Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Compassion fatigue: The known and unknown [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2018; 9(2): 129-134 | DOI: 10.14744/phd.2017.25582

Compassion fatigue: The known and unknown

Tuğba Pehlivan1, Perihan Güner2
1Department of Educator Nurse, Koç University Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Psychiatric Nursing, Koç University Faculty of Nursing, İstanbul, Turkey

‘Compassion,’ known as a fundamental feature of the nursing profession, and considered a motivation to act to alleviate the suffering of others. Compassion fatigue is expressed as an adverse effect of helping individuals suffering from traumatic events or otherwise. However, compassion fatigue is defined differently in in recent nursing studies, and the developmental process of compassion fatigue has been explained with the help of different models. Since compassion fatigue, a subject of interest for nurse researchers, lacks a clear understanding, it leads to a conceptual complexity in previous studies. In this review, compassion, compassion fatigue, concepts related to compassion fatigue, and the development of compassion fatigue are discussed in the light of previous studies.

Keywords: Burnout, compassion; compassion fatigue; nursing; secondary traumatic stress.

Merhamet yorgunluğu: Bilinenler, bilinmeyenler

Tuğba Pehlivan1, Perihan Güner2
1Koç Üniversitesi Hastanesi, Eğitimci Hemşire, İstanbul
2Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Bölümü, İstanbul

Hemşirelik mesleğinin en temel özelliklerinden biri olarak bilinen ‘merhamet’, başkalarının acısını hafifletmek için harekete geçmede bir motivasyon olarak görülürken, merhamet yorgunluğu ise, travmatik olay yaşayan ya da ağrı, acı çeken bireylere yardım etmenin olumsuz etkisi olarak ifade edilmektedir. Ancak son yıllarda hemşirelik literatüründe yer almaya başlayan merhamet yorgunluğu kavramı ile ilgili farklı tanımların yer aldığı ve merhamet yorgunluğunun gelişim sürecinin farklı modellerle açıklandığı görülmektedir. Hemşire araştırmacılar tarafından ilgi gösterilen bir konu olan merhamet yorgunluğu ile ilgili henüz net bir bilginin olmaması literatürde kavram karmaşasına yol açmaktadır. Bu derlemede, merhamet, merhamet yorgunluğu, merhamet yorgunluğu ile ilişkili kavramlar, merhamet yorgunluğunun gelişimi literatür ışığında tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, merhamet; merhamet yorgunluğu; sekonder travmatik stres; tükenmişlik.

Tuğba Pehlivan, Perihan Güner. Compassion fatigue: The known and unknown. J Psy Nurs. 2018; 9(2): 129-134

Corresponding Author: Tuğba Pehlivan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale