Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Examining the personality traits and life goals of nurses and teachers: The sample of Van [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2020; 11(4): 323-332 | DOI: 10.14744/phd.2020.05945

Examining the personality traits and life goals of nurses and teachers: The sample of Van

Gamze Mukba, Zohre Kaya
Department of Guidance and Psychological Counseling, Van Yüzüncü Yıl University Faculty of Education, Van, Turkey

INTRODUCTION: This research was carried out to determine the relationship between the personality traits and life goals of nurses and teachers, as well as determining the differences between nurses and teachers in terms of personality traits and life goals.
METHODS: This study was based on the relational screening model and consisted of 308 participants, 184 teachers and 124 nurses working in Van, Turkey during the 2015–2016 academic year. Study data were collected using a personal information form, the Life Goals Scale (LGS) and the Quick Big Five Personality Test (QBFPT). Correlation and two-way ANOVA technique were used to analyze the data. Normal distribution of the data was assessed by Kolmogorov-Smirnov analysis.
RESULTS: According to the results of the research, there was a significant positive correlation between personality traits and life goals of teachers and nurses. According to the comparison between teachers and nurses, both occupation and occupational happiness had a significant effect on the emotional stability personality trait. There was a significant difference between the participants in terms of extrinsic life goals; the extrinsic life goals scores of the nurses were higher than those of the teachers.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The extrinsic life goals scores of the nurses were higher than those of the teachers; therefore, further research of nurses’ extrinsic motivations, extrinsic life goals and other variables affecting these sub-goals would be beneficial. The study illustrated that the teachers’ extraversion and emotional stability personality traits did not show any meaningful relationship with any subfactors of life goals. Consequently, the effects of teachers’ extraversion and emotional stability personality traits on life goals and occupational happiness can be demonstrated through qualitative and quantitative scientific studies

Keywords: Big five, life goals; nurse; occupation; personality traits; teacher.

Hemşirelerin ve öğretmenlerin kişilik özellikleri ve yaşam amaçlarının incelenmesi: Van örneği

Gamze Mukba, Zohre Kaya
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, Van

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırma, hemşirelerin ve öğretmenlerin kişilik özellikleri ile yaşam amaçları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla gerçekleştirildi. Bu çalışmanın bir diğer amacını ise hemşireler ve öğretmenler arasında kişilik özellikleri ve yaşam amaçları açısından farklılıkları belirlemek oluşturdu.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı ve ilişkisel tarama modeline dayalı olarak gerçekleştirilen bu araştırmanın katılımcılarını 2015-2016 eğitim yılında Van’da görev yapan 184 öğretmen ve 124 hemşire olmak üzere toplam 308 kişi oluşturdu. Araştırmanın verileri, Kişisel Bilgi Formu, Yaşam Amaçları Ölçeği ve Hızlı Büyük Beşli Kişilik Testi aracılığıyla toplandı. Verilerin analizinde korelasyon ve iki yönlü ANOVA tekniği kullanıldı. Verilerin normal dağılıma uygunluğu Kolmogorov-Smirnov analizi ile değerlendirildi.
BULGULAR: Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, öğretmenlerin ve hemşirelerin kişilik özellikleri ile yaşam amaçları arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu görüldü. Öğretmenler ve hemşireler arasında karşılaştırma yapıldığında meslek grubu ve mesleki mutluluk değişkenlerinin birlikte katılımcıların duygusal denge kişilik özelliği üzerinde anlamlı etki oluşturduğu belirlendi. Katılımcılar arasında dışsal amaçlar açısından anlamlı farklılık olduğu, hemşirelerin dışsal amaç puanlarının öğretmenlerin dışsal amaç puanlarından daha yüksek olduğu bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hemşirelerin dışsal amaçlarının öğretmenlerin dışsal amaçlarına göre daha yüksek düzeyde bulunduğu göz önüne alındığında ileriki araştırmalarda hemşirelerin dışsal motivasyonları, dışsal amaçları ve bu alt amaçlara etki eden değişkenlere yönelik çeşitli çalışmalara yer verilmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir. Sonuçlara bakıldığında öğretmenlerin "dışadönüklük" ve "duygusal denge" kişilik özelliklerinin herhangi bir alt yaşam amacıyla anlamlı ilişki göstermediği sonucu elde edildi. Bu bağlamda öğretmenlerin “dışadönüklük” ve “duygusal denge” kişilik özelliklerinin yaşam amaçları ve mesleki mutluluğa etkisi nitel ve nicel bilimsel çalışmalarla ortaya konulabilir.

Anahtar Kelimeler: Büyük beşli, hemşire; meslek; öğretmen; yaşam amaçları.

Gamze Mukba, Zohre Kaya. Examining the personality traits and life goals of nurses and teachers: The sample of Van. J Psy Nurs. 2020; 11(4): 323-332

Corresponding Author: Gamze Mukba, Türkiye
LookUs & Online Makale