Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Relationship Between Eating Behaviors of Nursing Students and Orthorexia Nervosa (Obsession with Healthy Eating): A Cross-Sectional Study [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2017; 8(3): 137-144 | DOI: 10.14744/phd.2017.36854

Relationship Between Eating Behaviors of Nursing Students and Orthorexia Nervosa (Obsession with Healthy Eating): A Cross-Sectional Study

Hülya Arslantaş1, Filiz Adana2, Serdal Öğüt3, Dilek Ayakdaş4, Azime Korkmaz5
1Department of Psychiatric and Mental Health Nursing, Adnan Menderes University Nursing Faculty, Aydın, Turkey
2Department of Public Health Nursing, Adnan Menderes University Nursing Faculty, Aydın, Turkey
3Department of Nutrition and Dietetics, Adnan Menderes University Health Science Faculty, Aydın, Turkey
4Department of Psychiatric and Mental Health Nursing,İzmir Katip Çelebi University Health Science Faculty, İzmir, Turkey
5Afyon Kocatepe University, Psychiatry Clinic, Afyonkarahisar, Turkey

INTRODUCTION: This cross-sectional study aimed to determine eating behaviors and the prevalence of orthorexia nervosa (ON) among nursing students, factors associated with eating behaviors and ON, and the relationship between eating behaviors and ON.
METHODS: The study sample included 181 students selected using a method for a sample with a known population with 90% power range and 95% confidence level. The data were collected using a Personal Information Form, Eating Attitude Test (EAT-40), and Orthorexia-11 Scale (ORTHO-11). The resulting data were evaluated using SPSS 15.0, a software package for statistics. The data were analyzed using Student t test, chi-square test, and Pearson correlation analysis in frequency, mean, and percentage, and the type 1 error level was accepted to be p>0.05.
RESULTS: Of the students, 84.5% were found to be at risk according to EAT-40, and 45.3% were found to be at the risk of developing ON. Their EAT-40 mean score was 17.76±12.34 and ORTHO-11 mean score was 27.34±4.53. The students’ sociodemographic characteristics and their EAT-40 mean score were compared, and the prevalence of eating disorders was found to be higher among those whose fathers completed primary school or had higher education, who watched their calorie intake, and who had a fear of gaining weight. Furthermore, the students’ sociodemographic characteristics and ORTHO-11 mean score were compared, and those who cared about proper nutrition and had a fear of gaining weight had a higher tendency to develop ON. A low negative correlation was found between EAT-40 and ORTHO-11 (r=–.162; p=0.027).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Almost three thirds of students were found to be at risk of eating behavior; nearly half of them were found to be at risk of developing ON. Those with a fear of gaining weight had a higher tendency to both have eating disorders and develop ON.

Keywords: Nurse, orthorexia nervosa, student, eating behavior.

Hemşirelik Öğrencilerinin Yeme Davranışları ve Ortoreksiya Nervoza (Sağlıklı Beslenme Takıntısı) İlişkisi: Kesitsel Bir Çalışma

Hülya Arslantaş1, Filiz Adana2, Serdal Öğüt3, Dilek Ayakdaş4, Azime Korkmaz5
1Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Aydın
2Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, Aydın
3Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Aydın
4İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir
5Afyon Kocatepe Üniversitesi, Psikiyatri Kliniği, Afyonkarahisar

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışma hemşirelik bölümü öğrencilerinde yeme davranışları ve ortoreksiya nevroza(ON) sıklığını, yeme davranışları ve ON ile ilişkili faktörleri, yeme davranışları ve ON ilişkisini belirlemek amacıyla kesitsel olarak yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmada evreni bilinen örnekleme yöntemi ile %90 güç ve %95 güven aralığında 181 öğrenci örneklemi oluşturmuştur. Veriler Kişisel Bilgi Formu, Yeme Tutum Testi (YTT-40) ve Ortoreksiya-11 Ölçeği (ORTO-11) ile toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS istatistik paket programı 15.0’ da değerlendirilmiş ve istatistiksel analiz olarak sıklık, ortalama, yüzde, student-t test, ki kare, Pearson korelasyon analizi kullanılmış olup, tip 1 hata düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir.
BULGULAR: Öğrencilerin %84.5’inin YTT-40 açısından, %45.3’ünün de ON açısından riskli olduğu görülmektedir. Öğrencilerin YTT-40 puan ortalamalarının 17.76±12.34, ORTO-11 puan ortalamalarının ise 27.34±4.53 olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin özellikleri ile YTT-40 puan ortalamaları karşılaştırıldığında; baba eğitimi ilkokul ve üstü olanların, aldığı kaloriye dikkat edenlerin, şişmanlama korkusu olanların yeme bozukluğu sıklığı yüksek bulunmuştur. Öğrencilerin özellikleri ile ORTO-11 puan ortalamaları karşılaştırıldığında ise; doğru beslenmeye önem veren ve şişmanlama endişesi olanların ortoreksiya eğiliminin daha fazla olduğu görülmektedir. YTT-40 ve ORTO-11 arasında negatif yönlü düşük düzeyde ilişki (r=-.162; p=0.027) bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Öğrencilerin yaklaşık dörtte üçünün yeme tutumu açısından, yarıya yakınının da ON açısından riskli olduğu, şişmanlama korkusunun hem yeme tutumu bozukluğuna hem de ON’ ya yatkınlığı arttırdığı bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Hemşire, ortoreksiya nervoza, öğrenci, yeme davranışı.

Hülya Arslantaş, Filiz Adana, Serdal Öğüt, Dilek Ayakdaş, Azime Korkmaz. Relationship Between Eating Behaviors of Nursing Students and Orthorexia Nervosa (Obsession with Healthy Eating): A Cross-Sectional Study. J Psy Nurs. 2017; 8(3): 137-144

Corresponding Author: Hülya Arslantaş, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale