Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Hemşirelik Öğrencilerinin Psikolojik Dayanıklılıkları ve Etkileyen Faktörler [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2015; 6(1): 9-14 | DOI: 10.5505/phd.2015.80299

Hemşirelik Öğrencilerinin Psikolojik Dayanıklılıkları ve Etkileyen Faktörler

Kübra Güngörmüş, Ayşe Okanlı, Tuğçe Kocabeyoğlu
Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

AMAÇ: Araştırma, bir üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin psikolojik dayanıklılıkları ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEMLER: Araştırmanın evrenini Sağlık Bilimleri Fakültesi hemşirelik bölümünde okuyan öğrencilerin tamamı (555’ini) oluşturmuştur. Evrenden örneklem seçimine gidilmemiş araştırmayı katılmayı kabul eden 437 öğrenci araştırma kapsamına alınmıştır. Veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu”,“Yetişkinler için Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği” ve “Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma için etik kurul onayı ve kurum izni alındıktan sonra, sınıf ortamında öğrencilere açıklamalar yapılarak gönüllülük esasına göre veriler toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesi frekans ve yüzdelik hesaplama, verilerin dağılımı, Spearman Korelasyon analizi, Kruskal-Wallis ve Mann-Whitney U testleri kullanılmıştır.
BULGULAR: Araştırma verilerinin değerlendirilmesi sonucunda; öğrencilerin cinsiyetleri, geldikleri coğrafik bölgeleri, ekonomik durumları ve babalarının eğitim durumları ile psikolojik dayanıklılık puan ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır (p<0.05). Öğrencilerin algıladıkları sosyal destek puan ortalaması arttıkça psikolojik dayanıklılık puan ortalamasının da arttığı tespit edilmiş; algılanan sosyal destek ölçeği puan ortalaması ile psikolojik dayanıklılık ölçeği toplam puan ortalaması arasında ilişki belirlenmiştir (p=0.000).
SONUÇ: Öğrencilerin psikolojik dayanıklılıklarının orta düzeyde olduğu, cinsiyetin, sosyoekonomik durumun, geldikleri coğrafi bölgenin, babalarının eğitim durumlarının ve algıladıkları sosyal desteğin psikolojik dayanıklılığı etkilediği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Psikolojik dayanıklılık, etkileyen faktörler, sosyal destek, hemşire, toplum ruh sağlığı

Resilience and Influencing Factors of Nursing Students

Kübra Güngörmüş, Ayşe Okanlı, Tuğçe Kocabeyoğlu
Ataturk University, Faculty Of Health Sciences

OBJECTIVE: In this study about the determine resilience and influencing factors nursing students in Faculty of Health Sciences.
METHODS: The population of study comprised of 555 students. The sample group comprised of 437 nursing students who accepted to participate voluntarily. The data were collected by means of “Questionnaire Form, Resilience Scale for Adults and Multidimensional Scale of Perceived Social Support”. Percentage distribution, Spearman Correlation analysis, Kruskal-Wallis ve Mann-Whitney U were used to evaluate the data.
RESULTS: The results show that there was a significant differance between the means of resilience based on the gender of students, geographic regions in which they live, economic status and educational status of their fathers (p<0.05). There was a significant inverse relationship between the resilience and perceived social support. Results concluded that the resilience of students decreased together with the increase in social support(p=0.000).
CONCLUSION: As a result of the research it has been seen that there is a meaningful positive relationship between resilience and perceived social support. Variables such as gender of students, geographic regions in which they live, economic status, educational status of their fathers and perceived social support affect on the averages of students’ resilience scores.

Keywords: Resilience, influencing factors, social support, nurse, community mental health

Kübra Güngörmüş, Ayşe Okanlı, Tuğçe Kocabeyoğlu. Resilience and Influencing Factors of Nursing Students. J Psy Nurs. 2015; 6(1): 9-14

Sorumlu Yazar: Kübra Güngörmüş, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale