Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Anger expression styles of adolescents with chronic disease [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2012; 3(3): 116-120 | DOI: 10.5505/phd.2012.63626

Anger expression styles of adolescents with chronic disease

Demet Taşçı Eser1, Tülün Liman1, Ayşegül Bilge2
1Department Of Ege University Children
2Ege University, Faculty Of Nursing, Psychiatric Nursing, Izmir

OBJECTIVE: Adolescents with chronic disease have more psychosocial problems than healty adolescents due to the such factors related to the disease as; prevention of independence, deformation of body image and being away from friends. The most important of these problems are anger and agression. In this study, it was aimed to determine the ways of adolescents with chronic disease to express anger.
METHODS: In this study which was planned as descriptive, personal information form, continual anger and anger expression scale were used to collect data. The study sample consisted of 64 adolescents between the ages of 10 and 19 who had chronic diseases about hematology, kidney, heart diseases and who lined in hospital in March – August 2012 (participation rate is 71%). Percentage, mean and Kruskal Wallis tests were used in the analysis of data.
RESULTS: According to the study findings, the mean age of adolescents with chronic disease was = 14.78±2.16. It was asked the study group to score the anger they perceive between 0 and 10 and it was determined that their perceived anger level was =4.68±2.73. Subscale scores of Continual Anger and Anger Expression scale were examined and it was determined that the anger control scores of the adolescents were high ( =21.68±4.88). Adolescents’ anger levels were analyzed according to their diagnosis and continual anger points of adolescents with immunology diseases were found higher than the other adolescents and it was seen that their anger control points were even lower. In the study, continual anger (p=0,047) and anger expressing (p=0,017) points of 16 – 18 year old adolescents were statistically significant. Anger control scores of the adolescents in this age group were low.
CONCLUSION: According to the study result, it was seen that adolescents with chronic disease could control their anger but this situation changed according to the groups of diseases and age. It is suggested the pediatric nurses and consultation liaison psychiatry nurses to determine the adolescents’ ways to express anger and to organize anger training programs for the risk group.

Keywords: Chronic disease, adolescent, anger.

Kronik hastalığı olan ergenlerin öfke ifade biçimleri

Demet Taşçı Eser1, Tülün Liman1, Ayşegül Bilge2
1Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi Ad, Psikiyatri Hemşiresi, İzmir
2Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Ad, İzmir

AMAÇ: Kronik hastalığı olan ergenler, hastalığa bağlı bağımsızlığın engellenmesi, beden imajının bozulması ve arkadaşlarından ayrı kalma gibi nedenlerle sağlıklı ergenlere göre daha fazla psikososyal sorunlar yaşarlar. Bu sorunların başında öfke ve saldırganlık gelmektedir. Bu araştırmada, kronik hastalığı olan ergenlerin öfkeyi ifade etme biçimlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: Tanımlayıcı tipte planlanan araştırmada veri toplama aracı olarak; Kişisel Bilgi Formu, Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarz Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, bir üniversitenin çocuk hastanesinde Mart- Ağustos 2012 tarihleri arasında yatan, 10-19 yaşları arasında, kronik hastalığı olan (hematoloji, böbrek, kalp hastalıkları gibi) 64 ergen oluşturmuştur (katılım oranı %71’dir). Verilerin analizlerinde yüzde, ortalama ve Kruskal Wallis testleri kullanılmıştır.
BULGULAR: Araştırma bulgularına göre kronik hastalığı olan ergenlerin yaş ortalaması = 14.78±2.16 olup, algıladıkları öfkeyi 0-10 arası puanlamaları istenmiş ve öfke düzeylerinin =4.68±2.73 olduğu saptanmıştır. Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarz Ölçeği alt ölçek puanları incelendiğinde, ergenlerin öfke kontrol puanlarının ( =21.68±4.88) yüksek olduğu saptanmıştır. Ergenlerin tanılarına göre öfke düzeyleri incelendiğinde, immünoloji hastası ergenlerin sürekli öfke puanları, diğer hastalığı olan ergenlere göre yüksek bulunurken, öfke kontrol puanlarının da düşük olduğu saptanmıştır. Araştırmada 16-18 yaş grubundaki ergenlerin sürekli öfke (p=0,047) ve öfke dışa puanları (p=0,017) istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bu yaş grubundaki ergenlerin öfke kontrol puanları düşük olarak saptanmıştır.
SONUÇ: Araştırma sonucuna göre; kronik hastalığı olan ergenlerin öfkelerini kontrol edebildikleri ancak bu durumun hastalık ve yaş gruplarına göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Çocuk hemşirelerinin ve konsültasyon liyazon psikiyatri hemşirelerinin ergenlerin öfke ifade biçimlerini saptaması ve risk grubuna yönelik öfke eğitim programları düzenlemesi önerilir.

Anahtar Kelimeler: Kronik hastalık, ergen, öfke

Demet Taşçı Eser, Tülün Liman, Ayşegül Bilge. Anger expression styles of adolescents with chronic disease. J Psy Nurs. 2012; 3(3): 116-120

Corresponding Author: Demet Taşçı Eser, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale