Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The Effect of Psychodrama Group Therapy on Coping with Stress and Quality of Life of Nurses Working in Palliative Care Clinic [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. Ahead of Print: PHD-27482

The Effect of Psychodrama Group Therapy on Coping with Stress and Quality of Life of Nurses Working in Palliative Care Clinic

Deniz Kaya Meral1, Nihan Altan Sarıkaya2
1Provincial Health Directorate, Health Services Presidency, Istanbul
2Trakya University Faculty Of Health Sciences, Department Of Medical Nursing, Edirne, Turkey

INTRODUCTION: Health care professionals play an important role in providing palliative care. While performing these roles, palliative care professionals are frequently exposed to physical and psychological difficulties and emotional distress. For this purpose, this study was conducted to determine the effect of psychodrama, which is a group therapy technique, on the quality of life and coping with stress of nurses working in the palliative care service.
METHODS: The study was carried out in a single-group pre-test post-test follow-up test repetitive measurement experimental design type. The universe of the study consisted of 15 nurses working in the palliative care clinic of a training and research hospital located on the European side of Istanbul. The group, which started the first session as 12 people, was completed with 11 nurses because one nurse could not participate in the post-test and follow-up test. The data of the study were obtained by using the "Personal Information Form", " Styles of Coping with Stress Scale " and " Professional Quality of Life Scale".
RESULTS: In the study, a significant difference was found between the pretest, posttest, and follow-up test averages of the helpless approach and submissive approach sub-dimension of the nurses' way of coping with stress, and between the pretest, posttest, and follow-up test averages of the compassion fatigue sub-dimension of the quality of life scale.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It has been determined that group practices using psychodrama technique in nurses working in the palliative care clinic have an effect on reducing individual dysfunctional stress coping techniques and compassion fatigue.

Keywords: Nursing, palliative care, psychodrama, coping with stress, life quality

Psikodrama Grup Terapisinin Palyatif Bakım Kliniğinde Çalışan Hemşirelerin Stresle Baş Etme ve Yaşam Kalitesine Etkisi

Deniz Kaya Meral1, Nihan Altan Sarıkaya2
1İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, İstanbul
2Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Edirne, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Amaç: Palyatif bakım sağlamada, sağlık bakım profesyonellerine önemli roller düşmektedir. Bu rolleri yerine getirirken palyatif bakım profesyonelleri sıklıkla fiziksel ve psikolojik zorluklara ve duygusal sıkıntılara maruz kalmaktadır. Bu amaçla bu çalışma, grup terapi tekniği olan psikodramanın, palyatif bakım servisinde çalışan hemşirelerin stresle baş etme ve yaşam kalitesine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma tek gruplu ön test son test izlem testi tekrarlayan ölçümlü deneysel tasarım tipinde gerçekleştirildi. Çalışmanın evrenini İstanbul Avrupa yakasında bulunun bir eğitim ve araştırma hastanesinin palyatif bakım kliniğinde çalışan 15 hemşire oluşturmuştur. İlk oturuma 12 kişi olarak başlayan grup, son test ve izlem testine bir hemşire katılamadığı için 11 hemşire ile tamamlanmıştır. Araştırmanın verileri, “Kişisel Bilgi Formu”, “Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği” ve “Profesyonel Yaşam Kalitesi Ölçeği” kullanılarak elde edilmiştir.
BULGULAR: Çalışmada hemşirelerin stresle başa çıkma tarzı ölçeği çaresiz yaklaşım ve boyun eğici yaklaşım alt boyutunun öntest, sontest, izlem testi ortalamaları arasında, yaşam kalitesi ölçeği merhamet yorgunluğu alt boyutunun öntest, sontest, izlem testi ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Palyatif bakım kliniğinde çalışan hemşirelerde psikodrama tekniği kullanılarak yapılan grup uygulamalarının, bireysel işlevsel olmayan stresle başa çıkma tekniklerini ve merhamet yorgunluğunu azaltmada etkisinin olduğunu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, palyatif bakım, psikodrama, stresle başa çıkma, yaşam kalitesi.Corresponding Author: Deniz Kaya Meral, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale