışma Ortamı Ölçeği (ÇOÖ) ve Genel Sağlık Anketi-12 (GSA-12) ile toplanmıştır.
BULGULAR: Yoğun bakımda çalışmayı kendisi seçmeyen, yoğun bakımda çalışmaya devam etmek istemeyen, yoğun bakımda çalışmak için kendini yeterli bulmayan, çalışma ortamında yeterli destek almayan ve haftada 40 saatten fazla çalışan hemşirelerin ÇOÖ puan ortalamaları daha düşük; GSA-12 puan ortalamaları ise daha yüksektir. ÇOÖ puanları düştükçe GSA-12 puanları artmaktadır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yoğun bakım hemşireleri ile ilgili planlamalarda; yoğun bakımda çalışma tercihinin, devam etme isteğinin, yeterliliğin, yeterli desteğin ve haftalık çalışma süresinin hemşirelerin çalışma ortamı memnuniyeti ve ruhsal hastalık riskini etkilediği dikkate alınmalıdır. Hemşirelerde çalışma ortamı memnuniyeti arttırılarak ruhsal sorun görülme riski azaltılabilir.

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım ünitesi, hemşirelik, psikolojik distres, çalışma ortamı algısı.

Ümran Altınöz, Satı Demir. Intensive Care Nurses’ Perceptions of Their Work Environment, Psychological Distress and the Factors That Affect Them. J Psy Nurs. 2017; 8(2): 95-101

Corresponding Author: Satı Demir, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale