Psikiyatri Hemşireliği Dergisi - J Psy Nurs: 10 (4)
Cilt: 10  Sayı: 4 - 2019
1.
Ön Sayfalar
Frontmatter

Sayfalar I - III

EDITÖR'DEN
2.
Editörden
Editorial
Nurhan Eren, Nazmiye Kocaman Yıldırım
Sayfa IV

ARAŞTIRMA MAKALESI
3.
Kronik ruhsal bozukluğu olan bireylerde Camberwell Gereksinim Değerlendirme Kısa Formu ve Öz Bildirim Formu'nun psikometrik özelliklerinin incelenmesi
Reliability and validity study for the adaptation of the Camberwell Assessment of Need Short Appraisal Schedule and the Self-Rated Version of the Camberwell Assessment of Need Short Appraisal Schedule to Turkish for Individuals with Severe Mental Dis
Gülsüm Zekiye Tuncer, Zekiye Çetinkaya Duman
doi: 10.14744/phd.2019.50490  Sayfalar 233 - 240

4.
Onkoloji hemşirelerinin profesyonel yaşam kalitesini ve travma sonrası gelişim düzeylerini etkileyen sosyodemografik ve mesleki faktörler*
Sociodemographic and professional factors influencing the professional quality of life and post-traumatic growth of oncology nurses*
Gülay Yılmaz, Besti Üstün
doi: 10.14744/phd.2019.43255  Sayfalar 241 - 250

5.
Multiple Skleroz’lu hastaların stresle baş etme tarzları ve psikiyatrik belirtileri
The coping methods for stress of multiple sclerosis patients and the related psychiatric symptoms
Hilal Seki Öz, Fatma Öz
doi: 10.14744/phd.2019.19970  Sayfalar 251 - 261

6.
Kanser Tanısı Konan Hastaların Eşleri ve Bakım Vericileri İçin Destekleyici Bakım Gereksinimleri Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması
Validity and reliability of Turkish version of the Supportive Care Needs Survey for Partners and Caregivers of Patients Diagnosed with Cancer
Azize Atli Özbaş, Sevcan Kılıç, Fatma Öz
doi: 10.14744/phd.2019.37029  Sayfalar 262 - 269

7.
Türkiye’de 2007-2016 yılları arasında intihar hızları sosyodemografik faktörlere göre nasıl bir dağılım gösterdi?
What was the distribution of suicide rates by socio-demographic factors between 2007 and 2016 in Turkey?
Kamil Alptekin, Veli Duyan
doi: 10.14744/phd.2019.59354  Sayfalar 270 - 276

8.
Bipolar bozukluk tanılı bireylerin bakım verenlerinde bakım yükü ve başetme yöntemlerinin incelenmesi
Examination of care burden and coping methods in caregivers of individuals diagnosed with bipolar disorder
Elif Ayyıldız, Aysun Babacan Gümüş
doi: 10.14744/phd.2019.42204  Sayfalar 277 - 285

9.
Üniversite öğrencilerinin ruh sağlığı ile temel ihtiyaçlarının karşılanması arasındaki ilişki
The relationship between mental health and basic need fulfillment of university students
Nesrin İlhan, Melike Güzlük, Emire Özmen
doi: 10.14744/phd.2019.50570  Sayfalar 286 - 295

DERLEME
10.
Sosyal anksiyeteye müdahalede teknolojik bir araç: Sanal gerçeklik
A technological tool for treating social anxiety: Virtual reality
Ömer Özer, Mustafa Kemal Yöntem
doi: 10.14744/phd.2019.75010  Sayfalar 296 - 301

11.
Tele-psikiyatri
Tele-psychiatry
Safiye Özgüç, Derya Tanrıverdi
doi: 10.14744/phd.2019.37232  Sayfalar 302 - 308

OLGU SUNUMU
12.
Sınır kişilik bozukluğunda psikodinamik formülasyon: Olgu sunumu
Psychodynamic formulation in borderline personality disorder: A case study
Pervin Tunç, Nurhan Eren
doi: 10.14744/phd.2019.36002  Sayfalar 309 - 316

LookUs & Online Makale