Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Relationship between perceived stress level and self-perception level of women who had three or more pregnancies [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2020; 11(3): 228-238 | DOI: 10.14744/phd.2020.72621

Relationship between perceived stress level and self-perception level of women who had three or more pregnancies

Esra Demir Alkin1, Kerime Derya Beydağ2
1Department of Hemodialysis, Kocaeli University Training and Research Hospital, Kocaeli, Turkey
2Department of Nursing, İstanbul Okan University Faculty of Health Sciences, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: The present study determined the relationship between the perceived stress level of women who had three or more pregnancies and their self-perception levels.
METHODS: This descriptive and cross-sectional study was carried out with 230 pregnant women who had three or more pregnancies and visited the Gynecology and Obstetrics Polyclinics of Kocaeli University Research and Application Hospital between May and October 2018. The data collection was performed using the personal information form, Self-Perception Scale for Pregnant Women and Perceived Stress Scale (PSS). In analyzing the data obtained, the percentages, t-test, ANOVA test, Mann-Whitney U test, Kruskal-Wallis test, and Spearman’s Correlation Analysis were used.
RESULTS: The mean score of the pregnant women on the PSS was 42.62±5.01 and the mean scores on the “Perception of Motherhood during Pregnancy” (PMDP) and “Perception of Body during Pregnancy” (PBDP) subscales were 19.54±5.07 and 13.16±3.96, respectively. A weak negative relationship was found between PSS and PMDP (p<0.05), whereas no relationship was found for PBDP (p>0.05). PMDP and PBDP had a weak negative relationship (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The perceived stress level of women having a history of three or more pregnancies affected their motherhood perception but not their body perception.

Keywords: Body perception, motherhood perception; perceived stress; three or more pregnancies.

Üç ve üzeri gebeliği olan kadınların algıladıkları stres düzeyi ve kendilerini algılama düzeyi ilişkisi

Esra Demir Alkin1, Kerime Derya Beydağ2
1Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Hemodiyaliz Ünitesi, Kocaeli
2İstanbul Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma, üç ve üzeri gebeliği olan kadınların algılanan stres düzeyi ile kendilerini algılama düzeyi ilişkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı ve kesitsel nitelikteki araştırma, Mayıs–Ekim 2018 tarihleri arasında Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniğine muayeneye gelen üç ve üzeri gebeliği olan 230 gebe kadın ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verilerinin toplanmasında, kişisel bilgi formu, Gebelerin Kendilerini Algılama Ölçeği ve Algılanan Stres Ölçeği (ASÖ) kullanılarak yapılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde, yüzdelik hesaplamaları, t testi, Anova testi, Man Whitney U testi, Kruskal Wallis testi, Spearmans Korelasyon analizi kullanılmıştır.
BULGULAR: Gebelerin Algılanan Stres Ölçeği (ASÖ) puan ortalaması 42.62±5.01 olarak, “Gebeliğe Ait Annelik Algısı” (GAAA) alt boyutu puan ortalaması 19.54±5.07 ve “Gebeliğe Ait Beden Algısı” (GABA) alt boyutu puan ortalaması 13.16±3.96 olarak bulunmuştur. ASÖ ile GAAA puan ortalaması arasında negatif yönde zayıf ilişki saptanmış (p<0.05), GABA arasında ilişki saptanmamıştır (p>0.05). GABA ile GAAA arasında negatif yönde zayıf ilişki saptanmıştır (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışma sonucunda üç ve üzeri gebeliği olan kadınların algılanan stres düzeyinin annelik algısını etkilediği, beden algısını etkilemediği saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Algılanan stres, annelik algısı; beden algısı; üç ve üzeri gebelik.

Esra Demir Alkin, Kerime Derya Beydağ. Relationship between perceived stress level and self-perception level of women who had three or more pregnancies. J Psy Nurs. 2020; 11(3): 228-238

Corresponding Author: Kerime Derya Beydağ, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale